وزرای خارجه افغانستان و امریکا در واشنگتن گفت و گو کردند

تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ حوت ۱۳۸۷ ساعت ۱۶:۰۸
وزرای خارجه افغانستان وایالات متحده امریکا، ملاقات که درواشنگتن انجام دادند، روی مسایل متعدد منجمله روابط دوجانبه به بحث پرداختند.
وزرای خارجه افغانستان وایالات متحده امریکا، درملاقات که دیروز درواشنگتن دی- سی انجام دادند، روی مسایل متعدد منجمله روابط دوجانبه به بحث پرداختند.مدیریت اطلاعات ونشرات وزارت امورخارجه به آژانس باخترخبرداد، دراین ملاقات داکتررنگین دادفرسپنتا،  وخانم هیلری را دهام کلنتن،  روی وضعیت درافغانستان، روابط دوجانبه میان افغانستان وایالات متحده ، مبارزه علیه تروریزم، همکاری های منطقوی وروابط سه جانبه میان افغانستان،پاکستان وامریکا گفتگو کردند.هردوجانب براهمیت همکاریهای  منطقوی وبرنقش مهم پاکستان درکار زارمبارزه علیه تروریزم، تاکید کردند.وزیرخارجه امریکا، دست آوردهای دولت افغانستان را درهفت سال گذشته قابل قدردانسته ازحمایت درازمدت امریکا دربرمردم افغانستان اطمینان داده ، اظهارامیدواری کرد که همکاریهای استراتیژیک، میان امریکا وافغانستان تقویت یابد. ضمناً موصوف، ازکمک های اضافی ایالات متحده امریکا، دربخش های مختلف، منجمله معارف وصحت یاد آورشد. وزیرخارجه افغانستان، ازادامه کمک های ایالات متحده با افغانستان اظهارقدردانی کرد، ضمن آنکه براهمیت یک استراتیژی جامع برای افغانستان با توجه بیشترغرض ارتقای اقتصاد اجتماعی تاکید کرد. اوازتعهد رئیس جمهور بارک  اوباما،  مبنی بر اجرای بازنگرای دراستراتیژی امریکا درافغانستان اظهارسپاس کرد و ازتصمیم خانم کلنتن مبنی برادامه مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وایالات متحده، غرض پیروزشدن افغانستان برچالش ها استقبال کرد. بعداً هردو وزیرخارجه، دریک کنفرانس خبری شرکت نموده به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.
کد مطلب: 6426
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/jqObmT
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل