کابل به زیر سُم الاغان چه می‌کنی؟ /شعر

با مردنِ عمومی وجدان درین وطن با سفلگانِ نیزه بقرآن چه می‌کنی؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۰
کابل به زیر سُم الاغان چه می‌کنی؟ 
با قارقارِ شومِ کلاغان چه میکنی؟  

با حاملانِ جهل و جمود و جنون
با غارت و چپاول دزدان چه می‌کنی؟

با گرگ‌های وحشی و خونخوار روزگار 
با ویروسی بنام قومندان چه می‌کنی؟

با نوکران مصر و ریاض و چتلستان 
با این خرانِ ساخت خراسان چه می‌کنی؟

با ممد و خلیلی و بی دانشِ ذلیل
با آن عطایِ‌ بی نورِ چوپان چه می‌کنی؟

با کلّه خامِ فاسد و بی مغز جوزجان 
با کلَه پوکِ شهر شبرغان چه می‌کنی؟ 

با این پکول و این چپن و این ریش دراز
با این امیر پیر، اسماعیل خان چه می‌کنی؟ 

با پورفسور حضرت سیاف ازهری 
با رهبرانِ فتنه‌ی اخوان چه می‌کنی؟ 

با قاتلینِ مردمِ افشارِ بی‌پناه 
با آن هجومِ لشکرِ شیطان چه می‌کنی؟

با جانیانِ خائن و دزد و وطن فروش 
با گلبدینِ دشمنِ انسان چه می‌کنی؟

با کودکانِ گرسنه و رنجور و بی‌نوا 
با فصل‌هایِ سردِ زمستان چه می‌کنی؟

با مرگ جانگداز که فرخنده را گرفت
با ناله‌هایِ از دل و از جان چه می‌کنی؟ 

فرخنده را بجرمِ نکرده بخون کشید 
با کشته‌ی فتاده بمیدان چه می‌کنی؟ 

با جسمِ خسته و مجروحِ آن شهید 
باشعله‌هایِ آتش بی ‌جان چه می‌کنی؟ 

از ضجه‌هایِ او که تا آسمان رسید
با زخم هایِ آن تن عریان چه می‌کنی؟ 

فرخنده بود خدا بود و فریادهای او 
با آن سگانِ هارِ خیابان چه می‌کنی؟

با مردنِ عمومی وجدان درین وطن 
با سفلگانِ نیزه بقرآن چه می‌کنی؟ 

۱۱/۲۰//۹۷ سید محمد موحد
کد مطلب: 88564
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل