افغانستان کشوری با بیش ازهشت صد هزارمعلول

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۵۸
ظفرشاه رویی
مقامات وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین می گویند براساس ارزیابی ها درمورد معلولین درکشور ، نشان می دهد که بانفوس تخمینی ۲۵ میلیونی افغانستان، هفت صدو چهل وهفت هزار تا هشت صد و شصت وهفت هزارتن دارای معلولیت شدید هستند.
به گفته این مقامات، ازرقم ارایه شده هفده درصد این معلولین را اشخاصی تشکیل می دهند که درجنگ ها معلول شده و نزدیک به شصت هزارتن ازاین افراد کسانی بوده که با انفجارماین وموادمنفجرناشده درجنگ ها، قربانی شده اند.
مقامات وزارت کار واموراجتماعی می افزایندکه بطورمتوسط ازهرپنج خانواده، یک نفرشان معلول است.
درهمین حال بخش اطلاعاتی مرکز ماین پاکی افغانستان، ازسال ۱۹۷۹ تافبروری سال ۲۰۰۸، نزدیک به هفده ونیم هزارمورد ازقربانیان ماین وموادمنفجرناشده را ثبت کرده که ازاین رقم، بیش ازسه هزارتن جانش را ازدست داده ونزدیک به چهارده ونیم هزارتن دیگرمجروح شده که پنجاه وپنج درصد ازاین افراد، درزمان وقوع حادثه کمتراز۲۰ سال داشته اند. به گفته بخش اطلاعاتی مرکزماین پاکی افغانستان، ازرقم هفده ونیم هزارقربانیان ماین وموادمنفجرناشده، ۹۲ درصد شان را ازطبقه ذکورتشکیل می دهند.
وزارت کارواموراجتماعی می گوید که افغانستان یکی ازکشورهای شدیدا متاثر ازماین درجهان است که تقریبا درهرماه ، ۵۵ تن دراین کشور قربانی ماین می شوند. بااین حال این وزارت اظهارخوشبنی می کند که رقم قربانیان ماین طی چندسال اخیرکاهش یافته ودرسال ۲۰۰۱ ، درهرماه ۱۸۱ تن قربانی ماین می شدند.
نبود زمینه کار امروز یکی ازمشکلات اساسی معلولین را دراین کشورتشکیل می دهد وبه گفته مقامات وزارت کارواموراجتماعی، این وزارت درتلاش است تا زمینه های کار را برای انواع معلولین آماده سازد.
محمدرفیق کوهستانی مشاورعرصه معلولیت وزارت کارواموراجتماعی درورکشاپ سه روزه ای که ازسوی این وزارت روزپیش به منظور شمولیت معلولین درتوسط اقتصادی برگزارشده بود، گفت که بیش ازهفتاد درصد اشخاص دارای معلولیت که بالاترازپانزده سال سن دارند بی کارهستند وهفتاد وسه درصد ازاین افراد که بالاتر ازشش سال اند، هیچ گونه خدمات آموزشی برای شان ارایه نشده است. وهمچنین افزود که ۹۴ درصد اززنان دارای معلولیت کارندارند وپنجاه ویک درصد ازمعلولین ازسواد بی بهره مانده اند.
به گفته وزارت کارواموراجتماعی بیشترکسانی که دردوران جنگ های داخلی وبه اثرانفجارماین وموادمنفجرناشده معلول شده اند درولایات کابل، ننگرهار، قندهار، هرات، وپروان به ثبت رسیده اند که درصد بالای را درمیان این ولایات، کابل بخود اختصاص داده است.
باآنکه وزارت کارواموراجتماعی می گویدکه باموسسات بین المللی وداخلی که درعرصه معلولیت فعالیت دارند، زمینه فراهم سازی کار ودسترسی به خدمات را برای معلولین بیشترخواهند کرد، اما آقای کوهستانی می گوید خدمات درتمام ساحات این کشور به طورمساوی ارایه نشده وبسیاری ازاشخاص دارای معلولیت یا دچارکمبود خدمات مناسب اند ویا باید فاصله زیادی را طی کنند تابه خدمات دسترسی پیداکنند. او می افزاید:" فعالیت های توانبخشی فزیکی فقط درهشتاد ولسوالی ازمجموع ۳۶۴ ولسوالی ویا از۳۴ ولایت، در۱۹ ولایت دردسترس است. قبل ازتکمیل شدن ارزیابی ملی معلولیت درافغانستان معلومات ناکافی درباره وضعیت اقتصادی واجتماعی اشخاص دارای معلولی دردسترس بود که این نکته هم روشن بود که اشخاص دارای معلولی دروضعیت بسیاربد اقتصادی واجتماعی قراردارند".
  بااین حال مقامات وزارت کارواموراجتماعی می گویند که عدم دسترسی به خدمات عاجل وسهولت های صحی درساحات دوردست، کمبود تجهیزات ، نبود کارمندان آموزش دیده صحی وتوانبخشی، عدم موجودیت بودجه مناسب باعث شده است که اشخاص دارای معلولیت ، مجروحین ماین ها ومهمات منفجرناشده ، ازخدمات صحی وتوانبخشی که برای نجات وشمولیت مجدد آنان درجامعه می شود، محروم گردند.
درهمین حال مهدی توانا مشاوروزارت کارواموراجتماعی می گوید که این وزارت تاکنون توانسته بیش ازپنج هزارنفر دارای معلولیت را درسراسرکشورآموزش داده وشامل کارکند.
آقای توانا گفت پس ازاین تلاش وزارت کارواموراجتماعی این است که زمینه کاررا برای اشخاص دارای معلولیت آماده سازد. به گفته درحال حاضرهفده موسسه بین المللی وداخلی وجود دارند که درعرصه های معلولیت فعالیت دارند واین موسسات با دولت هماهنگ شده اند.
اوگفت بدلیل این که اشخاص دارای معلولیت ، زمینه کارشان ازهم متفاوت است، این وزارت درتلاش است که برای هرنوع معلول زمینه کارخاصی را ایجاد کند تامعلولین نظربه توانایی خود دررشد اقتصاد شان سهیم شوند.
برنامه انکشافی افغانستان وکنوانسیون منع استفاده از ذخیره و تولید ماین های پرسونل ، دولت این کشوررا مکلف می سازد که برای فراهم کردن مراقبت های صحی، توانبخشی وشمولیت مجدد معلولین درعرصه های اجتماعی واقتصادی تاسال ۲۰۱۱ تلاش کند.  
کد مطلب: 6610
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل