قرارداد کمک ۵۰۰ میلیون دالری کمک میان دولت افغانستان و بانک جهانی امضا شد

پیام آفتاب: وزارت مالیه توافقنامه بستۀ کمک مالی ۴۸۲،۳ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض را با بانک جهانی امضاء نمود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۷
قرارداد کمک ۵۰۰ میلیون دالری کمک میان دولت افغانستان و بانک جهانی امضا شد
به گزارش پیام آفتاب، وزارت مالیه توافقنامه بستۀ کمک مالی ۴۸۲،۳ میلیون دالر امریکایی کمک بلاعوض را با بانک جهانی امضاء نمود.
هدف این بستۀ کمکی حمایت از تلاشهای دولت به منظوراز بین بردن فقر در شرایط حساس کشور میباشد.  امضاء این توافقنامه جدید نشاندهندۀ  تعهد دوامدار هر دو طرف جهت فراهم اوری برنامه های انکشافی درازمدت برای همه افغان ها میباشد.
این بستۀ کمکی دولت افغانستان را در ساحات متعدد، بشمول رسیده گی به مشکلات مهاجرین، انکشاف سکتور خصوصی، حمایت از برنامه های انکشافی در پنج شهر، توسعه شبکه برق رسانی، بهبود مصئونیت غذایی و احداث سرک های قراء و قصبات، مورد حمایت و پشتیبانی قرار میدهد. بستۀ کمک متذکره بلاعوض شامل تعهدات ادارۀ انکشاف بین المللی که بخش تمویل کننده گروپ بانک جهانی برای کشورهای فقیر است، همچنان منابع مالی از طریق صندوق بازسازی افغانستان، که ازسوی بانک جهانی مدیریت می شود، فراهم گردیده است.
شاغلی اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت :"این بسته کمکی، نشاندهنده تجدید تعهد مشترک ما برای حل مشکلات و چالش های اقتصادی و انکشافی، که مردم ما دارند، میباشد. حکومتداری خوب، ایجاد فرصت های کاریابی، رشد اقتصادی و کاهش فقر از جمله اهداف کلیدی هستند، که با اجراء و تطبیق این کمک، بدست خواهند آمد،" وی افزود: تمامی وجوه این بسته کمکی از طریق بودجه ملی بصورت شفاف و مؤثر بمصرف میرسد.
مهم ترین هدف این بستۀ کمکی حمایت از تلاشهای دولت افغانستان می باشد، در حالیکه این کشور در یک وضعیت شکننده یی اقتصادی قرار دارد، روی چندین بخش کلیدی تمرکز می نماید، تا محرکه های انکشافی راغرض ارایه خدمات تقویت نموده، و همه خدمات بصورت مطمئن فراهم گردد. آغاز روند خروج قوای بین المللی در سال ۲۰۱۱ یکجا با وضعیت ناگوار  سیاسی منجر به رشد کند  اقتصاد افغانستان گردید. افزایش تهدیدات امنیتی و بیجا شدن مردم از مناطق شان، فشار ها را بر استفاده مؤثر از بودیجۀ دولت افزایش داد.
محترم شبهام چودری، رئیس بانک بانک جهانی برای افغانستان گفت :"امضای توافقنامه های امروز بیانگر تعهد دراز مدت بانک جهانی با افغانها جهت حمایت از تلاشهای انان به منظور حل چالش های انکشافی، با وجود شرایط دشوار امنیتی، دراین کشورمیباشد. وی افزود."این امر نهایت مهم است که دولت افغانستان اقدامات لازم را جهت گسترش دستآوردهای سالهای اخیر دربخش های متعدد ازجمله اصلاحات در نهادها و ادارات، جمع آوری عواید، ارائه خدمات اساسی صحی، معارف و راه سازی قراء و قصبات، روی دست گرفته است."
بسته جدید کمک بلاعوض ۴۸۳،۳ میلیون دالر شامل هفت پروژه ذیل میباشد:
از جمله  ۱۷۲میلیون دالر کمک تقویتی(۱۲۷،۴ میلیون دالر) آنرا ادارۀ انکشاف بین المللی و متباقی ۴۴،۳ میلیون دالر را صندوق بازسازی افغانستان به برنامه میثاق شهروندی این کشوراختصاص  داده اند، تا این کمک برای حمایت از تلاشهای دولت به منظور تطبیق برنامه های انکشافی در مناطقی که بیجا شده گان داخلی در آن جابجا گردیده اند و همچنان در مناطقی که مهاجرین عودت کننده از پاکستان در آن مسکن گزین شده اند، استفاده گردد.
۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی به پروژۀ  پالیسی های انکشافی، اختصاص یافته، تا اصلاحات در بخشهای افزایش دسترسی افغانها و نهاد های ذیربط آسیب پذیر به فرصت های اقتصادی و تقویت سکتور خصوصی، را مورد حمایت قرار دهد. 
۲۰ میلیون دالر از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی به هدف تدوین پالیسی های لازم برای مناطق شهری در ادارات ملی مربوطه و همچنان تقویت و تنظیم بهتر ارائه خدمات در مرکز پنج شهر فراهم گردیده است.
۶۰ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی برای پروژۀ برق رسانی ولایت هرات تخصیص یافته، تا خانواده ها، موسسات و نهاد های تجارتی بیشتری در مناطقی که قبلآ در این ولایت مشخص گردیده، از انرژی برق مستفید گردند.
۲۰،۳ میلیون دالر توسط ادارۀ انکشاف بین المللی برای پروژۀ استراتیژیک ذخایر غله جات در افغانستان جهت ایجاد ذخایر استراتیژیک گندم و بهبود مؤثریت ادارۀ  ذخایر غله جات فراهم گردیده است. 
۱۰۵ میلیون دالر کمک تقویتی توسط صندوق بازسازی افغانستان برای پروژۀ ملی راه سازی قراء و قصبات در نظرگرفته شده است، که هدف  آن ایجاد سرک های قراء و قصبات قابل استفاده  در تمام فصول سال برای مردم میباشد.
۵ میلیون دالر کمک بلاعوض که توسط صندوق بازسازی افغانستان غرض حمایت از اقدامات دولت بخاطر تمویل مرحله تدوین پروژه حمایت از برنامه اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان، که هدف آن دسترسی آنان به فرصت های کاری بهتر و منابع اقتصادی لازم میباشد، فراهم میگردد.


معلومات و جزییات بیشتر در مورد بسته کمکی جدید:
از جمله ۱۷۲ میلیون دالر کمک تقویتی بلاعوض ۱۲۷،۷ میلیون دالر آن توسط اداره انکشاف بین المللی به برنامۀ میثاق شهروندی افغانستان، که امروز  امضاء گردید، از طریق برنامه جواب اضطراری به بیجا شده گان ساحوی ادارۀ بین المللی انکشاف، فراهم میگردد.  این کمک روند ارائه خدمات برنامه متذکره را افزایش داده، زمینۀ های اشتغال کوتاه مدت را از طریق افزایش تعداد کارگران در بخش عام المنفعه(فواید عامه) فراهم می سازد و فعالیت های دسته جمعی فرا تر از این بخش را درساحات که بیجا شده گان داخلی به طور مؤقت جاگزین گردیده اند و یا مهاجرین عودت کننده جابجا شده اند، منابع مالی مورد نیاز را فراهم میسازد. هدف این برنامه تقویت زمینه های همبستگی مردم و فراهم آوری اقدامات لازم  برای فقیر ترین و آسیب پذیر ترین افراد در مناطق قراء و قصبات و مناطق تعیین شده ای شهری میباشد. بودجه مجموعی این برنامه ۲۰۵ میلیون دالر میباشد که برعلاوه حمایت بانک جهانی، ۴۴،۳ میلیون دالر کمک بلاعوض توسط صندوق بازسازی افغانستان؛ ۲۷،۵ میلیون دالر توسط اداره انکشافی آلمان و همچنان ۵،۹۵ میلیون دالر توسط  کشوردنمارک فراهم میگردد. قابل تذکر است که بودجۀ برنامۀ میثاق شهروندی، که درحال حاضر در منصۀ اجراء قرار دارد، بالغ بر ۶۲۸ میلیون دالرمیگردد، که از آنجمله ۱۰۰ میلیون دالر آنرا بانک جهانی فراهم نموده، در حالیکه ۱۲۸ میلیون دالر از منابع دولت افغانستان و متباقی ۴۰۰ میلیون دالرآن از طریق صندوق بازسازی افغانستان فراهم گردیده است. هدف از مرحله نخست این برنامه تحکیم و تقویت زیر بناء ها و ارایه خدمات اجتماعی (به شمول دسترسی همگان به آب آشامیدنی) را برای ۸،۵ میلیون افغان در قراء و  قصبات سی و چهار ولایت و  همچنان چهار  شاروالی، میباشد.
۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض به پروژۀ پالیسی های انکشافی فراگیر، دولت افغانستان را در راستای رسیدن به اهداف انکشافی این کشور، که در چهارچوب برنامه ملی صلح و انکشاف افغانستان مشخص گردیده است، پشتیبانی می نماید. این کمک بلاعوض که درعین حال به نام حمایت از بودجه نیز یاد می شود، به طور مشخص از برنامه های جامع دولت در زمینۀ آوردن اصلاحات  انکشافی جهت دسترسی به فرصت های اقتصادی در بخش های آسیب پذیر و تقویت پالیسی و تنظیم چهارچوب انکشاف سکتور خصوصی، حمایت می نماید. این اصلاحات شامل اصلاح در زمینه های چون چهارچوب بندی پالیسی برای بیجا شده گان  و عودت کننده گان، مدیریت اراضی، تجارت، صدور جواز تجارتی، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، معاملات پولی الکترونیکی و مساعی مشترک سکتور خصوصی با دولتی، میگردد.
۲۰ میلیون دالر جهت تمویل پروژۀ حمایت انکشاف شهری، وزارت  انکشاف شهری و مسکن را قادر خواهد ساخت، تا چهارچوب پالیسی قابل تطبیق را ایجاد نموده و ظرفیت های پالیسی سازی ادارات مربوطه را در سطح ملی تقویت نماید و درعین حال برنامه ریزی های شهری، اداره و ظرفیت ارائه خدمات را در مرکز پنج ولایت (هرات، مزارشریف، قندهار، جلال آباد و خوست)، تقویت  می نماید.
۶۰ میلیون دالر غرض تمویل پروژۀ برق رسانی هرات به منظور حمایت از توانمندی د افغانستان برشنا شرکت میباشد، تا این نهاد انرژی برق را به۲۳۰۸۰۰نفر، ۱۶۰۰ موسسه و نهاد  تجارتی در ساحات قبلآ مشخص شدۀ ولایت هرات فراهم می نماید. به طور مشخص، این پروژه از سرمایه گذاری در بخش های: (۱) تمدید یک ترانسمیشن ۱۱۰ کیلووات، چهار سب استیشن به ظرفیت۱۱۰/۲۲۰ کیلووات و ایجاد شبکه های توزیع ولتاژ متوسط و بلند در چهار ناحیه ولایت هرات، (۲) توسعه، تقویت و نوسازی شبکۀ موجود، جهت دسترسی بیشتر به خدمات  برق در سایر بخش های ولایت و در نهایت ایجاد شبکه های کوچک آزمایشی برق آفتابی در روستاهای که در جریان کمتر از پنج سال آینده، احتمال تاسیس شبکه های برق در آن وجود ندارد، حمایت میکند.این پروژه کمکهای مورد نیاز مالی را نیز برای د افغانستان برشنا شرکت غرض مدیریت پروژه متذکره و امورات تدارکاتی ان و همچنان برای وزارت انرژی و آب بمنظور تدوین چارچوب حقوقی و مقرارتی ادغام شبکه های توزیع برق، فراهم میسازد.
۲۰،۳میلیون دالر غرض تمویل پروژۀ ایجاد ذخایر استراتیژیک  غله جات در افغانستان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را قادر می سازد  که ذخایر گندم را ایجاد نماید، تا خانواده های افغان پس از حالات اضطراری پیش بینی ناشده برای رفع نیازمندی های خود، از آن مستفید گردند.  درعین حال روند تنظیم موثر  ذخایر گندم را نیز فراهم می نماید. بودجه مجموعی این پروژه ۳۰ میلیون دالر میباشد، بر علاوۀ حمایت بانک جهانی که امروز امضاء گردید،۹،۷ میلیون دالر را صندوق  انکشاف  اجتماعی جاپان نیز به این پروژه فراهم می نماید.  از طریق این پروژه دو ذخیرۀ موجود غله جات بازسازی گردیده، چهار ذخیره جدید اعمار و برای تنظیم امور ذخایر، ساختار های لازم طرح و عملی میگردد. قرار است در ختم این پروژۀ پنج ساله، ظرفیت ذخایر به۲۰۰۰۰۰ متریک تُن افزایش یابد که این مقدار نیازمندی های دومیلیون افغان را برای شش ماه بر آورده خواهد ساخت.
۱۰۵ میلیون دالر کمک بلاعوض تقویتی صندوق بازسازی افغانستان به برنامه ملی راه سازی، دولت  را قادر میسازد، تا ساحه پوشش این برنامه را افزایش دهد. بودجه اصلی این برنامه ۳۳۲ میلیون دالر بوده که از آن جمله ۱۲۵ میلیون دالر انرا بانک جهانی و ۲۰۷ میلیون دالر دیگر آن توسط صندوق بازسازی افغانستان فراهم گردیده است. این برنامه از ماه اگست سال۲۰۱۲ میلادی بدینسو ادامه دارد.
پنج میلیون دالر کمک بلاعوض صندوق بازسازی افغانستان غرض تمویل مرحله تدوین پروژه حمایت از برنامه اولویت ملی توانمند سازی اقتصادی زنان فراهم گردیده است. هدف این کمک بلاعوض دسترسی آنان به فرصت های کاری بهتر و منابع اقتصادی لازم میباشد. این کمک وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین را در راستای تشریک مساعی و فراهم آوری منابع لازم بخاطر هماهنگی میان همکاران ذیربط و ایجاد یک چتر مناسب پروگرام که بتواند از طریق آن کمکهای تخنیکی، برنامه های ظرفیت سازی و مطالعات تحلیلی را در ان وزارت و سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مربوط تحت این برنامه، فراهم نماید.
 
کد مطلب: 71342
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/SxhaZQ
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل