پروتکل‌ اختیاری‌ مربوط‌ به‌ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۲۵
 پروتکل‌ اختیاری‌ مربوط‌ به‌ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌
 کشورهای‌ طر?‌ این‌ پروتکل‌ (۱۱)
 
 با توجه‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور حصول‌ هر چه‌ بیشتر مقاصد میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (که‌ از این‌ پس‌ میثاق‌ نامیده‌ می‌شود) و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ مقتضی‌ است‌ که‌ به‌ کمیتة‌ حقوق‌ بشر تشکیل‌ شده‌ طبق‌ مندرجات‌ بخش‌ چهارم‌ میثاق‌ (که‌ از پس‌ کمیته‌ نامیده‌ می‌شود) اختیار داده‌ شود اطلاعیه‌های‌ ا?رادی‌ را که‌ مدعی‌ هستند قربانی‌ نقض‌ هر یک‌ از حقوق‌ مذکور در میثاق‌ شده‌اند دریا?ت‌ و بنحو مذکور در این‌ پروتکل‌ مورد رسیدگی‌ قرار دهد.
 بقرار ذیل‌ توا?ق‌ کرده‌اند:
 ماده‌ ۱
 هر کشور طر?‌ میثاق‌ که‌ طر?‌ معاهده‌ این‌ پروتکل‌ می‌شود صلاحیت‌ کمیته‌ را برای‌ دریا?ت‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ ا?راد تابع‌ صلاحیت‌ خود که‌ مدعی‌ هستند قربانی‌ نقض‌ هر یک‌ از حقوق‌ مذکور در میثاق‌ از طر?‌ آن‌ کشور شده‌اند به‌ رسمیت‌ می‌شناسد. کمیته‌ هیچ‌ اطلاعیة‌ مربوط‌ به‌ یک‌ کشور طر?‌ میثاق‌ را که‌ طر?‌ معاهده‌ این‌ پروتکل‌ نیست‌ نمی‌پذیرد.
 ماده‌ ۲
 با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ یک‌ ا?رادی‌ که‌ مدعی‌ هستند هر یک‌ از حقوق‌ آنان‌ که‌ در این‌ میثاق‌ احصاء شده‌ است‌ نقض‌ گردیده‌ و کلیه‌ طرق‌ شکایت‌ موجود طبق‌ قوانین‌ داخلی‌ را طی‌ کرده‌اند می‌توانند یک‌ اطلاعیة‌ کتبی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ کمیته‌ تقدیم‌ بدارند.
 ماده‌ ۳
 کمیته‌ هر اطلاعیه‌ تقدیم‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ پروتکل‌ را که‌ بی‌ نام‌ (بدون‌ امضاء) بوده‌ یا اینکه‌ تقدیم‌ آن‌ را وسیله‌ سوءاست?اده‌ از حق‌ تقدیم‌ چنین‌ اطلاعیه‌هایی‌ تشخیص‌ دهد یا منا?ی‌ مقررات‌ میثاق‌ باشد غیرقابل‌ قبول‌ (مردود) اعلام‌ می‌کند.
 ماده‌ ۴
 ۱. با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۳ کمیته‌ هر اطلاعیه‌ تقدیم‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ پروتکل‌ را به‌ اطلاع‌ کشور طر?‌ معاهده‌ این‌ پروتکل‌ که‌ به‌ ادعاء مدعی‌ ناقض‌ هر یک‌ از مقررات‌ میثاق‌ باشد می‌رساند.
 ۲. در ظر?‌ شش ماه‌ کشور دریا?ت‌ کنندة‌ اطلاعیه‌ توضیحات‌ یا اظهارات‌ روشن‌ کنندة‌ مسئله‌ و تدابیری‌ را که‌ برای‌ علاج‌ وضعیت‌ (۲)  ممکن‌ است‌ اتخاذ شده‌ باشد در صورت‌ اتخاذ چنین‌ تدابیری‌ کتباً به‌ کمیته‌ تقدیم‌ می‌دارد.
 ماده‌ ۵
 ۱. کمیته‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ واصل‌ به‌ موجب‌ این‌ پروتکل‌ با توجه‌ به‌ کلیه‌ اطلاعات‌ کتبی‌ که‌ از طر?‌ شاکی‌ و از طر?‌ کشور ذین?ع‌ طر?‌ معاهده‌ آن‌ تقدیم‌ شده‌ است‌ رسیدگی‌ می‌کند.
 ۲. کمیته‌ به‌ هیچ‌ اطلاعیه‌ واصل‌ از یک‌ ?رد رسیدگی‌ نخواهد کرد مگر اینکه‌ اطمینان‌ حاصل‌ کند که‌:
 ال?‌ ـ همان‌ موضوع‌ به‌ موجب‌ آئین‌ دادرسی‌ تحقیق‌ یا تص?یة‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ تحت‌ رسیدگی‌ نیست‌.
ب‌ ـ شاکی‌ کلیه‌ طرق‌ شکایت‌ موجود داخلی‌ را طی‌ کرده‌ است‌. این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ طی‌ طرق‌ شکایت‌ به‌ نحو غیرمعقول‌ طولانی‌ باشد مجری‌ نخواهد بود.
 ۳. کمیته‌ در موقع‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعیه‌های‌ واصل‌ به‌ موجب‌ این‌ پروتکل‌ جلسات‌ سری‌ تشکیل‌ می‌دهد.
 ۴. کمیته‌ نظریات‌ (تشخیص‌های‌) خود را به‌ کشور ذین?ع‌ طر?‌ معاهده‌ پروتکل‌ و ?رد شاکی‌ اطلاع‌ می‌دهد.
 ماده‌ ۶
 کمیته‌ در گزارش‌ سالانه‌ خود که‌ طبق‌ ماده‌ ۴۵ میثاق‌ تنظیم‌ می‌کند خلاصه‌ ?عالیتهایی‌ را که‌ به‌ موجب‌ این‌ پروتکل‌ انجام‌ داده‌ است‌ می‌گنجاند.
 ماده‌ ۷
 تا زمانی‌ که‌ هد?های‌ قطعنامه‌ ۱۵۱۴ (دوره‌ اجلاسیه‌ پانزدهم‌) مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در تاریخ‌ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ راجع‌ به‌ اعلامیة‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و مردم‌ مستعمرات‌ تحقق‌ یابد مقررات‌ این‌ پروتکل‌ حق‌ شکایتی‌ را که‌ به‌ موجب‌ منشور ملل‌متحد و سایر مقاوله‌ نامه‌ها و اسناد بین‌المللی‌ منعقد در تحت‌ لوای‌ سازمان‌ ملل‌متحد یا مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ باین‌ مردم‌ اعطاء شده‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ محدود نمی‌کند.
 ماده‌ ۸
 ۱. این‌ پروتکل‌ برای‌ امضای‌ هر کشوری‌ که‌ میثاق‌ را امضاء کرده‌ است‌ م?توح‌ است‌.
 ۲. این‌ پروتکل‌ موکول‌ به‌ تصویب‌ هر کشوری‌ است‌ که‌ میثاق‌ را تصویب‌ کرده‌ یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.
 ۳. این‌ پروتکل‌ برای‌ الحاق‌ هر کشوری‌ که‌ میثاق‌ را تصویب‌ کرده‌ یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌ م?توح‌ است‌.
 ۴. الحاق‌ به‌ وسیله‌ تودیع‌ سند الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ عمل‌ می‌آید.
 ۵. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد کلیة‌ کشورهایی‌ را که‌ این‌ پروتکل‌ را امضاء کرده‌اند یا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از تودیع‌ هر سند تصویب‌ یا الحاق‌ مطلع‌ می‌کند.
 ماده‌ ۹
 ۱. به‌ شرط‌ لازم‌الاجراء شدن‌ میثاق‌ این‌ پروتکل‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ دهمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
 ۲. برای‌ هر یک‌ از کشورهائی‌ که‌ بعد از تودیع‌ دهمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ این‌ پروتکل‌ را تصویب‌ خواهند کرد یا به‌ آن‌ ملحق‌ خواهند شد این‌ پروتکل‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ تودیع‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ کشور لازم‌الاجراء خواهد شد.
 ماده‌ ۱۰
 مقررات‌ این‌ پروتکل‌ بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ یا استثناء به‌ کلیه‌ واحدهای‌ تشکیل‌ دهندة‌ کشورهای‌ متحده‌ (?درال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.
 ماده‌ ۱۱
 ۱. هر کشور طر?‌ معاهد این‌ پروتکل‌ می‌تواند یک‌ اصلاحیه‌ پیشنهاد و متن‌ آنرا نزد دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ کند. دبیرکل‌ طرح‌ اصلاحیه‌های‌ پیشنهادی‌ را به‌ کشورهای‌ طر?‌ معاهد این‌ پروتکل‌ ارسال‌ می‌دارد و از آنها درخواست‌ می‌نماید به‌ او اطلاع‌ دهند که‌ آیا مایل‌ هستند کن?رانسی‌ از کشورهای‌ طر?‌ معاهد برای‌ بررسی‌ این‌ طرحها و اخذ رأی‌ درباره‌ آنها تشکیل‌ شود. هرگاه‌ اقلاً یک‌ ثلث‌ کشورهای‌ طر?‌ معاهد موا?ق‌ تشکیل‌ چنین‌ کن?رانسی‌ باشند دبیرکل‌ کن?رانس‌ را زیر لوای‌ سازمان‌ ملل‌متحد تشکیل‌ خواهد داد. هر اصلاحیه‌ که‌ باکثریت‌ آراء کشورهای‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ در کن?رانس‌ پذیر?ته‌ شود برای‌ تصویب‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد تقدیم‌ می‌شود.
 ۲. اصلاحیه‌ها وقتیکه‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد رسید و با اکثریت‌ دو ثلث‌ از کشورهای‌ طر?‌ معاهد این‌ پروتکل‌ طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی‌ هر یک‌ پذیر?ته‌ شد لازم‌الاجراء می‌شود.
 ۳. وقتیکه‌ این‌ اصلاحیه‌ها لازم‌الاجراء می‌شود برای‌ کشورهائی‌ که‌ آنها را پذیر?ته‌اند الزام‌آور خواهد بود. سایر کشورهای‌ طر?‌ معاهد کماکان‌ به‌ مقررات‌ این‌ پروتکل‌ و هر اصلاحیه‌ قبلی‌ که‌ پذیر?ته‌اند ملزم‌ خواهند بود.
 ماده‌ ۱۲
 ۱. هر کشور طر?‌ معاهد می‌تواند هر موقع‌ این‌ پروتکل‌ را از طریق‌ اخطاریه‌ کتبی‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد ?سخ‌ بکند. این‌ ?سخ‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ وصول‌ اخطاریه‌ به‌ دبیرکل‌ نا?ذ خواهد شد.
 ۲. ?سخ‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ پروتکل‌ در مورد هر اطلاعیه‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ۲ قبل‌ از تاریخ‌ نا?ذ شدن‌ ?سخ‌ تقدیم‌ شده‌ باشد خللی‌ وارد نمی‌کند.
 ماده‌ ۱۳
 قطع‌ نظر از اطلاعیه‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بند ۵ ماده‌ ۸ این‌ پروتکل‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در بند ۱ ماده‌ ۴۸ میثاق‌ را از امور ذیل‌ مطلع‌ خواهد کرد:
 ال?‌ ـ امضاهای‌ این‌ پروتکل‌ و اسناد تصویب‌ و الحاق‌ تودیع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۸.
 ب‌ ـ تاریخی‌ که‌ این‌ پروتکل‌ طبق‌ ماده‌ ۹ لازم‌الاجراء خواهد شد و تاریخی‌ که‌ اصلاحیه‌ها طبق‌ ماده‌ ۱۱ لازم‌الاجراء خواهد شد.
 ج‌ ـ ?سخ‌هایی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ ۱۲ بشود.
 ماده‌ ۱۴
 ۱. این‌ پروتکل‌ متن‌های‌ چینی‌ ـ انگلیسی‌ ـ ?رانسه‌ ـ روسی‌ و اسپانیائی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار مساوی‌ است‌ در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌متحد تودیع‌ خواهد شد.
 ۲. دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ این‌ پروتکل‌ را به‌ کلیه‌ کشورهای‌ مذکور در ماده‌ ۴۸ میثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.  
کد مطلب: 319
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/I67eRV
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل