لیست خزندگان افغانستان/ کریم پوپل

تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۵۴
لیست خزندگان افغانستان/ کریم پوپل
Reptail of Afghanistan
 نسبت خزندگان به دیگر گونه حیوانات در افغانستان خیلی بیشتر است و دلیل عمده این امر این است که مردم از خزندگان استفاده نمی کنند. تاکنون تحقیقات گسترده ای در مورد خزندگان افغانستان صورت نگرفته‌است. با وجود این همه یک سلسله تحقیقات از طرف جانورشناسان خارجی و متخصصین داخلی مانند داکتر سید امیرشاه حسن یار، خوشحال حبیبی، خان صاحب (قبایل غیر)، دیگر کارشناسان  صورت گرفته‌است. در این پژوهش توانسته‌اند نامگذاری و سایر خصوصیات خزندگان افغانستان را تا حدودی مشخص کنند. تاکنون ۱۰۱ نوع از خزندگان در افغانستان شناسایی شده ‌است از جمله ۲۷ نوع مار و ۲۳ نوع سوسمار. مهمترین نوع مارهای افغانستان عبارتند از: زهری، غیر زهری، کفچه مار، سندر، شیرماهی، زنگی، سیاه، ومارهای آبی که تقریبا در تمام کشور دیده می‌شوند.
انواع سنگ پشت افغانی دارای جثه کوچک بوده که فعلاً در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی به عنوان بازی اطفال در خانه‌ها نگهداری می‌شوند. و بیشترین انواع حشرات و خزندگان در دشت‏های گرم شمال و جنوب غربی افغانستان و مخصوصا در هلمند، قندهار و نیمروز زندگی می کنند.
خزندگان بومی افغانستان 
خزندگان بومی افغانستان از نوع چلپاسه ها.
1.جگو افغانی:   Asiocolotes levitoni (Squamata Sauria - Gekkonidae) Leviton's Gecko 
2.ارومیاس افغانیEremiasafghanistanica (SquamataSauria - Lacertidae) Afghan Racerunner 
3.ارومیاس آریاEremias aria (SquamataSauria - Lacertidae) 
 
فهرست خزندگان افغانستان
در مجموع ۱۱۱ گونه خزنده در افغانستان زیست می‌نماید.  خزندگان افغانستان عبارتند از مارمولک  چلپاسه ها ( شلند، کلس) سوسمارها، اژدهار، مارها می‌باشد.
شماره 
نام پرنده 
نام علمی 
بزبان انگلیسی 
معلومات  
راسته: Testudine       خانواده: Testudinidae
در افغانستان یکنوع سنگپشت خورد زیست می‌نمایند. 
۱ 
سنگ پشت
Testudo horsfieldii
Russian tortoiseشاخه:Sauria        خانواده: Gekkonidae
در افغانستان از خانوادهمارملوک ۱۸ گونه حیات بسر می‌برد.
۱
چلپاسه عنکبوتی خانگی
Alsophylax laevis
Persian Spider Gecko۲
جکوی عنکبوتی ایرانی
Agamura persica
blunt tailed spider gecko۳
چلپاسه  انگشت مستقیم
Alsophylax pipiens
Straight-fingered Geckos۴
چلپاسه کوچک
Bunopus tuberculatus
Bunopus
-


۵
گگوی افغانی
Asiocolotes levitoni
Leviton's Gecko۶
گکوی انگشت ریشه دار اورسمان
Crossobamon eversmanni
Eversmann’s Fringe-toed Gecko
-


۷
چلپاسه زبر دم
Cyrtopodion fedtschenkoi
Rough-tailed Gecko۸
گکوی انگشت دراز نیکولسکی
Cyrtopodion longipes
Nikolsky’s Long-toad Gecko
-


۹
گکوی سنگی تیغه دار
Cyrtopodion scabrum
Keeled Rock Gecko
-


۱۰
گکوی انگشت باریک ترکمنی
Cyrtopodion turcmenicum
Turkmen Thin-toad Gecko
-


۱۱
چلپاسه گرشک
Cyrtopodion voraginosum
Leviton & Anderson, 1984)
-


۱۲
مطالعه نشده
Cyrtopodion watsoni

-


۱۳
گکوی انگشت کج خزری
Cyrtopodion caspium
Caspian Bent-toad Gecko
-


۱۴
چلپاسه پلنگی
Eublepharis macularius
leopard gecko۱۵
چلپاسه شکم زرد خانگی
Hemidactylus flaviviridis
Yellow-bellied House Gecko۱۶
جکوی دم پخ یا (بقه ئی)
Teratoscincus bedriagai
wonder geckos۱۷
گکوی دم پخ فلس کوچک
Teratoscincus microlepis
Small-scaled Skink Gecko
-


۱۸
گکوی دم پخ معمولی
Teratoscincus scincus
Common Skink Gecko
-


۳- سوسماران
شماره
نام پرنده
نام علمی
بزبان انگلیسی
الگو
راسته:  Squamata    شاخه:   Sauri      خانواده :Agamidae   
این خانواه را بنام اژدها کوچک نیز یاد می‌نمایند اکثر گونه این خانواده در عقب خود ساختمان تاج مانند دارند بعضی از انواع این خانواده بزرگ می‌باشند.
۱۹
چلپاسه  تغیرکن
Calotes versicolor
Changeable Lizard۲۰
چلپاسه  رنگه
Laudakia agrorensis
Agror Agama۲۱
شلند بدخشانی
Laudakia badakhshana
Badakhshana Rock Agama
بعداً


۲۲
آگاما قفقازی
Laudakia caucasia
Caucasian agama۲۳
آگاما خراسانی
Laudakia erythrogastra
Asian Rock Agamas۲۴
آگاماهمالیائی
Laudakia himalayana
Himalayan agama۲۵
آگاماترکستانی
Laudakia lehmanni
Turkestan Agama
-


۲۶
آگامای صخره ئی فلس کوچک
Laudakia microlepis
Small-scaled Agama
بعداً


۲۷
آگامای صخره‌ای فلس درشت
Laudakia nupta
Large-scaled (Rock) Agama
بعداً


۲۸
آگاما نورستانی
Laudakia nuristanica
Leviton's Rock Agama۲۹
آگاما سنگ کشمیری
Laudakia tuberculata
Kashmir Rock Agama. ۳
آگاما کلارکوم
Phrynocephalus clarkorum
- no common name۳۱
آگاما وزغ سر
Phrynocephalus euptilopus
Alcock's toad-headed agama
بعداً


۳۲
آگاماسرگیرد لشتن ستاین
Phrynocephalus interscapularis
Lichtenstein's Toadhead Agama۳۳
آگاما زرد خالدار وزغ سر
Phrynocephalus luteoguttatus
Yellow-speckled toad-headed agama۳۴
آگاما سر وزغی دم سیاه
Phrynocephalus maculatus
Blacktail Toadhead Agama
بعداً


۳۵
آگما سر وزغی پت
Phrynocephalus mystaceus
Secret Toadhead Agama۳۶
آگاما سروزغی راه راه
Phrynocephalus ornatus
Ornate Toadhead Agama
-


۳۷
آگاما رادهی
Phrynocephalus raddei
no name
-


۳۸
آگاما سروزغ ابلق
Phrynocephalus reticulatus
Reticulated toad-headed agama
-


۳۹
آگامای سروزغی خاکستری
Phrynocephalus scutellatus
Gray Toad Agama۴۰
آگاما چابک
Trapelus agilis
Steppenagame۴۱
آگاما زمینی افغانی
Trapelus megalonyx
Afghan Ground Agama۴۲
آگاما فارسی
Trapelus ruderatus
Persian Agama
-


۴۳
سوسمار استیپی
Trapelus sanguinolentus
Steppe Agama۴۴
خار دم
Uromastyx asmussi
spiny tailed lizard۴۵
سوسمار خاردم هندی
Uromastyx hardwickii
Hardwicke's or Indian spiny-tailed lizard4- خانواده Anguidae
شماره
نام پرنده
نام علمی
بزبان انگلیسی
الگو
راسته:Squamata      فامیل: Anguidae
این خانواده دارای ۹۴ گونه میباشد از جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نماید. این حیوان تخم گذارند. اینگونه مارملوک دارای طول زیاد مانند مار می‌باشند
۴۶
ماملوک شیشه‌ای یا لوس مار
Pseudopus apodus
Scheltopusikسوسماران: اسکینک،لاسرتاید،ارومیاس،بزمچه
راسته:Squamata . خانواده:Scincidaefamil
۴۷
اسکینک چشم ماری دوخط
Ablepharus bivittatus
Twin-striped Skink۴۸
سوسمار
Ablepharus grayanus
تنها در افغانستان وجود دارد
-


۴۹
اسکینک چشم ماری آسیایی
Ablepharus pannonicus
۵۰
Edward Blyth (1810 - 1873)
Eumeces blythianus
مطالعات وسیع صورت نگرفته۵۱
اسکینک اشنایدر
Eumeces schneideri
Berber skink۵۲
آلپ پنجاب سقنقور
Eurylepis taeniolatus
Alpine Punjab Skink
-


۵۳
سکنگ راه راه چمنزار
Eutropis dissimilis
Striped Grass Skink
-


۵۴
اسکینگ ماری یا کوتاه
Ophiomorus brevipes
short legged snake skink
-


۵۵
اسکینگ ماری چیرنو
Ophiomorus chernovi
Chernov's Snake Skink
--


۵۶
اسکینک ماسه‌ای سه انگشتی
Ophiomorus tridactylus
Three-toed Snake Skink۵۷
اسکینک علفزار طلائی
Trachylepis aurata
Goldstreifenskink, Goldmabuye 
۵ خانواده: لسرتایدها
راسته: Squamata         خانواده: Lacertidae
در بعضی از انواع این خانواده بکرزائی یا تولید مثل بدون القاع صورت میگرد.
۵۸
سوسمار انگشت ریشه دار بلانفورد
Acanthodactylus blanfordii
Blanford's Fringe-fingered Lizard۵۹
سوسمار فرینج انگشت هندی
Acanthodactylus cantoris
Indian Fringe-fingered Lizard۶۰
سوسمار انگشت ریشه دار
Acanthodactylus micropholis
persian fringe toed lizard۶۱
لاسرتای بیابانی مشبک
Eremias acutirostris
reticulate desert lacerta
-


۶۲
لسرتاید افغانستانی
Eremias afghanistanica
Afghan Racerunner۶۳
سوسمار آریا
Eremias aria
Eremias (Ommateremias) aria — BISCHOFF 1978۵۴
ارمیاس سیستان
Eremias fasciata
Sistan Racerunner۶۵
ارمیاس مشبک
Eremias grammica
Reticulate Racerunner
--


۶۶
ارمیاس راه راه
Eremias lineolata
Striped Racerunner
--


۶۷
ارمیاس خال سیاه
Eremias nigrocellata

-


۶۸
ارمیاس فارس
Eremias persica
Persian Racerunner
--


۶۹
ارمیاس رجالی
Eremias regeli
-
-


۷۰
ارماس اسکریپتا
Eremias scripta
-۷۱
ارمیاس آسیای مرکزی
Eremias velox
Central Asian Racerunner۷۲
سوسمار خال خورد
Mesalina guttulata
Small-spotted Lizard۷۳
مسالینای دم دراز ایرانی
Mesalina watsonana
Persian long-tailed Lizard۷۴
سوسمار چشم ماری اردنی
Ophisops jerdonii
Jerdon's Snake-Eyeراسته   Squamata     خانوادهVaranidae
۷۵
بزمچه بنگالی
Varanus bengalensis
The Bengal monitor۷۶
بزمجه بیابانی
Varanus griseus
desert monitor۶- راسته:Squamata  زیر راسته: Serpentes  یا مارها
شماره
نام پرنده
نام علمی
بزبان انگلیسی
الگو
 
راسته:   Squamata.          زیر راسته   Serpentes       فامیل:   Leptotyphlopidae.
۷۷
مار نخی سندی
Myriopholis blanfordi
Sindh Thread Snakeراسته:Squamata.          فامیل:  Typhlopidae
۷۸
مار کرمی شکل
Typhlops vermicularis
European blind snakeراسته:Squamata. فامیل:Boidae ی.
۷۹
کور مار خالدار
Eryx elegans
Central Asian sand boa۸۰
بوای ریگی
Eryx johnii
Indian sand boa۸۱
بوای شنی خورد
Eryx miliaris
Dwarf sand boa۸۲
مار تاتاری
Tartar sand boa
Eryx tataricusراسته:Squamata. فامیل: Colubridae ی.
۸۳
مار آلو سر
Boiga trigonata
common cat snake۸۴
گوند مار
Elaphe dione
Steppes Ratsnakes۸۵
مارپلنگی
Hemorrhois ravergieri
spotted whip snake۸۶
مار گرگی
Lycodon striatus
northern wolf snake۸۷
مارسردرفشی شنی
Lytorhynchus maynardi
Awl-headed Sand Snake
درهلمند


۸۸
مار درفشی
Lytorhynchus ridgewayi
ندارد
-


۸۹
مارآبی چلیپر
Natrix tessellata
Dice snake۹۰
لوس مار
Oligodon taeniolatus
Variegated Kukri Snake
-


۹۱
مار خالدار صحراریسر
Platyceps karelini
Spotted Desert Racer
-


۹۲
مار زیبا غیرسمی
Platyceps rhodorachis
Braid Snake, Jan’s Cliff Racer
-


۹۳
-
Platyceps ventromaculatus
Hardwicke's Rat Snake
-


۹۴
مارخطی باریک
Psammophis leithii
Pakistani Ribbon snake
-


۹۵
تیر مار
Psammophis lineolatus
Steppe Ribbon Racer
-


۹۶
تیر مار شوکری
Psammophis schokari
Schokari Sand Racer۹۷
مار کوچک فارسی
Pseudocyclophis persicus
Persian dwarf Snake
-


۹۸
مار موش خور خاوری
Ptyas mucosa
Dhaman or Oriental Ratsnake۹۹
شتر مار کلیفورد
Spalerosophis diadema
Clifford's diadem Snake
-


۱۰۰
افعی پلنگی
Telescopus rhinopoma
Cat Snake
-


۱۰۱
مار آبی  آ سیائی
Xenochrophis piscator
Asiatic Water Snakeراسته:Squamata . خانواده:Elapidae ی.
۱۰۲
کریت مار هندی
Bungarus caeruleus
Common Krait۱۰۳
کبرا
Naja naja
Indian Cobra۱۰۴
کفچه مار
Naja oxiana
Caspian cobraراسته:Squamata . خانواده:Viperidae ی.
۱۰۵
مار جعفری
Echis carinatus
saw-scaled viper۱۰۶
کک مار
Eristicophis macmahoni
McMahon-Viper۱۰۷
افعی سایبریائی
Gloydius halys
Halys pit viper۱۰۸
افعی آسیای مرکزی
Gloydius intermedius
Central Asian pit viper
-


۱۰۹
گرزه مار
Macrovipera lebetina
Levantine Viper 
۷- پیوند خارجی
category "Reptail of Afghanistan" کته گوری خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی فهرست خزندگان افغانستان ویکی پیدیا انگلیسی EOL یا Encyclopedia of liveدر مورد نامگذاری علمی حیات وحش  
منابع
خزندگان افغانستان نوشته جان ام ریگن در مورد انواع مارها و چلپاسه‌ها
حیات وحش در افغانستان نوشته ویکی پیدیا انگلیسی حیات وحش در افغانستان نوشته John M. Regan در وبگاه Northwest Wildlife Online[۲] . جفرافیای طبیعی افغانستان نوشته سفارت کبرا ایران در افغانستان معلومات در مورد جهیلها [۳] فهرست خزندگان ایران در وبگاه پرژن پیت یا انجمن‌های تخصصی حیوانات خانگی [۴] نوشتار در مورد حیات وحش جهان در وبگاهThe Reptile Database [۵] خزندگان ا فغانستان نوشته جان ام ریگندرموردانواع مارهاوچلپاسه ‌ها اhttp://www.northwestwildlifeonline.com/Afgha

 کریم پوپل
 
کد مطلب: 19248
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Hbsy4a
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل