اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۲۰
اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
چهار شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۰۷ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی ماده اول - در تاسیس موسسه
اصحاب این اساسنامه یک موسسه بین المللی انرژی اتمی که من بعد در این اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرایط مصرحه ذیل تاسیس می کنند. ماده دوم - در مقاصد
موسسه خواهد کوشید تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد و تا جائی که بدان قادر باشد کسب اطمینان خواهد کرد که هر کمکی که بوسیله موسسه یا بنا به تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن بعمل خواهد آمد برای پیشر?ت هیچ منظور نظامی مورد است?اده قرار نگیرد. ماده سوم - در وظای?
ال?- موسسه مجاز است:
۱- تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و است?اده عملی از آن را برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان تشویق و مساعدت نماید و در صورتیکه از موسسه تقاضا شده باشد جهت تامین انجام خدمات یا تهیه مواد و وسایل و تاسیسات برای یک عضو موسسه از طر? عضو دیگر به عنوان واسطه عمل کند و نیز جهت تحقیق در انرژی اتمی و توسعه آن و است?اده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی هم عمل یا خدمت م?یدی را انجام دهد.
۲- به منظور تامین وسائل تحقیق درباره انژی اتمی و توسعه آن و است?اده عملی از آن در مقاصد غیر نظامی و از جمله تولید نیروی برق با توجه لازم به احتیاجات نواحی عقب مانده جهان طبق این اساسنامه مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات ضروری را تدارک و تحویل نماید.
۳- مبادله اطلاعات علمی و ?نی را جهت است?اده از انرژی اتمی در مقاصد غیر نظامی تسهیل کند.
۴- مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان را در زمینه است?اده غیر نظامی از انرژی اتمی تشویق نمایند.
۵- جهت حصول اطمینان بر اینکه مواد شکا? پذیر مخصوص و سایر مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بوسیله موسسه یا طبق تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده در پیشر?ت هیچ منظور نظامی مورد است?اده قرار نگیرد تدابیر احتیاطی اتخاذ و اجرا کند و این تدبیر احتیاطی را طبق تقاضای اصحاب این اساسنامه برقراردادهای دو یا چند جانبه مشمول دهد و یا بنابر تقاضای یک دولت هرگونه ?عالیت آن دولت را در زمینه انرژی اتمی مشمول این تدابیر احتیاطی سازد.
۶- برای ح?ظ سلامتی و تقلیل مخاطرات جانی و مالی و (از جمله درباره شرایط کار) با مشورت و عنداللزوم با همکاری مقامات صالح سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی مربوطه آن مقرراتی اساسی (استاندارد) وضع و یا اقتباس نماید وجهت اجرای این مقررات اساسی چه در مورد عملیات خود موسسه و چه مورد عملیات مربوط به استعمال مواد و است?اده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات و اطلاعاتی که بنا بر تقاضای موسسه یا تحت نظارت و سرپرستی آن بعمل می آید تدابیر لازم اتخاذ کند و نیز ترتیب مقتضی بدهد که بر حسب تقاضای اصحاب و این اساسنامه و مقررات اساسی مزبور در مورد عملیات مربوط به قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین در صورت تقاضای یک دولت در مورد کلیه عملیات آن دولت در زمینه انرژی اتمی به موقع اجرا درآید.
۷- هرگاه در یک منطقه به خصوص وسائل و تاسیسات و تجهیزات موجود غیر کا?ی و یا است?اده از آن ?قط تحت شرایطی میسر باشد که رضایت بخش شناخته نشود هر نوع وسائل و تاسیسات و تجهیزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه م?ید باشد تهیه و یا ایجاد کند.
ب- موسسه ضمن انجام وظای? خود:
۱- در ?عالیتهای خود به قسمی عمل خواهد کرد که با هد?ها و اصول سازمان ملل متحد به منظور پیشر?ت صلح و تعاون بین المللی و یا سیاست متخذه از طر? ملل متحد به منظور تحقق یک خلع سلاح تضمین شده در سراسر جهان و با سایر قراردادهای بین المللی که به منظور اجرای چنین سیاستهائی بوجود آمده است منطبق باشد.
۲- برای حصول اطمینان از اینکه مواد شکا?ت پذیر مخصوصی که موسسه دریا?ت می دارد جز در مقاصد غیر نظامی به مصر? نخواهد رسید بر استعمال مواد مزبور نظارت برقرار خواهد ساخت.
۳- منابع و ذخایر خود را در سراسر جهان به قسمی توزیع خواهد کرد که استعمال موثر و تا حداکثر است?اده عموم از مصر? آن در جمیع مناطق جهان با توجه به احتیاجات مخصوص نواحی عقب ا?تاده جهان تامین گردد.
۴- گزارشهای سالیانه ای از ?عالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود ?عالیتهای موسسه مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد موسسه شورای مزبور را که مسوولیت اصلی صلح و امنیت جهان را به عهده دارد از آن مستحضر خواهد ساخت و همچنین موسسه می تواند اقداماتی را که طبق این اساسنامه بدان مجاز می باشد و از جمله اقداماتی که در بند ۳ ازماده ۱۲ پیش بینی شده بعمل آورد.
۵- گزارشهایی را به شورای اقتصادی و اجتماعی و سایر مقامات ملل متحد در خصوص مسائلی که در صلاحیت آنها است تسلیم می نماید.
پ- کمکی را که موسسه ضمن انجام وظای? خود به اعضای خود می کند مقید به هیچ شرط سیاسی و اقتصادی و نظامی یا هر شرط دیگری که مغایر با مقررات این اساسنامه باشد نخواهد نمود.
ت- بشرط رعایت مقررات این اساسنامه و مقررات قراردادهایی که بین یک دولت یا دسته ای از دولتها طبق مقررات این اساسنامه یا با موسسه منعقد شده باشد موسسه ?عالیتهای خود را با توجه به حق حاکمیت دولتها به عمل خواهد آورد. ماده چهارم - در عضویت
ال?- اعضای موسس این موسسه عبارتند از دولی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از موسسات تخصصی آن بوده و این اساسنامه را در ظر? نود روز از تاریخی که برای امضا آماده می شود امضا و سند تصویب را تسلیم نموده باشند.
ب- اعضای دیگر موسسه دولتهایی هستند که اعم از داشتن یا نداشتن عضویت در سازمان ملل متحد با یکی از موسسات تخصصی آن عضویت آنها بنا به توصیه هیات مدیره از طر? کن?رانس عمومی تصویب شود و سند الحاق به این اساسنامه را تسلیم نمایند.
هنگام توضیح یا پذیر?تن دولتی به عضویت موسسه هیات مدیره و کن?رانس عمومی درباره قدرت و تمایل آن دولت به ای?ای تعهداتی که به اعضای موسسه تعلق خواهد گر?ت با توجه به قدرت و تمایل آن دولت به اجرای مقاصد و اصول منشور ملل متحد اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
پ- موسسه بر اصل تساوی حق حاکمیت جمیع اعضای آن مبتنی می باشد و برای اینکه حقوق و امتیازات ناشی از عضویت موسسه برای کلیه اعضاء تامین گردد جمیع اعضا موظ?ند تعهداتی را که طبق این اساسنامه به عهده گر?ته اند با حسن نیت اجرا کنند. ماده پنجم - در کن?رانس عمومی
ال?- یک کن?رانس عمومی مرکب از نمایندگان کلیه اعضای موسسه یا به صورت عادی سالیانه و یا بر حسب دعوت مدیرکل که طبق تقاضای هیات مدیره یا اکثریت اعضا به عمل خواهد آمد بصورت ?وق العاده انعقاد خواهد یا?ت محل اجلاس این کن?رانس مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر اینکه کن?رانس عمومی تصمیم دیگری اتخاذ کند.
ب- هر یک از اعضا در این کن?رانس ها یکن?ر نماینده خواهد داشت که می تواند اعضای علی البدل و مشاورینی همراه خود داشته باشد هزینه حضور هر نمایندگی بوسیله عضو ذین?ع تادیه خواهد شد.
پ- کن?رانس عمومی در آغاز هر دوره اجلاسیه یکن?ر رییس و متصدیان دیگری را که لازم باشد انتخاب خواهد کرد و این منتخبین در طول دوره اجلاسیه انجام وظی?ه خواهند نمود کن?رانس عمومی با رعایت مقررات این اساسنامه نظامنامه داخلی خود را وضع می نماید. هر عضو دارای یک رای خواهد بود. تصمیمات مربوط به مسائلی که در بند ح از ماده ۱۴ و قسمت یک بند پ ازماده ۱۸ و بند ب از ماده ۱۹ پیش بینی شده به اکثریت دو ثلث اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد تصمیمات مربوط به مسائل دیگر از جمله اینکه کدام مسائل یا کدام دسته از مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آراء حل شود منوط به اکثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده خواهد بود حد نصاب با اکثریت اعضا حاصل می گردد.
ت- کن?رانس عمومی می تواند کلیه مسائل و اموری را که در حدود این اساسنامه بوده و یا به اختیارات و عملیات یکی از مقامات پیش بینی شده در این اساسنامه ارتباط داشته باشد مورد بحث قرار دهد و به اعضای موسسه و هیات مدیره و یا به هر دو در باب مسائل و امور مزبور توصیه هایی بنماید.
ث- کن?رانس عمومی:
۱- اعضا هیات مدیره را طبق ماده ۶ انتخاب می کند.
۲- پذیرش اعضای جدید را طبق ماده ۴ تصویب می نماید.
۳- امتیازات و حقوق هر عضو را طبق ماده ۱۹ معلق می سازد.
۴- گزارش سالیانه هیات مدیره را مورد مداقه قرار می دهد.
۵- طبق ماده ۱۴ بودجه موسسه را بنا به توصیه هیات مدیره تصویب می نماید و با این که بودجه مزبور را کلا یا جزئا به ضمیمه توصیه های خود به هیات مدیره اعاده می دهد که از نو به کن?رانس تقدیم کنند.
۶- گزارشهائی که باید به سازمان ملل متحد تسلیم شود به طوری که در قرارداد مربوط به مناسبات موسسه با سازمان ملل پیش بینی شده به استثنای گزارشهای مذکوره در بند ب از ماده ۱۲ را تصویب می کند و یا آنرا به ضمیمه توصیه های خود به هیات مدیره عودت می دهد.
۷- هر قراردادی را که بین موسسه و سازمان ملل یا موسسات دیگر بسته می شود به طوریکه در ماده ۱۶ پیش بینی شده تصویب می کنند یا آن را به ضمیمه توصیه های خود به هیات اعاده می دهند و هیات مدیره آنرا مجددا به کن?رانس عمومی تقدیم می نماید.
۸- قواعد و حدودی را که هیات مدیره می تواند در حیطه آن طبق بند ج از ماده ۱۴ مبادرت به استقراض نماید و نیز شرایط قبول وجوهی که داوطلبانه به موسسه تقدیم می شود و همچنین طبق بند ج از ماده ۱۴ طریق مصر? وجوه عمومی مذکور در آن بند را تصویب می کند.
۹- اصلاحات در این اساسنامه را طبق بند پ از ماده ۱۸ تصویب می کند.
۱۰- انتصاب مدیرکل را طبق بند ال? از ماده ۷ تصویب می نماید.
ج- کن?رانس عمومی صلاحیت دارد:
۱- درباره هر مطلبی که هیات مدیره به خصوص برای کسب تکلی? به کن?رانس عمومی احاله می کند اخذ تصمیم نماید.
۲- موضوعاتی را برای بررسی به هیات مدیره ارجاع و یا از هیات مزبور تسلیم گزارشهایی را درباره هر موضوعی که به عملیات موسسه مربوط باشد درخواست کند. ماده ششم - ماده واحده - اصلاحیه ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی که
در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ (۶ مهر ماه ۱۳۴۹) در وین به تصویب چهاردهمین
اجلاسیه کن?رانس عمومی موسسه بین المللی انرژی اتمی رسیده تصویب و اجازه
تسلیم سند تصویب آن داده می شود. قانون ?وق مشتمل بر یک ماده و متن اصلاحیه
ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶/۳/۱۳۵۰ در جلسه
روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا جع?ر شری? امامی
ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی
(با کلیه اصلاحات تا سپتامبر ۱۹۷۰)
ماده ششم - در هیات مدیره
ال? - هیات مدیره به ترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
اول - هیات مدیره ای که به علت انقضای دوره باید کنار رود برای عضویت در
هیات مدیره نه ن?ر اعضا را که در تکنولوژی انرژی اتمی منجمله تولید مواد
خام از سایرین مجرب تر باشند تعیین می کند به علاوه از هر یک از مناطقی که
ذیلا ذکر می شود برای عضویت در هیات مدیره عضوی را که در تکنولوژی اتمی و
منجمله تولید مواد خام مجرب تر باشد به شرط آن که منطقه مزبور نماینده ای
در میان عضو مذکور در ?وق نداشته باشد معین می نماید.
۱ - آمریکای شمالی .
۲ - آمریکای لاتین .
۳ - اروپای غربی .
۴ - اروپای شرقی .
۵ - آ?ریقا.
۶ - خاورمیانه و آسیای جنوبی .
۷ - آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
۸ - خاور دور.
دوم - کن?رانس عمومی برای عضویت در هیات مدیره - اعضای زیر را انتخاب
می نماید:
ال? - بیست عضو با رعایت این که مناطق مصرحه در قسمت (ال? - ۱) این ماده
باید در شورا به طور منص?انه نمایندگی داشته باشد به نحوی که هیات مدیره
همواره دارای پنج نماینده از منطقه آمریکای لاتین و چهار نماینده از منطقه
اروپای غربی و سه نماینده از منطقه اروپای شرقی و چهار نماینده از منطقه
آ?ریقا و دو نماینده از منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و یک نماینده از
منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام و یک نماینده از طر? منطقه خاور
دور باشد.
هیچ یک از اعضای این گروه نمی تواند بعد از انقضای دوره خدمت به نمایندگی
در همان گروه انتخاب شود.
ب - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
خاورمیانه و آسیای جنوبی .
آسیای جنوب شرقی .
اقیانوس آرام و خاور دور.
ج - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
آ?ریقا
خاورمیانه و آسیای جنوبی
آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
ب - انتخابات مصرحه در (ال? - ۱) این ماده منتهای شصت روز قبل از هر اجلاس
کن?رانس عمومی عادی سالانه به عمل خواهد آمد - انتخابات پیش بینی شده در
قسمت (ال? ۲) این ماده طی دوره های اجلاسیه کن?رانس عمومی عادی صورت خواهد
گر?ت .
ج - اعضایی که طبق مقررات قسمت (ال? - ۱) این ماده در هیات مدیره عضویت
یا?ته اند از پایان اجلاس کن?رانس عمومی عادی سالانه که آنها را تعیین نموده
تا پایان اجلاس کن?رانس عمومی عادی سالانه آینده متصدی این سمت خواهند بود.
د - اعضایی که طبق قسمت (ال? ۲) این ماده در هیات مدیره عضویت یا?ته اند
از پایان هر اجلاس هر کن?رانس عمومی عادی سالانه متصدی این سمت خواهند بود.
ه - هر یک از اعضای هیات مدیره دارای یک رای می باشد. تصمیمات مربوط به
میزان بودجه موسسه طبق مقررات مندرج در بند ح از ماده ۱۴ به اکثریت دو
ثلث اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ می گردد. تصمیمات مربوط به مسایل دیگر و
منجمله این که کدام مسائل جدید باید به اکثریت دو ثلث آرا حل گردد به
اکثریت آرا اعضا حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. حد نصاب با اکثریت دو
ثلث اعضا هیات مدیره حاصل می شود.
و - هیات مدیره مجاز است طبق این اساسنامه و با توجه به مسئولیتهای خود
در قبال کن?رانس عمومی که در این اساسنامه پیش بینی شده است وظای? موسسه
را انجام دهد.
ز - هیات مدیره در مواقعی که خود تصمیم می گیرد تشکیل جلسه خواهد داد. این
اجلاسات در مقر دائمی موسسه خواهد بود مگر این که از طر? هیات تصمیم دیگری
اتخاذ گردد.
ح - هیات مدیره از میان اعضا خود رییس و متصدیان دیگر را انتخاب خواهد
کرد و با توجه به مقررات این اساسنامه آیین نامه داخلی خود را وضع
می نماید.
ط - هیات مدیره می تواند کمیته هایی را که مقتضی بداند تشکیل دهد. هیات
مدیره می تواند در روابط خود با سایر سازمانهای اشخاصی را به نمایندگی خود
معین کند.
ی - هیات مدیره هر سال گزارشی در خصوص امور موسسه و کلیه طرحهایی که از
طر? موسسه تصویب شده برای تقدیم به کن?رانس عمومی تهیه می نماید.
همچنین هیات مدیره گزارشهایی را که موسسه موظ? است یا ممکن است موظ? گردد
که به سازمان ملل یا هر سازمان دیگری که کار آن مربوط به کار موسسه باشد
تسلیم نماید، برای تقدیم به کن?رانس عمومی تهیه خواهد نمود. این گونه
گزارشها و نیز گزارش سالانه لااقل یک ماه قبل از اجلاس کن?رانس عمومی عادی
به اعضا تسلیم خواهد شد.
اصلاحیه ماده ۶ اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی
(سپتامبر ۱۹۷۰)
ال? - به جای قسمتهای (ال? - ۱) تا (ال? - ۳) متن زیر نوشته شود:
اول - هیات مدیره ای که به علت انقضای دوره باید کنار رود برای عضویت در
هیات مدیره نه ن?ر از اعضا را که در تکنولوژی انرژی اتمی منجمله تولید
مواد خام از سایرین مجرب تر باشند تعیین می کند. به علاوه هر یک از مناطقی
که ذیلا ذکر می شود برای عضویت در هیات مدیره عضوی را که در تکنولوژی انرژی
اتمی و منجمله تولید مواد خام مجرب تر باشد.
به شرط آن که منطقه مزبور نماینده ای در میان نه عضو مذکور در ?وق نداشته
باشد معین می نماید.
۱ - آمریکای شمالی .
۲ - آمریکای لاتین .
۳ - اروپای غربی .
۴ - اروپای شرقی .
۵ - آ?ریقا.
۶ - خاورمیانه و آسیای جنوبی .
۷ - آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام .
۸ - خاور دور.
دوم - کن?رانس عمومی برای عضویت در هیات مدیره اعضای زیر را انتخاب
می نماید:
ال? - بیست عضو با رعایت این که مناطق مصرحه در قسمت (ال? - ۱) این ماده
باید در شورا به طور منص?انه نمایندگی داشته باشد به قدری که هیات مدیره
همواره دارای پنج نماینده از منطقه آمریکای لاتین و چهار نماینده از منطقه
اروپای غربی و سه نماینده از منطقه اروپای شرقی و چهار نماینده از منطقه
آ?ریقا و دو نماینده از منطقه خاورمیانه و آسیای جنوبی و یک نماینده از
منطقه آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام و یک نماینده از منطقه خاور دور
باشد. هیچ یک از اعضای این گروه نمی تواند بعد از انقضای دوره خدمت به
نمایندگی در همان گروه انتخاب شود.
ب - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
خاورمیانه و آسیای جنوبی .
آسیای جنوب شرقی .
اقیانوس آرام و خاور دو.
ج - یک عضو دیگر از میان اعضا مناطق زیر:
آ?ریقا
خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی .
آسیای جنوبی و اقیانوس آرام .
ب - در بند ب
۱ - در جمله اول - به جای قسمت (ال? - ۱) و (ال? - ۲) (قسمت ال? - ۱) قید
شود.
۲ - در جمله دوم - به جای قسمت (ال? - ۳) قسمت (ال? - ۲) قید شود.
ج - در بند ح - به جای قسمتهای (ال? - ۱) و (ال? - ۲) قسمت (ال? - ۱) قید
شود.
در بند د - به جای قسمت (ال? - ۳) قسمت (ال? - ۲) قید شود و جمله دوم حذ?
گردد.
اصلاحیه ?وق منضم به قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی
اتمی می باشد.
رییس مجلس سنا جع?ر شری? امامی ماده ه?تم - در کارمندان
ال?) یک مدیرکل در راس کارمندان موسسه قرار دارد این مدیر کل را هیات مدیره با تصویب کن?رانس عمومی برای مدت چهار سال تعیین می کند مدیرکل عالی ترین مامور اداری موسسه می باشد.
ب) مدیرکل مسوول انتصابات و سازمان و انجام وظی?ه از طر? کارمندان می باشد و تحت اختیار و نظارت هیات مدیره قرار دارد. مدیرکل وظای? خود را طبق مقرراتی انجام خواهد داد که از طر? هیات مدیره وضع شده باشد.
پ) هیات کارمندان موسسه آن گونه کارشناسان علمی و ?نی و سایر ا?راد ذیصلاحیتی را که برای انجام مقاصد و وظای? موسسه لازم باشد نیز شامل خواهد بود موسسه این اصل را رعایت خواهد نمود که تعداد کارمندان دائمی آن به حداقل باشد.
ت) در انتخاب و استخدام و تعیین کی?یت کار بدین نکته توجه اساسی معطو? خواهد شد که کارمندانی واجد بالاترین میزان کاردانی و صلاحیت ?نی و ?ضائل اخلاقی برگزیده و تعیین شوند. به شرط رعایت اصل مذکور در ?وق به تشریک مساعی اعضای موسسه و اهمیت استخدام به طریقی که از لحاظ جغرا?یایی مظهر وسیع ترین منطقه ممکنه باشد نیز توجه لازم مبذول خواهد گشت.
|ترتیب و شرایط استخدام و حقوق و خاتمه خدمت کارمندان طبق مقرراتی خواهد بود که هیات مدیره بنا بر م?اد این اساسنامه و همچنین با رعایت قواعد عمومی که بنا بر توصیه هیات از طر? کن?رانس عمومی تصویب شده باشد وضع نماید.
ج) مدیرکل و کارمندان در انجام وظای? خود از هیچ مقامی غیر از موسسه نه کسب تکلی? و نه قبول دستور خواهند کرد و از هر اقدامی که ممکن است در وضع آنان به عنوان یک کارمند موسسه موثر باشد خودداری خواهند کرد و نظر به مسوولیتهایی که در قبال موسسه دارند هیچ سر صنعتی یا اطلاعات محرمانه دیگری که در نتیجه انجام وظای? رسمی موسسه بر آنان مکشو? شده ا?شا نخواهند کرد. هر یک تعهد می کند که جنبه بین المللی وظای? مدیرکل و کارمندان را محترم دارد و در صدد نباشد که آنان را در انجام وظای? خود تحت تاثیر قرار دهد.
چ- اصطلاح کارمندان در این ماده شامل مستح?ظین نیز می گردد. ماده هشتم - در تبادل اطلاعات
ال?) هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که به تشخیص خود برای موسسه م?ید می شناسد در اختیار آن بگذارد.
ب) هر یک از اعضا تمام اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک موسسه طبق ماده ۱۱ حاصل شده باشد در اختیار موسسه خواهد گذاشت.
پ) موسسه اطلاعاتی را که طبق بندهای ال? و ب این ماده تحصیل شده است جمع آوری می کند و به صورتی قابل است?اده در دسترس قرار می دهد.
موسسه جهت تشویق تبادل اطلاعات در خصوص اهمیت انرژی اتمی و است?اده های غیر نظامی از آن اقدامات مثبتی بعمل خواهد آورد و برای این مقصود بین اعضا خود به عنوان یک رابط عمل خواهد کرد. ماده نهم - در تدارک و تحویل مواد
ال?- اعضا می توانند هر مقدار مواد شکا?ت پذیر مخصوص را که مقتضی بدانند و تحت شرایطی که با موسسه مورد توا?ق قرار گر?ته باشد در اختیار موسسه بگذارند موادی که تحت اختیار موسسه گذاشته می شود ممکن است بنا بصوابدید عضوی که آن را تدارک می کند به وسیله همان عضو و یا با موا?قت موسسه در انبارهای موسسه نگاهداری شود.
ب- اعضا همچنین می توانند مواد اولیه ای را که درماده ۲۰ تعری? شده و نیز مواد دیگری را در اختیار موسسه بگذارند میزان این گونه مواد را که موسسه طبق موا?قتهای مقرر در ماده ۱۳ قبول خواهد کرد هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
پ- هر عضوی میزان و صورت و ترکیب مواد شکا?ت پذیر مخصوص و مواد اولیه و سایر موادی را که حاضر است با متابعت از قوانین خود بلا?اصله یا در طی مدت مقرره از طر? هیات مدیره در اختیار موسسه بگذارد به استحضار موسسه خواهد رسانید.
ت- هر عضوی بنا به تقاضای موسسه از موادی که در اختیار آن گذاشته است هر مقداری را که موسسه تعیین کند بلا?اصله به عضو دیگر یا دسته ای از اعضا تحویل خواهد داد و نیز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا برای عملیات و تحقیقات علمی در تاسیسات موسسه ضروری باشد بلا?اصله به خود موسسه تحویل خواهد نمود.
ث- میزان و صورت و ترکیب موادی که به وسیله هر عضو در اختیار موسسه گذاشته شده می تواند در هر موقع با موا?قت هیات مدیره تغییر یابد.
ج- اطلاعات بدوی طبق بند پ این ماده باید طی سه ماه پس از تاریخ اعتبار یا?تن این اساسنامه برای عضو ذین?ع داده شود. هرگاه هیات مدیره تصمیم مغایری اتخاذ نکرده باشد موادی که بدوا عرضه شده مربوط به یک دوره یک ساله خواهد بود که متعاقب سالی است که این اساسنامه درباره عضو ذین?ع اعتبار می یابد و همچنین هرگاه از طر? هیات مدیره اقدام مغایری به عمل نیامده باشد اطلاعات بعدی که نباید دیرتر از اولین روز ماه نوامبر هر سال تسلیم شود مربوط به یک دوره یک ساله متعاقب تسلیم اطلاع خواهد بود.
چ- از بابت موادی که یک عضو حاضر است در اختیار موسسه بگذارد موسسه محل و طریقه تحویل و برحسب اقتضاء صورت و ترکیب موادی که تحویل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعیین خواهد کرد- موسسه همچنین مقدار مواد تحویل شده را ممیزی و میزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانید.
ح- موسسه مسئول انبار کردن و ح?اظت موادی است که در تصر? دارد و باید اطمینان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغییرات جوی ثانیا از نقل و انتقال ویا مصار? غیر مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاری رابعا از تصر? قاهرانه مصون خواهد بود. موسسه در مورد انبار کردن مواد شکا? پذیر مخصوص باید مراقبت نماید که مواد مزبور از نظر جغرا?یایی بقسمی توزیع گردد که مقادیر زیادی از آن در یک کشور یا در یک منطقه جهان تمرکز نیابد.
خ- موسسه در سریعترین مدتی که عملا میسر باشد از اقلام ذیل آنچه را که لازم بداند ایجاد و وضع خواهد کرد.
۱- مراکز و تجهیزات و تاسیسات برای تحویل و انبار کردن و توزیع مواد.
۲- وسایل مادی ح?اظت.
۳- مقررات کا?ی برای بهداشت یا جلوگیری از مخاطرات.
۴- آزمایشگاههای ممیزی برای تجزیه و بازرسی مواد دریا?ت شده.
۵- منازل و اماکن اداری جهت کارمندانی که وجودشان برای انجام امور مذکور در ?وق لازم است.
۶- موادیکه طبق م?اد این ماده تحویل شده است به تشخیص هیئت مدیره و بنابر مقررات این اساسنامه مورد است?اده قرار خواهد گر?ت- هیچیک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادی را که در اختیار موسسه میگذارد علیحده نگاهداری شود و یا طرح بخصوصی را جهت مصر? مواد مزبور معین نماید. ماده دهم - در خدمات و تجهیزات و تأسیسات
اعضاء میتواند خدمات و تجهیزات و تأسیساتی را که بتواند بانجام مقاصد و وظای? موسسه کمک کند در اختیار موسسه بگذارند. ماده یازدهم - در طرحهای موسسه
ال? - هر عضوی یا دسته ای از اعضاء موسسه که مایل باجرای طرحی مربوط بتحقیق درباره انرژی اتمی یا توسعه آن یا است?اده عملی از آن جهت مقاصد غیرنظامی باشد میتواند کمک موسسه را در تأمین مواد شکا? پذیر مخصوص و خدمات و تجهیزات و وسایل و تأسیسات لازم برای این مقصود تقاضا کند. هر تقاضائی از این قبیل باید با توضیح مقصود و حدود طرح توأم باشد و اینگونه تقاضاها از طر? هیئت مدیره بررسی خواهد شد.
ب- موسسه همچنین میتواند بنا بتقاضای یک عضو و یا دسته ای از اعضاء در انعقاد قراردادهایی جهت تأمین اعتبارات مالی از طر? منابع خارجی برای اجرای چنین طرحهایی مساعدت نماید و ضمن انجام چنین مساعدتی هیچگونه تضمین یا قبول مسئولیت مالی درباره آن طرح از موسسه تقاضا نخواهد شد.
پ- موسسه میتواند تدارک تمام مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات لازم برای هر طرح را بتوسط یک یا چند عضو خود ترتیب بدهد و یا تدارک آنرا بنا بر تمام عضو یا اعضائی که تقاضا کرده اند کلا یا جزئا بعهده بگیرد.
ت- موسسه میتواند برای بررسی هر تقاضائی شخص یا اشخاص ذیصلاحیتی را بقلمرو آن عضو و یا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند برای مطالعه طرح منظور اعزام دارد و در انجام این امر موسسه با مو?قت آن عضو یا آن دسته از اعضاء که تقاضا کرده اند میتواند ا?رادی از کارمندان خود یا از اتباع ذیصلاحیت هر یک از اعضاء خود را مورد است?اده قرار دهد.
ث - هیئت مدیره قبل از تصویب هر طرحی بنا بر مقررات این ماده بمراتب ذیل توجه لازم خواهد کرد.
۱- ?ایده طرح و از جمله قابل اجرا بودن آن از نظر علمی و ?نی.
۲- ک?ایت نقشه ها واعتبارات و کادر ?نی باندازه ای که اجرای طرح را بصورت ثمربخشی تأمین سازد.
۳- پیش بینی مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات بقسمی که برای تماس با مواد و نقل و انتقال و انبار کردن آن و عمل و تأسیسات کا?ی باشد.
۴- عدم توانایی آن عضو یا آن دسته از اعضاء تقاضا کننده جهت تأمین اعتبارات و مواد و تأسیسات و تجهیزات و خدمات لازم.
۵- توزیع عادلانه مواد و منابع دیگری که در اختیار موسسه می باشد.
|۶- احتیاجات مخصوص مناطق عقب مانده جهان.
۷- مسائل مربوطه دیگر.
ج- پس از تصویب هر طرحی موسسه یا عضو یا دسته ای از اعضاء آن طرح را تسلیم کرده است قراردادی منعقد خواهد ساخت و در این قرارداد:
۱- میزان هر ماده شکا? پذیر مخصوص و مواد دیگری که لازم است برای طرح تخصیص یابد پیش بینی خواهد شد.
۲- انتقال مواد شکا? پذیر مخصوص از محل ح?اظت آن حین تنظیم قرارداد(اعم از اینکه تحت ح?اظت موسسه یا عضوی باشدکه آنرا جهت است?اده در طرح های موسسه تدارک کرده) به عضو یا دسته ای که از اعضاء که طرح را تسلیم نموده اند تحت کی?یاتی که حمل و نقل بدون مخاطره و مقررات علمی بهداشتی وصحی را تأمین نموده باشد پیش بینی خواهد شد.
۳- شرایط و کی?یات و از جمله قیمتی که طبق آن باید مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیساتی از طر? خود موسسه ?راهم گردد معین خواهد شد و در صورتیکه اینگونه مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات باید توسط یکی از اعضاء تهیه شود شرایط و کی?یات آن بقسمی که بین آن عضو یا آن دسته از اعضاء تهیه کننده طرح و عضو تدارک کننده مقرر شد معین خواهد گشت.
۴- ضمنا از عضو یا آن دسته از اعضاء که طرح را تسلیم کرده است تعهد گر?ته خواهد شد که اولا از کمک پیش بینی شده برای پیشر?ت هیچ منظور نظامی است?اده نشود ثانیا با وجود تصمیمات مربوطه مصرحه در قرارداد طرح موضوع قرارداد مشمول تدابیر احتیاطی مندرجه در ماده ۱۲ خواهد بود.
۵- برای ح?ظ حقوق و منا?ع موسسه و عضو یا اعضاء ذین?ع در اختراعات یا اکتشا?ات یا حقوق انحصاری ناشی از طرح پیش بینی مقتضی خواهد شد.
۶- برای ?یصله اختلا?ات پیش بینی مقتضی خواهد شد.
۷- هر پیش بینی دیگر مربوط بموضوع بعمل خواهد آمد.
چ- مقررات این ماده در صورت اقتضا شامل هر گونه تقاضای مواد و خدمات و تأسیسات و تجهیزات مربوط بطرحی که در حال اجرا میباشد نیز میگردد. ماده دوازدهم- در تدابیر احتیاطی تضمینات
ال?- در مورد هر طرح مربوط بخود موسسه یا هر قراردادی که اصحاب ذین?ع در آن از موسسه اجرای تدابیر احتیاطی را تقاضا کرده باشند موسسه حقوق و مسئولیت های ذیل را تا حدی که مربوط بدان طرح یا قرارداد میگردد دارا میباشد.
۱- رسیدگی بنقشه تجهیزات و تأسیسات مخصوص و از جمله راکتورهای هسته ای Nucleas و تصویب آن منحصرا از لحاظ حصول اطمینان براینکه نقشه مزبور موجب پیشر?ت هیچ منظور نظامی نخواهد بود و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات منطبق میباشد و تدابیر احتیاطی و تصمیمات مقرر در این ماده میتواند بنحو موثری درباره آن اجرا شود.
۲- تقاضای اجرای هرگونه مقررات بهداشتی و تدابیر احتیاطی که موسسه وضع نماید.
۳- تقاضای نگاهداری و تهیه ?هرست روشنی از سابقه عملیات که بسهولت امکان احتساب بمواد اولیه یا مواد شکا?ت پذیر مخصوص که جهت طرح یا قرارداد استعمال یا تولید شده کمک کند.
۴- مطالبه و دریا?ت گزارش هائی درباره پیشر?ت عملیات.
۵- تصویب طرق اجرای عملیات شیمیایی روی مواد قابل تشعشع صر?ا(از لحاظ حصول اطمینان اینکه این عملیات شیمیایی باست?اده مواد در مقاصد نظامی منجر نخواهد گشت و با مقررات اساسی بهداشت و جلوگیری از مخاطرات منطبق خواهد بود و نیز تقاضای اینکه مواد شکا? پذیر مخصوصی که بصورت یک محصول ?رعی جمع آوری یا تولید میشود در مقاصد غیرنظامی و تحت تضمینات مداوم موسسه برای تحقیقات علمی یا راکتور یا اعم از موجود یا آنچه در دست ساختمان است و از طر? عضو یا اعضاء ذیعلاقه مشخص خواهد شد مورد است?اده قرار گیرد و نیز تقاضای اینکه هرگونه مازاد مواد شکا? پذیر مخصوص که بصورت یک محصول ?رعی از آنچه برای عملیات مذکور در ?وق لازم است جمع آوری یا تولید میشود بمنظور جلوگیری از ذخیره شدن آن نزد موسسه بامانت گذاشته شود مشروط براینکه این مواد شکا? پذیر مخصوص که بدین نحو نزد موسسه بامانت سپرده می شود بنا بتقاضای عضو یا اعضاء ذین?ع بلا?اصله بآن عضو یا آن اعضا که ذین?ع هستند مسترد گردد تا تحت شرایط مذکوره در ?وق بمصر? برسانند.
۶- بازرسانی که از طر? موسسه پس از مشورت با دولت یا دولتهای دریا?ت کننده کمک معین خواهد شد. بقلمرو آن دولت یا آن دولتها اعزام دارد و این بازرسان عنداللزوم برای احتساب مواد اولیه و مواد شکا?ت پذیر مخصوص تدارک شده و محصولات بدست آمده از مواد شکا?ت پذیر مخصوص و تشخیص ای?اء تعهدات مربوط به عدم است?اده برای پیشر?ت منظور نظامی مندرج در قسمت ج -۴ ماده ۱۱ و مقررات بهداشتی و تدابیر احتیاطی مندرج در قسمت ال? - ۲ این ماده و نیز سایر کی?یات مصرحه در قرار بین موسسه و دولت یا دولتهای ذین?ع در هر موقع بهرجا و هر برنامه کار و هر شخصی که باقتضای سمت خود با مواد و تجهیزات و تأسیساتی سروکار دارد که طبق مقررات این اساسنامه باید ح?اظت شوند حق مراجعه خواهند داشت بازرسان معین شده از طر? موسسه در صورت تقاضای دولت ذین?ع با نمایندگانی از مقامات آن دولت همراه خواهند شد مشروط براینکه در اجرای وظائ? این بازرسان از این جهت تأخیر و یا از جهت دیگر ممانعتی حاصل نشود.
۷- در صورتیکه تعهدات و مقررات از طر? دولت یا دولتهای دریا?ت کننده کمک مراعات نشود و یا ناقص باشد و اقدامات اصلاحی نیز در مدت معقولی بعمل نیاید کمک موسسه را معلق کند یا خاتمه دهد و مواد و تجهیزاتی که از طر? موسسه یا یک عضو آن جهت اجرای طرح تدارک شده مسترد دارد.
ب- یک هیئت بازرسی برحسب احتیاج تشکیل دهد و این هیئت بازرسی مسئول است کلیه عملیاتی که مستقیما بوسیله موسسه اداره می شود بازرسی و اطمینان حاصل کند که موسسه آن اقدامات بهداشتی و تدابیر احتیاطی که اجرای آنرا در طرح هائی که منوط بتصویب یا تحت سرپرستی و نظارت موسسه میباشد مقرر داشته خود مورد عمل قرار داده است و نیز اطمینان حاصل کند که اقدامات کا?ی بعمل آمده تا مواد اولیه یا مواد شکا? پذیر مخصوصی که در ح?اظت موسسه میباشد و یا در عملیات خود موسسه استعمال گشته و یا تولید شده است برای پیشر?ت هیچ منظور نظامی مورد است?اده قرار نگیرد. موسسه برای جبران هر عدم مطابقت یا هر منقصتی اقدامات کا?ی بعمل خواهد آورد.
پ- هیئت بازرسی همچنین مسئولیت دارد که حساب مندرج در قسمت ال? ۶- این ماده را بخواهد و ممیزی کند و اطمینان حاصل نماید که تعهد مصرح در قسمت ج - ۴ ماده ۱۱ و مقررات مصرحه در قسمت ال? -۲ این ماده و نیز سایر کی?یات هر طرح بقسمی که در قرارداد بین موسسه و دولت یا دولتهای ذین?ع تصریح گشته مراعات شده است.
بازرسان هر تخل? از شرطی را به مدیر کل گزارش میدهند و مشارالیه گزارش مزبور را به هیئت مدیره تسلیم می کند و هیئت مدیره به دولت یا دولتهای دریا?ت کننده کمک دیگر مراجعه و تقاضا خواهد کرد که ?ورا هر تخل?ی که هیئت بازرسی وقوع آنرا تشخیص داد جبران کنند هیئت مدیره این تخل? را به کلیه اعضاء شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش خواهد داد و در صورتیکه از طر? دولت یا دولت های ذین?ع در مدت معقولی اقدامات اصلاحی بنحو اتم بعمل نیاید هیئت می تواند یکی از تصمیمات یک و یا هر دو را در آن واحد اتخاذ کند.
۱- تقلیل یا تعلیق کمکی که از طر? موسسه یا یکی از اعضاء ?راهم گشته.
۲- تقاضای اعاده مواد و تجهیزاتی که در اختیار یک عضو یا دسته ای از اعضاء گذاشته شده است. همچنین موسسه می تواند طبق ماده ۱۹ است?اد ه از امتیازات و حقوق ناشیه از عضویت را درباره عضو متخل? معلق سازد. ماده سیزدهم - در تأدیه مطالبات اعضاء
جز در مواردیکه بین هیئت مدیره و عضوی که برای موسسه مواد خدمات و تجهیزات و تأسیسات تدارک می کند بصورت دیگری توا?ق شده باشد هیئت مدیره با عضو تدارک کننده قراردادی جهت ترتیب تأدیه بهای اقلام تدارک شده منعقد خواهد کرد. ماده چهاردهم - در مقررات مالی
ال?- هیئت مدیره بودجه سالیانه که متضمن برآورد مخارج موسسه خواهد بود به کن?رانس عمومی تسلیم خواهد نمود و مدیر کل برای تسهیل کار هیئت طرح بودجه را بدوا تهیه مینماید و اگر کن?رانس عمومی برآورد مزبور را تصویب نکند آنرا با توصیه هائی به هیئت مدیره بازمیگرداند و در آنصورت هیئت برآورد جدیدی برای تصویب به کن?رانس عمومی تسلیم خواهد نمود.
ب- مخارج موسسه در اقلام زیر طبقه بندی میشود:
۱- مخارج اداری که عبارتند از:
اولا- مخارج کارمندان موسسه باستثنای مخارج کارمندانی که بعلت ارتباط با مواد و خدمات و تجهیزات و تأسیسات مصرحه در قسمت ب ۲ که ذیلا ذکر میشود استخدام شده اند مخارج اجلاسات و مخارجی که جهت تهیه طرحهای موسسه و توزیع اطلاعات لازم است.
ثانیا مخارج اجرای تدابیر احتیاطی و تضمینات مصرحه در ماده ۱۲ د ر مورد طرحهای موسسه یا تضمینات قسمت ال? - ۵ ماده ۳ در مورد هر قرارداد و یا چند جانبه و نیز مخارج نقل و انتقال و انبار کردن مواد شکا? پذیر مخصوص علاوه برمخارج نقل و انتقال وانبارداری مصرحه در بند ث این ماده.
۲- مخارجی که در قسمت ب ۱ این ماده پیش بینی نشده و بمواد و لوازم و تأسیسات و تجهیزاتی ارتباط دارد که بوسیله موسسه جهت انجام وظای? مجاز آن تحصیل و یا ایجاد شده باشد و همچنین قیمت مواد و خدمت و تجهیزات و تأسیساتی که از طر? موسسه و بموجب قراردادها برای یک یا چند عضو تدارک شده است.
پ- هیئت مدیره ضمن تعیین مخارج مصرحه در قسمت ثانوی بند ب ۱ مذکور در ?وق وجوهی را که طبق قراردادهای دو یا چند جانبه با موسسه از بابت اجرای تضمینات قابل استرداد باشد کسر خواهد کرد.
ت- هیئت مدیره مخارج مصرحه در قسمت ب ۱ مذکور در ?وق را بنا به نسبتی که باید از طر? کن?رانس عمومی تعیین شود تقسیم خواهد کرد و کن?رانس عمومی در تعیین این نسبت از اصول متخذه از طر? ملل متحد برای پرداخت سهمیه دول عضو در بودجه عمومی سازمان ملل پیروی خواهد نمود.
ث- هیئت مدیره متناوبا تعر?ه ای برای مخارج و از جمله تعر?ه واحدی برای اجرت انبارداری و نقل و انتقال مواد خدمات و تجهیزات و تأسیساتی که بوسیله موسسه جهت اعضاء تدارک میشود تعیین خواهد کرد. تعر?ه مزبور بقسمی تنظیم خواهد شد که عایدات کا?ی جهت مقابله یا مخارج و قیمت های مصرحه در قسمت ب - ۲ مذکور در ?وق پس از وضع هدایای داوطلبانه ای که هیئت مدیره میتواند طبق بند ج باین منظور تخصیص دهد تأمین نماید.
وجوهی که بوسیله این تعر?ه عاید میشود در اعتبار جداگانه ای نگاهداری خواهد شد تا بابت مواد و خدمات و تجهیزات و تاسیساتی که بوسیله اعضاء تدارک شده به آنها تأدیه گردد و یا به مصر? سایر مخارج مصرحه در قسمت ب ۲ مذکور در ?وق که ممکن است بوسیله خود موسسه ایجاد گردد رسانیده بشود.
ج- هر نوع مازادی که عواید مصرحه در بند ث برمخارج مندرج در آن بند داشته باشد و کلیه وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا شود در یک اعتبار عمومی نگاهداری خواهد شد و طبق نظر هیئت مدیره با تصویب کن?رانس عمومی بمصر? خواهد رسید.
چ- بشرط رعایت قواعد و حدودی که از طر? کن?رانس عمومی بتصویب رسیده باشد هیئت مدیره اختیار خواهد داشت که هم بنمایندگی از طر? موسسه باستقراض مبادرت ورزد بدون اینکه هیچگونه مسئولیتی از بابت قروض که با است?اده از این اختیار بوجود آمده براعضاء موسسه تحمیل گردد و هم وجوهی که داوطلبانه بموسسه اهدا میشود قبول نماید.
ح- تصمیمات کن?رانس عمومی در خصوص مسائل مالی و نیز تصمیمات هیئت مدیره درباره میزان بودجه موسسه به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. ماده پانزدهم - در امتیازات و مصونیتها
ال? - موسسه در قلمرو هر یک از اعضاء خود از شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیت هائی که برای انجام وظای? آن لازم باشد برخوردار خواهد شد.
ب- نمایندگان اعضاء و همچنین اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و کسانیکه به عضویت هیئت مدیره منصوب میشوند و اعضاء علی البدل و مشاورین آنان و مدیر کل و کارمندان موسسه از امتیازات و مصونیتهایی بهره مند خواهند بود که برای آزادی آنان در عمل جهت انجام وظائ? مربوط موسسه لازم باشد.
پ- شخصیت حقوقی و امتیازات و مصونیتهائی که در این ماده بدان اشاره شد بموجب قرارداد یا قراردادهای جداگانه ای که در انعقاد آن مدیر کل بنمایندگی از موسسه و طبق تعلیمات هیئت مدیره اقدام خواهد کرد بین موسسه و اعضاء تعیین خواهد شد. ماده شانزدهم - در رابطه با سایر سازمانها
ال? - هیئت مدیره با تصویب کن?رانس عمومی مجاز است برای ایجاد رابطه مقتضی بین موسسه و سازمان ملل متحد یا هر سازمان دیگری که کار آن بکار موسسه مربوط باشد موا?قتنامه یا موا?قتنامه هایی که رابطه بین موسسه و سازمان ملل را برقرار میسازد متضمن نکات ذیل خواهد بود:
۱- اینکه از طر? موسسه گزارشهای مندرجه در قسمتهای ب -۴ و ب ۵ ماده ۳ بسازمان تسلیم شود.
۲- این که موسسه قطعنامه های مربوط بموسسه را که در مجمع عمومی یا یکی از شوراهای آن بتصویب رسید مورد مطالعه قرار دهد و در صورتی که تقاضا شده باشد در باره اقدامی که طبق م?اد این اساسنامه در نتیجه مطالعه قطعنامه از طر? موسسه یا اعضای آن بعمل آمده گزارشی به مقام صالح سازمان ملل تسلیم نماید. ماده ه?دهم - در ر?ع اختلا?ات
ال? - هر مسئله یا اختلا?ی در باب ت?سیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره ?یصله نیا?ته باشد طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد مگر اینکه طر?ین ذین?ع برای ر?ع اختلا? بطریق دیگری توا?ق کنند.
ب - کن?رانس عمومی و هیئت مدیره هر یک جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در هر مسئله حقوقی که در حدود ?عالیت موسسه پیش آید نظر مشورتی ابراز نماید. ماده هیجدهم - در اصلاحات و کناره گیری
ال? - هر یک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در این اساسنامه پیشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پیشنهاد شده از طر? مدیر کل تهیه و لااقل نود روز قبل از تاریخ رسیدگی کن?رانس عمومی پیشنهاد مزبور جهت اعضاء ?رستاده خواهد شد.
ب- در پنجمین اجلاس کن?رانس عمومی سالیانه بعد از تاریخ اعتبار یا?تن این اساسنامه موضوع تجدید نظر عمومی در مقررات این اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده این تجدید نظر در کن?رانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پیشنهادهای مربوط به مسئله تجدید نظر عمومی در این اساسنامه میتواند طبق همین رویه برای اتخاذ تصمیم به کن?رانس عمومی تقدیم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور میگردد که:
۱- کن?رانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طر? هیئت مدیره در مورد هر اصلاح پیشنهاد شده تقدیم گشته آنرا با اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصویب کرده باشد.
۲- دو ثلث از اعضاء با رعایت مقررات قانون اساسی خود آنرا پذیر?ته باشد قبول اصلاحات از طر? هر عضو یا تسلیم سند قبول به دولتی که طبق بند پ از ماده ۲۱ امانت دار اسناد خواهد شد صورت خواهد گر?ت.
ت- هر عضوی می تواند پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتبار یا?تن این اساسنامه در هر موقع که مایل به قبول اصلاحی در این اساسنامه باشد پس از اعلام کتبی به دولتی که طبق بند پ از ماده ۲۱امانت دار اسناد است از عضویت موسسه کناره گیری کند و دولت امانت دار اسناد بلا?اصله این کناره گیری را به اطلاع هیئت مدیره و کلیه اعضاء خواهد رسانید.
ث- کناره گیری یک عضو از موسسه درالزامات ناشی از قراردادی که طبق ماده ۱۱ بعهده آن عضو می باشد یا در تعهداتی که آن عضو از لحاظ بودجه همان سال کناره گیری بعهده دارد تأثیری نخواهد داشت. ماده نوزدهم - در تعلیق امتیازات
ال? - هر عضوی که در پرداخت سهمیه مالی خود به موسسه تأخیر کند و مبلغی که تأدیه آن تأخیر شده مساوی یا زیادتر از مبلغی باشد که عضو مزبور ملزم بتأدیه آن در دو سال اخیر بوده است حق رأی در موسسه نخواهد داشت معذالک در صورتی که کن?رانس عمومی تشخیص دهد که تأخیر تأدیه در اثر کی?یاتی ما?وق قدرت عضو مزبور بوده میتواند به آن عضو اجازه شرکت در رأی بدهد.
ب- هرگاه عضوی در نقض مقررات این اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات این اساسنامه منعقد نموده اصرار ورزد کن?رانس عمومی میتواند بنابر توصیه هیئت مدیره به اکثریت دو ثلث از اعضاء حاضر و رأی دهنده امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد. ماده بیستم - در تعاری?
در این اساسنامه:
۱- منظور از اصطلاح(ماده شکا? پذیر مخصوص) پلوتونیوم ۲۳۹ و اورانیوم غنی شده یا چند ایزوتوپ ۲۳۵و۲۳۳ و هر محصولی که محتوی یک یا چند قلم از ایزوتوپهای مذکور در ?وق و همچنین هرماده شکا? پذیر دیگر که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد کرد میباشد ولی اصطلاح ماده شکا? پذیر مخصوص شامل مواد اولیه نیست.
۲- منظور از تعری? اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ ۲۳۵ و ۲۳۳ اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ ۲۳۵و۲۳۳ یا هردو بمقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ با ایزوتوپ ۲۳۸ بیشتر از نسبت ایزوتوپ ۲۳۵ و ایزوتوپ ۲۳۸ که در طبیعت بدست می آید باشد.
۳- منظور از اصطلاح "مواد اولیه" اورانیومی است محتوی مخلوطی از ایزوتوپها بنسبتی که در طبیعت یا?ت میشود و یا اورانیومی که مقدار ایزوتوپ ۲۳۵ آن کمتر از میزان طبیعی باشد توریوم Thorium و نیز تمام مواد مذکور در ?وق بشکل ?لز یا آلیاژ یا ترکیبات شیمیایی مواد پرعیار شده و هر نوع ماده دیگر که یک یا چند قلم از مواد ?وق را با عیاری که هیئت مدیره به مرور تعیین خواهد نمود دارا باشد و همچنین هر ماده دیگری که هیئت مدیره بمرور تعیین خواهد کرد. ماده بیست و یکم - در امضاء و قبول و اعتبار یا?تن اساسنامه
ال?- از تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ امضای این اساسنامه از طر? دول عضو سازمان ملل متحد یا دول عضو هر یک از موسسات تخصصی آن آغاز خواهد شد و تا مدت نود روز امضاء آن از طر? دول مزبور میسر می باشد.
ب- دول امضاء کننده با تسلیم اسناد تصویب جزء اصحاب این اساسنامه خواهند شد.
پ- اسناد تصویب از طر? دول امضاء کننده و اسناد الحاقی دولت هایی که عضویت آنها طبق بند ب از ماده ۴ این اساسنامه بتصویب رسیده نزد دولت ایالات متحده آمریکا که بدینوسیله بعنوان دولت امانت دار معین شده گذارده خواهد شد.
ت- تصویب یا قبولی این اساسنامه از طر? هر دولت طبق مقررات قانون اساسی آن دولت صورت خواهد گر?ت.
ث- این اساسنامه باستثنای ضمیمه آن بمحض تسلیم اسناد تصویب یا قبول از طر? ۱۸ دولت طبق بند ب - این ماده اعتبار خواهد یا?ت مشروط بر اینکه لااقل سه دولت از دولت های کانادا و ایالات متحده آمریکا، ?رانسه، دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بین ۱۸ دولت مزبور باشد اسناد تصویب یا قبولی که بعدا تسلیم شود از تاریخ وصول اعتبار خواهد یا?ت.
ج- دولت امانت دار کلیه دول امضاء کننده را به ?وریت از تاریخ تسلیم هر سند تصویب و نیز از تاریخ اعتبار یا?تن این اساسنامه مستحضر خواهد داشت دولت امانت دار تاریخ عضویت دولی که بعدا عضویت یابند باستحضار کلیه امضاءکنندگان و اعضاء خواهد رسانید.
چ- ضمیمه این اساسنامه از نخستین روزی که برای امضاء اساسنامه معین شده اعتبار خواهد یا?ت. ماده بیست و دوم - در ثبت در سازمان ملل
ال?- این اساسنامه بوسیله دولت امانت دار طبق ماده ۱۵۲ منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
ب - قراردادهای منعقده بین موسسه و یا یک یا چند عضو آن یا قراردادهای بین موسسه و یک یا چند سازمان دیگر و نیز قراردادهای بین اعضاء که منوط بتصویب موسسه می باشد در نزد موسسه به ثبت خواهد رسید درصورتیکه ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ثبت اینگونه قراردادها را الزام کرده باشد موسسه آنرا نزد سازمان به ثبت خواهد رسانید. ماده بیست و سوم - در متون معتبر و رونوشتهای مصدق
این اساسنامه که بزبانهای چینی و انگلیسی و ?رانسوی و روسی و اسپانیائی تنظیم شده و هر متن آن علی السویه معتبر می باشد در بایگانی دولت امانت دار ضبط خواهد شد و رونوشتهای مصدقی از آن بوسیله دولت امانت دار به دولتهای کشورهای امضاء کننده و نیز به دولتهای کشورهائی که طبق بند ب از ماده ۴ به عضویت پذیر?ته شده اند تسلیم خواهد شد.
با توجه بمراتب مذکور در ?وق امضاء کننده گان ذیل که دارای اختیارات لازم هستند این اساسنامه را امضاء میکنند این اقدام در بیست و ششمین روز اکتبر سال ۱۹۵۶ در مقر سازمان ملل انجام پذیر?ت.
ضمیمه شماره یک - در کمیسیون مقدماتی
ال? - در نخستین روزیکه این اساسنامه برای امضاء آماده میشود یک کمیسیون مقدماتی بوجود خواهد آمد و این کمیسیون مرکب خواهد بود از یک نماینده از هر یک از کشورهای استرالیا- بلژیک - برزیل - کانادا- چکوسلواکی - ?رانسه- هند- پرتقال- اتحادیه آ?ریقای جنوبی- اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی - کشورهای متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا بعلاوه یک نماینده از هر یک از شش کشور دیگری که باید کن?رانس بین المللی تنظیم اساسنامه موسسه بین المللی انرژی اتمی انتخاب نماید این کمیسیون مقدماتی تا اعتبار یا?تن این اساسنامه و سپس تا زمانی که طبق ماده ۴ کن?رانس عمومی تشکیل نشده و هیئت مدیره انتخاب نگشته است ادامه خواهد یا?ت.
ب- مخارج این کمیسیون مقدماتی ممکن است با وامی که از طر? سازمان ملل متحد داده میشود تأمین گردد و کمیسیون مقدماتی با مقامات صالحه سازمان ملل برای این منظور ترتیبات لازم و از جمله ترتیب تأدیه این وام را از طر? موسسه خواهند داد و هرگاه این اعتبارات کا?ی نباشد کمیسیون مقدماتی میتواند مساعده هائی از دولتها دریا?ت کند و این مساعده ها را میتوان از بابت سهمیه ای که دولتهای ذین?ع باید به موسسه تأدیه کنند کسر نمود.
کمیسیون مقدماتی:
۱- متصدیان امور خود را انتخاب و آئین نامه داخلی خود را تنظیم می نماید. بنا به ضرورت تشکیل جلسه میدهد و محل اجلاسات خود را معین میکند و کمیته هائی را که لازم تشخیص دهد بوجود میآورد.
۲- یک دبیر مأمور اجرا و کارمندان لازم را منصوب خواهد کرد و حدود اختیارات و وظائ? آنان را معین خواهد نمود.
۳- ترتیب اجلاس نخستین کن?رانس عمومی را که از جمله شامل تهیه دستور موقتی و طرح آئین نامه داخلی میباشد خواهد داد این اجلاس باید هر چه زودتر پس از اعتبار یا?تن این اساسنامه بعمل آید.
۴- اعضاء نخستین هیئت مدیره را طبق قسمت های ال? ۱- و ال? ۲- و بند ب از ماده ۴ تعیین میکند.
۵- در موضوعات مربوط به موسسه که محتاج به بذل توجه ?وری میباشد و از جمله:
ال? - امور مالی موسسه.
ب- برنامه ها و بودجه نخستین سال موسسه.
پ- مسائل ?نی مربوط به طرح عملیات آینده موسسه.
ت- تشکیل هیئت کارمندان دائمی موسسه.
ث- مقر دائمی موسسه مطالعه و گزارشها و توصیه هائی برای نخستین جلسه کن?رانس عمومی و هیئت مدیره تهیه خواهد کرد.
۶- درباره شرایط قرارداد مربوط به مقر موسسه و نیز درباره تعیین وضع حقوقی موسسه و حقوق و تعهدات آن در قبال دولت مهماندار توصیه هائی به نخستین جلسه هیئت مدیره تسلیم خواهد نمود.
ال?- طبق ماده ۱۶ این اساسنامه مذاکرات را بمنظور تهیه طرح قرارداد سازمان ملل شروع خواهد کرد این طرح قرارداد باید به نخستین اجلاس کن?رانس عمومی و نیز به نخستین جلسه هیئت مدیره تقدیم شود.
ب- بطوریکه در ماده ۱۶ این اساسنامه پیش بینی شده است در باب روابط موسسه با سایر سازمانهای بین المللی به نخستین جلسه کن?رانس عمومی و هیئت مدیره توصیه هائی تقدیم خواهد کرد.  
کد مطلب: 326
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل