کمک ٨٣ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

پیام آفتاب: وزارت مالیه بسته تشویقی ٨٣.۵ میلیون دالر بانک جهانی رادر بدل آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی بدست آورد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
کمک ٨٣ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان
وزارت مالیه بسته تشویقی ٨٣.۵ میلیون دالر بانک جهانی را در بدل آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی بدست آورد.
بانک جهانی بر اساس تعهدات وزارت مالیه در زمینه آوردن اصلاحات در پنج بخش کلیدی این وزارت، از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان مبلغ ٨٣.۵ میلیون دالر را در اختیار وزارت مالیه قرار داد.
وجوه متذکره از جمله ٩٠٠ میلیون دالری می‌باشد که حکومت افغانستان در بدل اصلاحات در بخش‌های منابع عایداتی، تشکیلاتی، مدیریت مالیات، موثریت کمک ها و بودجه ولایتی در ظرف سه سال بدست خواهد آورد.
قابل تذکر است که وجوه متذکره از طریق بودجه اختیاری با در نظر داشت اولویت های حکومت به مصرف خواهد رسید.
 
کد مطلب: 60966
مرجع : چکاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل