افغانستان در یک نگاه
تاریخ سیاسی
جغرافیای طبیعی
جغرافیای انسانی
احزاب و سازمان‌ها
چهره های افغانستان
قوانین
اسناد
رسانه‌ها

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » افغانستان‌ شناسی

​شهر هرات

عبدالکریم تمنا هروی

۱۲ اسد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۰

عبدالکریم تمنا هروی شاعری زادهٔ جنوب هرات است. در سالهای نخست کودکیش پدر و مادرش را از دست داد و در نوجوانی به شغل میرزایی پرداخت. دروس ابتدایی را در مسجد آموخت. خواندن دیوان حافظ را نزد بانویی بiنام قریش فراگرفت. وی مدت ۱۴ سال مسئول کتابخانه عمومی هرات بود. عبدالکریم تمنا از سال ۱۳۵۸ با اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی راهی ایران شد و هم‌اکنون نیز در تهران ساکن است. وی از سال ۱۳۴۰ اقدام به انتشار شعرهایش در نشریات افغانستان، ایران، اروپا و آمریکا نمود.

شهر سرخم که نشد داغ غمش دور زیاداز خدا خواسته‌ام دیرگه و شاد زیادشهره شهری که سران داشت و سرافراز مهانگشت آفت‌زده و خشک شدش کشت مرادشهر فریادگرم از چه بوَد گنگ و خموش؟وقت آن است که توفنده برآرد فریادجای گل رُسته به هر باغ فزون هرزه‌گیاهجای بلبل شده هر شاخ نشیمنگه خارسنگها بسته، سگان باز، مروت معدومحاکمان گمره و محکوم به صد شرّ و فسادزال و رودابه ز هجران فرامرز به بندپیلتن در قفس چاه ز نیرنگ شُغادکاوه‌ای کو که به هر کوچه بسی ضحاک استدادگر نیست، ولی هست هزاران بیدادبلخِ بامی ز غمش اشک مصیبت باردگرچه خلقی است پریشان ز غم مام بلادشهر من مظهر مهر است و دبستان وفامردمش بخرد و روشنگر و پاکیزه‌نهاد«پیرِ انصار» علم گشته ز گازرگاهش«رازی» اش کرد بسی کاخ فضیلت بنیاد۱اندرین شهر خرد یافت هزاران «لاری»۲اندرین مهد هنر جست هزاران «بهزاد»گر ز جامش نزدی بادة عرفان «جامی»هفت اورنگ گرانبار نگشتی ایجادشهر من خوابگه «مهری» و «محجوبه» بوَد۳اندران زاد بسی عالیه و «گوهرشاد»با شرف مُرد هر آن کس که در آغوشش مُردبا هنر زاد هر آن کس که به دامانش زادخانة امن «امامی»۴ و «علیشیر» کبیروحشت‌آباد و جهنم شده و رفته به باداضطرابی است به مهدش که نگنجد بر وهماختناقی است به مرزش که ندارد کس یادشهرم ای زادگه عشق من و شعر مناای تو شیرین و من از عشق وصالت فرهادبود آیا که ببوسم در و دیوار تو را؟چشم دل باز به دیدار تو گردانم شادره به «روبه» برم و سجده کنم «گلران» را«زنده‌جان» را نگرم خرّم و سبز و آباددامن «تخت ظفر» دل دهد و جان بخشدخاصه آن دم که بپویی ز چکادی به چکاددر بهار آن که دمی رود خروشان تو دیدتا قیامت نبرد لذت آن را از یادشهر من پیش فلک خم ننماید سر خویشفترتی گر رسدش، دیر مماناد و زیادزود باشد که شب تیره شود صبح سپیدمحو گردد ز وطن سیطرة استبدادخاک ما ملعبة مهرستیزان نشود«سرزمینی است که ایمان فلک رفته به باد»پی‌نوشت‌ها:۱ـ مزار فخر رازی در هرات است.۲ـ عبدالغفور لاری نیز در هرات مدفون است.۳ـ نام دو شاعر هراتی۴ـ امامی هروی، شاعر معاصر سعدی و امیرعلی شیرنوایی