طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار مورد تأیید قرار گرفت

شورای عالی اقتصاد طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار و طرح کاهش قیمت‌های دارک فایبر را مورد تأیید قرار داده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۰
طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار مورد تأیید قرار گرفت
در این جلسه که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد، در مورد طرح ایجاد زون خاص اقتصادی ولایت قندهار، پالیسی پارک‌های صنعتی افغانستان، طرح کاهش قیمت‌های دارک فایبر (Dark Fiber)، گزارش تمدید جواز شرکت‌های مخابراتی و پروسهٔ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
بعداً یکتن از مسئولین کمیسیون انکشاف اقتصادی میدان‌های هوایی افغانستان در رابطه به طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار و تأثیرات آن بالای اقتصاد کشور، هدف ایجاد کمیسیون متذکره، وضعیت اقتصادی افغانستان، زون‌های خاص اقتصادی و رژیم تشویقی مالیاتی زون خاص اقتصادی افغانستان معلومات داد.
وی همچنان پیشنهادات خویش را در خصوص منظوری طرح پیشنهاد شدهٔ زون‌های خاص اقتصادی، صدور فرمان مقام عالی ریاست جمهوری در خصوص ایجاد ادارهٔ خاص زون‌های اقتصادی افغانستان، انتقال زمین و تأسیسات از نیروهای مأموریت حمایت قاطع واقع میدان هوایی قندهار و منظوری بستهٔ رژیم تشویقی مالیاتی به جلسه ارائه کرد.
به همین ترتیب، موصوف دو مودل- دولت به عنوان توسعه دهنده و سکتور خصوصی به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهنده را بخاطر ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار به جلسه ارائه نمود.
جلسه طرح ایجاد زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار را پس از بحث‌های همه‌جانبه در پرنسیب مورد تأیید قرار داد و رئیس‌جمهور در این رابطه گفت: «من سکتور خصوصی را به عنوان تطبیق کننده و توسعه دهندهٔ زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار ترجیح می‌دهم و باید مودل‌های مختلف در این رابطه از طریق داوطلبی‌های مقید، پیشکش گردد.»
وی افزود که به همکاری سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور در چارچوب فرمان، قانون زون‌های خاص اقتصادی تنظیم شود و در همین قانون واضح ساخته شود که کدام رژیم تشویقی مالیاتی بهتر است.
غنی به ادارهٔ اراضی هدایت داد که یک هزار جریب زمین به زون خاص اقتصادی آزمایشی قندهار داده شود.
سپس یکتن از مسئولین وزارت صنعت و تجارت، پالیسی پارک‌های صنعتی افغانستان را به جلسه ارائه کرده گفت که هدف این پالیسی محیط مناسب برای رشد صنایع، مدیریت بهتر ساحات صنعتی، تسریع روند رشد و انکشاف صنایع پایدار، استفاده از ظرفیت‌های موجودهٔ بالقوه کشور برای صنعتی شدن، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد زمینهٔ اشتغال زایی و کاهش فقر و به وجود آوردن رفاه اجتماعی می‌باشد.
وی همچنان در مورد انواع پارک‌های صنعتی، زون‌های خاص اقتصادی و ایکوپارک‌های صنعتی، ساختار رهبری و مدیریت پارک‌های صنعتی، مرجع با صلاحیت تنظیم کنندهٔ پارک‌های صنعتی و وظایف و صلاحیت‌های آن، ساختار شرکت پارک‌های صنعتی و وظایف و صلاحیت‌های آن، وظایف ادارات ذیربط خصوصی در امور پارک‌های صنعتی، معلومات مفصل ارائه نمود.
به همین ترتیب، موصوف در خصوص پارک‌های صنعتی دولتی و شرایط احداث آن، تأسیسات خدماتی و زیربنایی پارک‌های صنعتی، توزیع زمین در پارک‌های صنعتی، اجرای سند ملکیت برای دریافت کنندگان زمین در پارک‌های صنعتی، حفظ و مراقبت پارک‌های صنعتی معلومات داد.
وی در رابطه به پارک‌های صنعتی مشارکتی و شرایط احداث آن، مکلفیت‌های بخش‌های ذیربط در امور پارک‌های مشارکتی، توزیع زمین در پارک‌های مشارکتی، تعیین قیمت در پارک‌های صنعتی مشارکتی و همچنان در خصوص پارک‌های صنعتی خصوصی و شرایط احداث آن به جلسه توضیحات مفصل ارائه کرد.
پس از بحث‌های همه‌جانبه، رئیس‌جمهور گفت که پالیسی پارک‌های صنعتی افغانستان باید بیشتر منسجم شود، زیرا این پالیسی با پالیسی انکشاف صنعت افغانستان خلط شده و تداخل وظیفوی در آن وجود دارد.
وی افزود که ابتدا وزارت صنعت و تجارت روی توزیع زمین‌های موجود به سکتور خصوصی کار نماید.
متعاقباً شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد طرح این وزارت در خصوص کاهش قیمت‌های دارک فایبر (Dark Fiber) به جلسه معلومات ارائه کرد.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، قیمت‌های پیشنهادی دارک فایبر را مورد تأیید قرار داد و رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که در زمینهٔ کاهش قیمت‌های دارک فایبر یک میکانیزم واضح ایجاد گردد و با درنظرداشت معیارهای ادارهٔ تدارکات ملی، یک مودل قرارداد نیز ساخته شود.
سپس یکتن از مسئولین ادارهٔ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در مورد گزینه‌های تعیین فیس تمدید و مزایا و معایب آن معلومات مفصل ارائه کرد.
وی همچنان در مورد مشکلات سکتور مخابرات، و راه حل‌های پیشنهادی برای کنفرانس کار معلومات داد و مشکلات سکتور مخابرات را در عرصه‌های نبود امنیت، عدم دسترسی به زمین و کرایه گزاف زمین و ملکیت‌های دولتی برای تأسیسات، نبود برق شهری برای سکتور مخابرات، مالیات بلند در سکتور مخابرات، ایجاد ممانعت‌ها برای شرکت‌های مخابراتی از سوی ادارات ملکی و نظامی در تطبیق پروژه‌ها و نبود واضح امکانات قرضه برای سکتور مخابرات بیان کرد.
جلسه فیصله کرد که تصمیم نهایی برای تعیین فیس تمدید در نشستی به اشتراک رئیس‌جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان رئیس اجرائیه و نمایندگان‌های شرکت‌های مخابراتی اتخاذ خواهد شد.
در اخیر، پروسهٔ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ از سوی خالد پاینده معین وزارت مالیه به جلسه ارائه گردید.
وی در خصوص دوران و مراحل عمدهٔ پروسهٔ ترتیب بودجه ملی، ترتیب تقویم بودجه، پیشبینی‌های چندین ساله و تشخیص محدودهٔ مالی، تعیین ساحات دارای اولویت، ارسال متحد المال بودجوی- یک متحد المال، بررسی وسط سال- بررسی پروژه‌های موجود، تحلیل و ارزیابی پیشنهادات جدید بودجوی، تدویر جلسات استماعیه بودجه، ارائه مسوده بودجه به شورای عالی اقتصاد و کابینه، ارسال مسودهٔ بودجه به پارلمان و استراتیژی مفاهمه، معلومات مفصل ارائه نمود.
جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پروسهٔ ترتیب بودجه ملی ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار داد و رئیس‌جمهور در این رابطه گفت که اولویت بندی بودجه باید از کابینه آغاز شود و بودجه سال آینده حد اقل پنج الی شش مرتبه از سوی کابینه مورد غور قرار گیرد.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این مورد گفت که جلسات استماعیه در خصوص بودجه خیلی مهم است و تعیین اولویت‌ها در تخصیص بودجه باید از سوی کابینه صورت گیرد.
کد مطلب: 79591
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/RKaxGw
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل