پاکستان ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد

21 سنبله 1397 ساعت 12:19

پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد.


پاکستان امروز ۱۳ عضو برجسته طالبان پاکستانی را اعدام کرد ولي حكومت ع و غ در هفده سال نخواسته هفت تا ازين جنايتكاران را اعدام نمايد.
 از صفحه Haidar Adel


کد مطلب: 83903

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/83903/پاکستان-۱۳-عضو-برجسته-طالبان-پاکستانی-اعدام

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com