داکترعبدالحنان روستائی

شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی درآيينۀ تاريخ

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۶
شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی درآيينۀ تاريخ
انجمن فرهنگ افغانستان تقديم مي كند:
"شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی درآئينۀ تاريخ "
 
تأليف داکترعبدالحنان روستائی
 
تقريض : خليل الله معروفي
 
ديزاين پشتي : تورپيكي عزيز
 
ترتيب و تنظيم : عارف عزيز
 
با قطع ٢١ سانتی۱۵
 
تعداد صفحات : ۸۹
 
قيمت ۱۲ يورو
 
 
همزمان با نشر اين كتاب در افغانستان در فرانسه نيز طبع گرديده است
 
اثرمذکور، دارای متن بسيار ارزندۀ تحقيقی، شيوا و مستند بوده مجموع مطالب مندرج درآن، به منظور فراھم آوری
 
سھولت بيشتر برای خواننده و جا به جائی منطقی حوادث،با عكس هاي گويا و مستند به پنج بخش تقسيم گرديده و چنين :
 
 
بخش اول : پيشگفتار
 
نوکران اجنبی و قضاو ت مردم
 
 
بخش دوم: جاسوسان، خاينان و وابستگی به اجنبی
 
عقد قرار داد ھا
 
روش انگليس و امريکا در افغانستان
 
 
بخش سوم: مدافعۀ افغانھا
 
مقاومت ملی
 
بی صلاحيتی مزدوران و چرخش سياست آنھا زيرفشارمردم
 
فريبکاری استعمار و موفقيت مردم
 
وجوه اختلاف شاه شجاع دُرانی و حامد کرزی
 
 
بخش چھارم: پايان سخن منابع و مأخذ
 
 
اين اثر گرانبها را مي توانيد به قيمت ۷ يورو + ۵ يورو مصرف پستي
 
از انجمن فرهنگ افغانستان "انتشارات باميان" از فرانسه بدست بياوريد
 
آدرس ما:
Association de la culture afghan
 
۱۸ rue Rhin et Danube
 
۸۷۲۸۰ Limoges- France
 
Tel :+۳۳(۰) ۵ ۵۵ ۳۵ ۹۶ ۰۱
 
Fax :+۳۳(۰) ۵۱۹ ۵۷۸ ۴۱۹
 
Email :  cultureafghane@free.fr
 
  www.cultureafghane.com

شابک:
قیمت: 166000
تعداد صفحه: 89
کد مطلب: 31069
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل