امضای 14 تفاهمنامه میان وزارت معارف و شماری از مؤسسات و انجیو ها

14 تفاهمنامه میان وزارت معارف با شماری از مؤسسات و انجیو های تمویل کننده طی مراسمی در تالار کنفرانس های این وزارت، به امضأ رسید.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۱ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۸
محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف گفت: “پایه های اساسی ترقی و تعالی یک کشور را اساساً نظام آموزشی معیاری تشکیل میدهد که این وزارت کماکان کوشیده تا با طرح و تطبیق پلان های طویل و قصیرالمدت در چوکات برنامه های استراتیژی خویش اهتمام جدی در جهت بهبود کمی و کیفی آموزش وقف نماید که در این راستا از همکاری و حمایت مؤسسات همکار و انجیو های تمویل کننده و در رأس جامعه جهانی اظهار قدردانی می کنیم.”

تفاهمنامه ایکه به انستیتیوت آموزشی افغان به امضأ رسید بر وفق آن قرار است زمینه آموزش شیوه های جدید تدریس برای 2800 تن معلمان اناث و ذکور مکاتب از طریق تدویر سیمینار های میتودلوژی که مبلغ 332 هزار دالر امرکایی هزینه بر میدارد، فراهم گردد که مکاتب ولایات کابل، هرات، بامیان، وردگ، دایکندی، بلخ، غور، پنجشیر و بادغیس را تحت پوشش قرار میدهد.

به اساس تفاهمنامه ایکه با مؤسسه ستاره عرفان به امضاء رسید، اعمار یک باب مکتب 6 صنفی در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، حمایت از مکتب سیار کوچی ها در ولایت ننگرهار، توزیع خیمه برای 109 باب مکتب در ولایات لغمان، کابل، خوست، پکتیا، ننگرهار و کنر و اعمار دیوار احاطه مکاتب: کاتب نجم الجهاد و بادینزی (ننگرهار) ، میرافغان (کابل) و مراد خواجه (کاپیسا) به ارزش 509 هزار دالر امریکایی تطبیق میگردد.

همچنان تفاهمنامه های سومی، چهارمی نیز با همین مؤسسه (ستاره عرفان) به امضأ رسید که شامل اهدای بورسیه های تعلیمی برای محصلان دارالمعلمین چهاردهی، لیسه خصوصی آسیای مرکزی، ایجاد مراکز آموزشی مضامین تقویتی، ایجاد صنوف تسریعی، کورسهای آماده گی کانکور، کمپیوتر، لسان انگلیسی، حمایت از مکاتب کوچی ها و توزیع بسته های قرطاسیه، ایجاد 27 کورس سواد آموزی، 27 کورس آموزش حرفه و غیره به ارزش مجموعی 666 هزار و 800 دالر امریکا برای مدت یکسال در ولایات کابل، ننگرهار، لغمان، کنر و بدخشان تطبیق میگردد.

 براساس تفاهمنامه که با مؤسسه اطفال جنگ زده بریتانیا به امضأ رسید فراهم آوری تعلیم و تربیه در حالت اضطرار از طریق ایجاد صد باب صنف درسی آموزش محلی و تسریعی برای 15000 تن شاگرد ذکور و اناث در ولایات ننگرهار، لغمان و فراه به ارزش 56 میلیون 851 هزار افغانی که این برنامه طی یک سال اجرا خواهد شد.

 تفاهمنامه ایکه فی مابین وزارت معارف و مؤسسه تی. دی. اچ به امضأ رسید، مؤسسه مذکور تعهد سپرده تا به ارزش 3 میلیون و 700 هزار افغانی برای 500 تن سواد آموز در ولسوالی رستاق ولایت تخار 48 باب کورس سواد اموزی را برای مدت یکسال فعال نماید.

 وزارت معارف با مؤسسه اضطراری جاپان نیز تفاهمنامه ای را به امضأ رسانید که اعمار 2 باب مکتب، برگزاری برنامه های آموزشی برای 3600 تن شاگردان مکاتب شهر چاریکار ولایت پروان را شامل بوده که برای تطبیق آن به مدت 8 ماه مبلغ 678 هزار دالر امریکایی تخصیص داده شد است.

 تفاهمنامه هشتم و نهم با مؤسسه وارچایلد کانادا می باشد که برمبنای آن تعلیم و تربیه در حالت اضطرار از طریق 120 باب مکتب برای 9000 شاگرد ذکور و اناث در ولایت های لوگر و قندهار برای مدت یکسال تطبیق میگردد که مصرف آن 556 هزار دالر امریکایی می باشد و هم با ایجاد 192 کمیته محافظت از اطفال و اموزش 380 تن معلم با روش های جدید تدریس در مکاتب ولایت های کابل، ننگرهار و قندهار 36 میلیون 781 هزار افغانی به مصرف می رسد.

تعلیم و تربیه در حالت اضطرار بریای 2600 تن شاگرد ذکور و اناث مکاتب ولایت های تخار و قندهار که 20 میلیون و 195 هزار افغانی هزینه دارد و 12 ماه را در بر می گیرد محتوای تفاهنمامه می باشد که فی مابین وزارت معارف و مؤسسه کوار به امضأ رسید.

محتویات تفاهمنامه که با مؤسسه نی قلعه به امضأ رسید، شامل ایجاد 4 صنف آموزش مضامین مکتب برای 175 تن شاگرد اناث و ذکور مکاتب ولایت بامیان بوده که با مصرف 328 هزار افغانی در 4 ماه تطبیق می گردد.

تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی و آموزشی برای 160 تن معلمان مدیران، کارمندان ریاست معارف و شاگردان و ساخت دو میدان بازی برای اطفال در ولایات ننگرهار، لغمان و بامیان شامل تفاهمنامه می باشد که به ارزش 9 میلیون و 57 هزار افغانی با مؤسسه خدماتی جهان در آسیا به امضأ رسیده است.

 برمبنای تفاهمنامه ایکه با مؤسسه رلیف انتر نشنل به امضأ رسید آموزش 40 تن معلم از مکاتب و لایت های ننگرهار، کاپیسا و غزنی در مورد خطرات و کاهش ازدواج های زیر سن صورت می گیرد که مجموعاً ارزش آن 39 هزار دالر امریکایی می باشد و برای 5 سال ادامه خواهد داشت.

 تفاهمنامه که با خدمات اجتماعی و تعلیمی امضأ شد شامل برنامه آگاهی در باره بورسیه های تحصیلی خارج از کشور، خدمات مشوره دهی تعلیمی و امتحان تافل برای متعلمان و معلمان در 30 مکتب ولایت های کابل، بلخ و هرات است که مبلغ 9 هزار و 600 دالر امریکایی برای آن هزینه شده است.
کد مطلب: 77007
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Et83Sm
مرجع : wedsam
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل