برگزاری کنفرانس پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در مزارشریف + اهداف، آمار و شهرک‌های بیجاشدگان

پیام آفتاب: کنفرانس پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان در حالی راه‌اندازی شده است که به گفتهٔ بیجا شدگان، نبود سرپناه، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز کمبود مواد خوراکی از عمده‌ترین مشکلات آنان می‌باشد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۷
برگزاری کنفرانس پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی در مزارشریف + اهداف، آمار و شهرک‌های بیجاشدگان
کنفرانس پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی در شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان در حالی راه‌اندازی شده است که به گفتهٔ بیجا شدگان، نبود سرپناه، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز کمبود مواد خوراکی از عمده‌ترین مشکلات آنان می‌باشد.

کنفرانس پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی با حضور فضل احمد عظیمی معین پلان و پالیسی وزارت امور مهاجران و بازگشت کنندگان، شماری از مسئولان ادارات دولتی، نمایندگان نهادهای کمک کننده، نمایندگان شورای ولایتی بلخ در شهرمزارشریف راه‌اندازی شده است.

اهداف عمده کمیتهٔ ولایتی تطبیق پالیسی بیجا شدگان داخلی ولایت بلخ

۱. طرح، منظور و اجرای پلان کاری ولایتی بیجا شدگان داخلی بعنوان وسیله مهم جهت عملی سازی تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی و حمایت از روند رسیدن بیجا شدگان داخلی به راه‌های حل دائمی و این هدف در مطابقت با فعالیت عمده کمیتهٔ ولایتی تطبیق پالیسی بیجا شدگان داخلی بلخ قرار دارد.

۲. آرائه رهنمود، حمایت و ارائه نظر در خصوص تطبیق پالیسی بیجا شدگان داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت با تمام فعالیت ولایتی که شامل پروسه مذکور اند.

۳. تا آجندا، نقش‌ها، مسئولیت‌ها و مشارکت هر نهاد را در این مجموعه و سایر ساختارها و میکانیزم‌های که در داخل این کمیته برای طبیق مؤثر پالیسی بیجا شدگان داخلی ایجاد می‌گردد، را معرفی نماید.

۴. تا در مقابل تطبیق نتایج پالیسی در سطح ولایت (بلخ) مسئول باشد، پیشرفت‌های کاری را ارزیابی نماید، خلاها و بهترین عملکردها را در امر تحصیل مقاصد پالیسی بیجا شدگان داخلی در سطح ولایت شناسایی نماید.

طرح و تطبیق پلان عملیاتی بیجا شدگان داخلی ولایت بلخ

۱. پلان عملیاتی بیجا شدگان داخلی ولایت بلخ تمامی معیارهای ملی و بین‌المللی و قوانین مرتبط به بیجا شدگان داخلی را منعکس و رعایت خواهد نمود. پلان کاری بیجا شدگان داخلی ولایت بلخ وسیله یا ابزاری یک ساله جهت شناسائی اقدامات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اولیت‌های فعلی و آینده برای رسیدن به راه حل دایمی و پایان دادن به بیجا شگی داخلی در مشوره با جوامع میزبان و بیجا شدگان داخلی می‌باشد.

۲. پلان کاری انعکاس دهنده روش رسیدگی به سطح اجتماعی بوده و توجه خاص برای پاسخ دهی به نیازمندی‌های مختلف با درنظر داشت ظرفیت‌های متفاوت زنان، اطفال، بیوه زنان و افراد با توانمندی‌های مختلف صورت می‌گیرد با شمول قضایای شناسائی شده آسیب پذیر.

۳. پلان تطبیقی ولایتی برای تطبیق پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی باید حداقل دارای اجزای ذیل باشد.
* اقدامات را شناسایی می‌نماید که به اولیت‌های مشخص رسیدگی می‌کند.
* نهادهای مسئول را شناسائی می‌نماید.
* چارچوب زمانی را مشخص می‌نماید.
* فعالیت‌های پیشنهادی را برجسته ساخته، بخصوص تحت راه حل‌های دوامدار و ربط دادن آن به پلان‌های انکشافی موجود.
* تخمین بودجه برای فعالیت‌های مذکور

انواع راه حل‌های دایمی برای بیجا شدگان داخلی

۱. بازگشت به محل اصلی زندگی: ادغام محدد پایدار در محل اصلی بود وباش

۲. ادغام محلی: ادغام محلی پایدار در مناطقی که بیجا شدگان داخلی به آنجا پناه برده‌اند.

۳. انتقال به جایی دیگر در داخل کشور: ادغام بیدار در محلی دیگر در داخل کشور

۴. محل سوم یعنی نه محل اصلی و نه محل بیجا شدگی

شهرک‌های عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در برخی از ولایت‌های شمال

ولایت بلخ

۱. شهرک قالین بافان

این شهرک در شرق شهرمزارشریف موقعیت دارد که برای آن یک هزار جریب زمین در نظر گرفته شده که ۱۲۲۷ خانواده عودت کننده مستحق دریافت زمین از شهرک متذکره شناسایی گردیده که از جمله ۸۲۶ تکت زمین توزیع شده و دارای ۱۴۸۸ نمره می‌باشد و هم اکنون ۲۸۰ خانواده در آن زندگی می‌نماید و مشکلات جغل اندازی سرک و کلینک دارد.

۲. شهرک مولانا جلال الدین محمد بلخی

این شهرک در شمال شهر مزارشریف موقعیت دارد که در آن ۳۱۰۰ جریب زمین اختصاص داده شده و دارای ۶۵۱۵ نمره می‌باشد که فعلاً ۱۶۰ خانواده در ان زندگی می‌نماید و ۵۰۲۸ خانواده جهت دریافت زمین توسط کمیسیون توزیع زمین مستحق دانسته شده است.

۳۱۸۲ نمره توزیع گردیده و مشکلات ترانسپورتیشن و کلینک دارد به نسبت بعد مسافه عودت کنندگان نتوانستند در آن مکان مسکن گزین شوند.

۳. شهرک مهاجر قشلاق ولسوالی شولگره ولایت بلخ

این شهرک در غرب ولسوالی شولگره موقعیت دارد که برای آن ۱۰۳ جریب زمین دولتی تخصیص داده شده و دارای ۳۰۷ نمره رهایشی می‌باشد که از آن جمله ۱۰۵ نمره ان خط اندازی و توزیع گردیده است در اطراف این شهرک عودت کنندگان دیگری به هزینه شخصی خویش، زمین خریداری و سرپناه اعمار نموده که مجموعآ در حدود ۴۰۰ خانواده در آن زندگی می‌نماید.

مشکلات جغل اندازی و مکتب دارد و نیز آب آشامیدنی نیز یکی دیگر از چالش‌های عمده ساحه انکشافی سمت شمال این شهرک پنداشته می‌شود.

ولایت جوزجان

۴۰۰۰۶ خانواده عودت کننده ثبت ریاست امور مهاجران می‌باشند و برای مهاجران و عودت کنندگان آن ولایت دو شهرک اختصاص داده شده است.

۱. شهرک عودت کنندگان:

در فاصله ۴۷ کیلومتری شرق شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد که موازی ۱۶۰۵ جریب زمین برای آن در نظر گرفته شده و دارای ۳۰۲۵ نمره رهایشی است از جملهٔ ۱۵۳۵ نمره توزیع گردیده و در حدود ۴۰۰ خانواده فعلآ در آن زندگی می کندن و ۲۵۸ نمره آن در حال توزیع قرار دارد که مشکلات جغل اندازی، پل و پلچک، برق و آب دارد.

۲. شهرک بیجا شدگان

در غرب شهر شبرغان در فاصله ۲۵ کیلومتری قرار دارد که موازی ۲۰۰۰ جریب زمین برای آن در نظر گرفته شده و شامل ۲۶۴۰ نمره می‌باشد و ۶۸۰ نمره آن خط اندازی گردیده و به تعداد ۹۶۰ خانواده متقاضی اسناد شانرا طی مراحل نموده و اسناد شان احکام مقام وزارت را هم در بر دارد اما تا هنوز پروسه توزیع زمین آغاز نگردیده است این شهرک هیچگونه تسهیلات رفاهی ندارد.

ولایت سمنگان

شهرک عودت کنندگان ولایت سمنگان در امتداد شاهراه مزارشریف – کابل در ولسوالی حضرت سلطان موقعیت دارد که برای ان ۱۷۶۰ جریب زمین در نظر گرفته شده و دارای ۳۵۰۰ نمره رهایشی می‌باشد از جملهٔ ۱۳۲۶ خانواده مستحق دریافت زمین شناخته شده که ۶۷۹ خانواده سند مالیک زمین را اخذ نموده است این شهرک نسبت بعد مسافه از مرکز شهر ایبک و نداشت آب آشامیدنی به بهره‌برداری سپرده نشده است.

تاریخچه پالیسی بیجا شدگان داخلی

پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی توسط دولت افغانستان در نوامبر ۲۰۱۳ به هدف فراهم آوری استراتیژی برای رسیدگی به مشکلات پیچیده بیجاشدگان داخلی در افغانستان وضع گردیده است.

پالیسی مذکور مسئولیت‌های ابتدایی مقامات را در عرصه جلوگیری، رسیدگی و راه حل یابی برای بیجا شدن، تعریف و واضح ساختن حقوق بیجا شدگان داخلی، سازگاری با قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی افغانستان که در بخش آنرا تشکیل می‌دهد.

تعیین مسئولیت‌ها به نهادهای مختلف دولتی در سطوح ملی و بین‌المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را برجسته می‌سازد و این پالیسی امور تطبیقی را نیز از طریق ایجاد ساختارهای هماهنگی ولایتی که مسئولیت انکشاف پلان کاری و طرح اقدمات که به منظور رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان در تمامی مراحل وجود دارد، را در بر دارد.

این کنفرانس در حالی راه‌اندازی می‌گردد که همواره مهاجران و بیجا شدگان از بی‌توجهی حکومت در برابر آنان شکایت کرده و می‌گویند که دولت برای بهبود وضعیت زندگی آنان کاری اثر گذاری را انجام نداده و آنان در وضعیت بدی اقتصای زندگی می‌کنند.

-سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)

کد مطلب: 46205
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل