شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ سرطان ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۱۵
شهید آیت الله سید محمد باقر صدر
شهیدآیت الله سید محمد باقرصدر در پنجم ذی قعده ۱۳۵۳ قمری درشهرکاظمین چشم
به جهان شود. وی دروس ابتدایی خود را درمدرسه ی((منتدی النشر)) درکاظمین فرا گرفت.آموزگا ران مدرسه همیشه او را به عنوان بهترین نمونه ی دانش آموز کوشا و مودب به دیگران معرفی می کردند. شهید صدردرهمان دوران ابتدایی برفرازمنبری که درصحن کاظمین قرارداشت، می رفت وایراد خطبه می کرد. دوران تحصیل در حوزه نجف
شهید صدر پس ازپایان دوره ی ابتدایی بنا به سفارش مادرش عازم حوزه ی علمیه ی نجف شد.
درسال ۱۳۶۵ درمحضرمرحوم شیخ محمد رضا ال یاسین و مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی شاگردی نمود. شهید صدرتحصیلات اصولی خود را درسال ۱۳۷۸ ق ودروس فقه را درسال ۱۳۷۹ ق به پایان رساند.ایشان از سال ۱۳۷۸ ق تدریس خارج اصول را شروع کرد واین دوره ی درسی تا سال ۱۳۹۱ ق ادامه یافت.همچنین شهید صدر تدریس خارج فقه را به روش عروة الوثقی در سال ۱۳۸۱ ق آغاز کرد که مدت ها
ادامه داشت. شاگردان شهید صدر
شهید صدردرمدت حیات علمی خود شاگردان ارزنده ای تربیت نمود.درمیان این دسته ازشاگردان او می توان به کسانی چون:شهید سید محمد باقرحکیم،سید نور الدین اشکوری،سید محمود هاشمی،شیخ محمد رضا نعمانی،سید کاظم حسینی حا ئری،سید عبد الغنی اردبیلی،سید عبد العزیز حکیم،شهید سید عزالدین قبانچی،سید حسین صدر،سید محمد صدر،محمد علی تسخیری . سید صدرالدین قبانچی،شیخ غلامرضا عرفانیان،شیخ محمد باقرایروانی وبسیاری دیگراشاره کرد. آثار و تالیفات او
آیت ا…صدرآثارگرانبهایی ازخود برجا گذاشت و دربرخی ازآنها سعی در جوابگویی به نیازهای جامعه ی مسلمین داشت که به چند مورد ازآنها اشاره می کنیم:
۱- اقتصادنا.
۲- الاسس المنطقیة للاستقراء.
۳- الاسلام یقود الحیاة.
۴- البنک الاربوی فی الاسلام.
۵- بحوث فی شرح العروة الوثقی.
۶- بحوث حول المهدی.
۷- بحوث حول الولایة.
۸- فلسفتنا.
۹- المعالم الجدید للاصول. برجستگی های علمی
دیدگا های فکری او درعرصه های منطق،فلسفه،اقتصاد،اخلاق،تفسیر و تاریخ نیز قابل ملاحظه است.درعلم اصول بحث های شهید صدردر باب" سیره عقلائیة وسیره ی متشرعه" و راه های کشف آن و قواعد حاکم برآن شامل نوآوری های بسیاری بود،نوآوری های این شهید دردانش فقه کمتر از نوآوری های وی درعلم اصول نیست.ازمجموعه بحث های فقهی ایشان، چهارجلد کتاب با نام((بحوث فی شرح العروة الوثقی)) به چاپ رسیده است.
وی همچنین با نگارش کتاب های((فلسقتنا)) و ((اقتصادنا))،مکاتب فلسفی ومادی واقتصادی مارکسیزم وکاپیتالیسم را نقد نموده و دراین راستا ازروشی نو ودلایلی استوار بهره جسته است. تأسیس جماعت العلما و نقش شهید صدر
گروهی اندک ازدانشمندان نجف اشرف درزمان عبد الکریم القاسم آغازگر این حرکت بودند.
درست است که شهید سید محمد باقرصدر به دلیل کمی سن به عنوان یکی ازاعضای رسمی ((جماعة العلماء)) فعالیت نمی کرد، اما نقش بسزای اورا در راه اندازی این گروه وجهت دادن به آن،هرگزنمی توان انکارکرد .به دنبال این حرکت علمای بزرگ نجف توانستند برنامه های درست اسلامی راعرضه کنند ودر طریق ایجاد یک نیروی سیاسی توانمند و مستقل سیاسی گام بردارند. تأسیس حزب الدعوة الاسلامیة
تاسیس حزب مذکورتوسط شهید صدردرایام جوانی اش صورت گرفت.تاسیس این حزب درسال۱۳۷۷ ق اتفاق افتاد و روند رشد و کمال آن درچهارمقطع قرارداده شد:الف-مقطع ایجاد وتاسیس حزب ودگرگونی فکر امت.
ب- مقطع اقدامات سیاسی.
ج-مقطع دستیابی به قدرت.
د- مقطع رسیدگی به مصالح امت اسلام.
شهید صد ربعد ازمدتی ازحزب مذکورکنارکشید. اومعتقد بود نظام مرجعیت عهده دار رهبری صحیح امت اسلامی است نه یک حزب سیاسی. مرجعیت شایسته ومرجعیت نظام یافته
یکی ازبرنامه های شهید صدردرطول ده سال پایانی عمرکوتاه وپربرکت خود،برگزاری جلسات هفتگی درمنزلش بود.دراین جلسات، شهید صدربا الهام ازمبارزات امام خمینی رحمه الله وانقلاب اسلامی ایران نظریه ی((مرجعیت شایسته)) و ((ومرجعیت نظام یافته)) را مطرح ساخت ومعتقد بود مرجعیت شایسته باید سیمایی روشن و یکدست از اهداف خود ارایه دهد واین حرکت هدفدار و آگاهانه پیوسته براساس آرمان های تعیین شده به پیش برود.نه آن که اقدامات آن پراکنده،سردرگم وفاقد هویت منسجم باشد وتنهابراثرفشارهای ناشی ازنیازهای مقطعی گام بر دارد.
مبانی کلی این طرح عبارت بودند از:
۱- نشر دستورات اسلامی درمیان مسلمانان درگسترده ترین حوزه ی ممکن.
۲- ایجاد حرکتی فکری شامل کلیه ی مفاهیم اصیل اسلامی وتمام ابعاد زندگی انسان.
۳- نظارت برحرکت های اسلامی وسیاسی.
۴- پایی مراکزی درسراسرجهان.
بازداشت و شهادت
ایشان چهاربارتوسط حزب بعث بازداشت شد.نخستین باردرسال۱۳۹۲ ق بود که ماموران بعثی سید را درحالی که دربیمارستان نجف در بستر بیماری بود دستگیرنمودند. مرتبه ی دوم درماه صفر۱۳۹۷ ق بود که بعد ازمراسم قیام گونه ی اربعین حسینی،استاد شهید بازداشت شد.مرتبه ی سوم درماه رجب ۱۳۹۹ ق بود که درپی ماجراهای به وجود آمده دراین ماه و به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران،رژیم مزدور بعثی دچار وحشت شدیدی گردیده بود. مرتبه ی چهارم و آخرین بازداشت سید که به شهادت اوانجامید درسال۱۴۰۰ ق بود. رژیم بعث بعد ازچند روزی ازدستگیری ایشان او و خواهد مجاهدش را به شهادترساند وبا نظارت خود به خاک سپرد. با شهادت سید، مجالس سوگواری،تظاهرات اعتراضآمیز،اعتصابات،پیام های تسلیت مراجع ازجمله امام خمینی وبرنامه های بزرگداشت درسراسرعراق وبیشتر ممالک اسلامی برگزار گردیدوشاعران دررثای او قصیده های درخشان سرودند. منابع و ماخذ
۱- پژوهشکده ی باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی،گلشن ابرار،نشر معروف،قم،۱۳۷۸.
۲- جامعه ی اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمان،زندگی نامه ی شهید صدر، زعیم،تهران،۱۳۷۹.
۳- جمشیدی،حسین،اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقرصدر، وزارت امور خارجه،تهران،۱۳۷۷.
۴- جمشیدی،حسین،نظریه ی عدالت:ازدیدگاه ابو نصرفارابی،امام خمینی وشهید صدر،پژوهشکده ی امام خمینی رحمة الله وانقلاب اسلامی،تهران،۱۳۸۰.
۵- حسینی حائری،کاظم،زندگی وافکار شهید بزرگوارآیت الله العظمی سید محمد باقرصدر،ترجمه وپاورقی حسن طارمی،وزارت فزهنگ وارشاد اسلامی،تهران،۱۳۵۷.
۶- قبانچی،صدر الدین،اندیشه های سیاسی آیت الله شهید سید محمد باقرصدر،ترجمه ی ب.شریعتمدار،خدمات فرهنگی رسا،تهران،۱۳۶۲.
۷- قلی زاده،مصطفی،شهید صدربربلندای اندیشه وجهاد،سازمان تبلیغات اسلامی،تهران،۱۳۷۲.
۸- نعمانی،رضا،شهید الامة وشاهداها:دراسة وثائقیة لحیاة وجهاد الامام الشهید السید محمد باقر الصدر،کنگره ی امام شهید صدر،قم،۱۴۲۴ ق.
کد مطلب: 3333
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل