احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران

1 سنبله 1387 ساعت 17:34


// //  
// 1) strResult=intCount + " نظر" ; strUrl="comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; } // ]]>     ليست احزاب سياسي ايران  
فهرست مهمترین سازمانها و احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب 1357:
 
نام
مرام
توضیحات
حزب توده
مارکسیست- لنینیست
قدیمی ترین و سازمان یافته ترین حزب از دوران رضاشاه.
جبهه ملی
ناسیونالیست- دموکرات
طرفداران دکتر مصدق به حمایت وی در جبهه ملی جمع شدند.
نهضت آزادی
لیبرال دموکرات
ابتدای دهه 40 مذهبیهای جبهه ملی تشکیل این گروه را دادند.
جامعه روحانیت مبارز
اسلامگرا
ابتدای دهه 40 توسط گروهی از روحانیون تشکیل شد.
حزب جمهوری اسلامی
اسلامگرا
پس از انقلاب تشکیل شد.
جمعیت موتلفه اسلامی
اسلامگرا
در دهه 40 توسط بازاریهای اسلامگرا تشکیل شد.
سازمان مجاهدین خلق
مارکسیست- مسلمان
ابتدای دهه 40 تشکیل شد. سال 1354 اعلام موضع مارکسیستی کرد.
پیکار
مارکسیست
مارکسیستهای غیر مذهبی سازمان مجاهدین خلق این سازمان را تشکیل دادند.
سازمان چریکان فدایی خلق
مارکسیست
دهه 40 تشکیل شد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
اسلامگرا
7 گروه چریکی اسلامگرا پس از انقلاب متحد شده این گروه را ساختند.
جاما
مسلمان- سوسیالیست
توسط دکتر پیمان تاسیس شد.
 
فهرست مهمترین سازمانها و احزاب سیاسی فعلی در داخل ایران:
 
نام
مرام
توضیحات
جبهه ملی
ناسیونالیست- دموکرات
--------
نهضت آزادی
لیبرال دموکرات
--------
جامعه روحانیت مبارز
راست سنتی
--------
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
چپ سنتی
پس از سالها خاموشی جناح چپ این سازمان تشکیل این گروه را داد.
مجمع روحانیون مبارز
چپ سنتی
چپیهای جداشده از جامعه روحانیت مبارز این گروه را ساختند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
چپ مدرن- سوسیال دموکرات
طرفداران خاتمی
اعتماد ملی
چپ - سوسیال دموکرات
مهدی کروبی پس از جدایی از مجمع روحانیون مبارز این گروه را تشکیل داد.
حزب کارگزاران سازندگی
راست مدرن- لیبرال دموکرات
پس از جدایی هاشمی رفسنجانی از جامعه روحانیت مبارز مدیران طرفدار رفسنجانی این گروه را تشکیل دادند.
همبستگی
دموکرات
-----------
اعتدال و توسعه
راست مدرن- لیبرال دموکرات
طرفدار هاشمی رفسنجانی
ملی- مذهبی ها
دموکرات
-----------
انصار حزب الله
راست افراطی
-----------
دفتر تحکیم وحدت
دارای دو طیف راست و چپ
-----------
جمعیت موتلفه اسلامی
راست سنتی
-----------
 
 
 فهرست مهمترین سازمانها و احزاب سیاسی فعلی در خارج از ایران:
 
نام
مرام
توضیحات
حزب مشروطه
لیبرال دموکرات- سلطنتی مشروطه
توسط دکتر داریوش همایون تاسیس شد.
سازمان مجاهدین خلق
مسلمان مارکسیست
-----------
سازمان فداییان خلق
سوسیالیست
-----------
حزب جمهوری خواهان
دموکرات- جمهوری
معمولاً افراد بریده شده از احزاب چپ هستند.
جبهه ملی(شاخه اروپا و آمریکا)
ناسیونالیست- دموکرات
----------
حزب اتحاد کمونیست کارگری
مارکسیست- لنینیست
----------
                                 
 


کد مطلب: 4285

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/4285/احزاب-سیاسی-سازمان-های-اجتماعی-ایران

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com