از زهیربن قین تا طاهر زهیر!

1 میزان 1397 ساعت 11:36

ما دوتا زهیر داریم. زهیربن قین و طاهر زهیر. یکی تلاش می کند پرچمی را براندازد که آن دیگری همان را برافراشت.


ماجرای زهیر قبل از تلویزیون تمدن در فضای مجازی بازتاب یافت و تمدن از منابع دسته چندمی بود که به این مساله پرداخت.
عده ای که کم هم نیستند می گویند تمدن به دلیل خصومتهای حزبی جناب والی را می کوبد و ماجرا را سیاسی کرده است. اما چیزی که برای دیده های اهل انصاف آشکار است این است که اتفاقا برعکس خود اینها دارند مساله را سیاسی و زخم کهنه دهه هفتاد را باز می کنند.
ذهن این نسل به شدت بیمار است و کمتر حرفیست که از آدرس محسنی گفته شود و آن را در چارچوب دهه هفتاد و تقابل محسنی- مزاری و وحدت- حرکت فهم و تفسیر نکنند.

آیا شود که روزی بیاید که ذهن هزاره ازین توان اسطوره ای برخوردار شود که در ورای این دوگانه بیندیشد؟ نمی دانم باید منتظر بود و دید و صبورانه در انتظار زمان نشست تا کار خودش را بکند اما یقین دارم این زمان آنقدر نزدیک نیست که کسان همین نوشته را هم در همان چارچوب تنگ و تاریک قرائت نکنند.
از صفحه: Khalil Sadra


کد مطلب: 84214

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/84214/زهیربن-قین-طاهر-زهیر

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com