متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۰ دلو ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
متن کامل قانون جدید انتخابات(تاریخ توشیح: ۱۵/۵/۱۳۹۲)+لینک دانلود
بسم اللّه الرحمن الرحیم
قـانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی. قانون انتخابات
فرمان
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد توشیح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
شماره: (۳۷)
تاریخ: 26/4/1392
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقره (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان ، قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را که براساس فیصلۀ شماره (۹۵) مؤرخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بداخل (۵) فصل و(۳۵) ماده تصویب گردیده است ، توشیح می دارم .
مادۀ دوم:
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با قانون و فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی در جریدۀ رسمی نشر گردد.
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
   -------------------------------------------------------------------------------
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
شورای ملی
فیصلۀ
قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
شماره: (95)
تاریخ:22/4/1392
به تاْسی از احکام مندرج مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان، هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب هفت، هفت نفر از اعضای هر جرگه قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را به داخل (5) فصل و(35) ماده تواْم با یک سلسله تعدیلات، در جلسۀ روز شنبه مؤرخ 22 سرطان سال 1392 فیصله نمود.
 رئیس هیئت مختلط
مولوی غلام محی الدین منصف
 معاون هیئت مختلط
الحاج څارنيال محمد سرور عثمانی فراهی
------------------------------------------------------------------
فصل اول: احکام عمومی مبنی مادۀ اول:
این قانون به تأسی از حکم مواد سی و سوم، هشتاد و ششم و یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی به منظور انتخابات ریاست جمهوری مندرج مواد (60، 61، 62، 65 و 67)، انتخابات شورای ملی مندرج مواد (83، 84، 85 و 86) و انتخابات شورا های ولایتی، ولسوالی و قریه ها مندرج مواد (138 و 140)، شاروالی و مجالس آن مندرج مادۀ (141) قانون اساسی وضع گردیده است.
اهداف مادۀ دوم:
اهداف این قانون عبارت است از:
1- تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف.
2- تعیین شرایط و اوصاف راْی دهندگان و کاندیدان.
3- تعیین حوزه های انتخاباتی.
4- طرز انتخابات و چگونگی برگزاری آن.
5- تنظیم امور مربوط به رسیدگی تخلفات، اعتراضات وشکایات ناشی ازانتخابات.
نام اختصاری مادۀ سوم:
(1) کمیسیون مستقل انتخابات نهادى كه به اساس مادۀ (۱۵۶) قانون اساسى تشكيل گرديده و منبعد در این قانون بنام کمیسیون یاد می­شود.
(2) کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی منبعد در این قانون بنام کمیسیون شکایات یاد می گردد.
اصطلاحات مادۀ چهارم:
اصطلاحات آتی دراین قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
1- انتخابات: روند قانونی و رسمی جهت گزینش نماینده در کرسی­های انتخابی پیش بینی شده در قانون اساسی از طریق رأی آزاد، عمومی، سری و مستقیم.
2 - انتخابات فرعی: انتخابات به منظور جاگزینی نماینده در کرسی های انتخابی در میعاد باقیمانده.
3- تقویم انتخاباتی: تاریخ پیش بینی شده برای اجراآت به موقع فعالیت های انتخاباتی مطابق قانون اساسی وحالات پیش بینی شده دراین قانون.
4- حوزۀ انتخاباتی: ساحۀ است که برای گزینش نماینده کرسی های انتخابی تعیین می گردد.
5- راْی: اعـمال ارادۀ شخص به منظور گزینش کاندید موردنظر می­باشد.
6- فهرست راْی دهندگان: جدولی است که اسمای اشخاص واجد شرایط رأی دهی درآن درج و در مراکز مشخص رأی دهی نشر می گردد.
7- مرکز رای دهی: مکان پیش بینی شده از طرف کمیسیون جهت رای دهی که دارای چندین محل می­باشد.
8- محل رأی دهی: مکانی است که مربوط مرکز رأی دهی به منظور استعمال حق رأی مشخص می­گردد.
9- مرکز شمارش: محل رأی دهی است که بعد از ختم رأی دهی، اوراق رأی دهی بلافاصله در آن شمارش می گردد.
10- کاندید: شخصی است که برای احرازکرسی انتخابی در انتخابات شرکت می نماید.
11- فهرست ابتدائی کاندیدان: جدولی است که درآن اسمای درخواست دهندگان برای احرازکرسی انتخابی درج و نشر می گردد.
12- فهرست نهائی کاندیدان: جدولی است که در آن اسامی کاندیدان واجد شرایط بعد از بررسی اعتراضات و تصدیق نهایی کمیسیون شکایات توسط کمیسیون نشر می گردد.
13- ناظر: شخصی که به نمایندگی از حزب سیاسی، کاندید مستقل و نهاد های داخلی وخارجی به منظور نظارت بر روند انتخابات از طرف کمیسیون، اعتبار نامه دریافت می نماید.
14- مشاهد: شخص حقیقی یا حکمی داخلی یا خارجی یا رسانه های همگانی است که بعد از دریافت اعتبار نامه از طرف کمیسیون از روند انتخابات مشاهده می نماید.
15- اعتبارنامه: سندی کتبی است که به منظوراجازۀ نظارت یا مشاهده و یا تهیه گزارش ازروند انتخابات مطابق احکام این قانون از طرف کمیسیون اعطاء می شود.
16- مبارزات انتخاباتی: فعالیت های تبلیغاتی است که توسط احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی و یا کاندیدان مستقل، به منظور جلب حمایت و کسب آرای بیشتر راْی دهندگان صورت می گیرد.
17- قرنطین: خارج ساختن صندوق های مشکوک از روند شمارش به طور مؤقت الی بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم کمیسیون ویا کمیسیون شکایات.
18- نتایج اولیه: ارقامی است که بعد از ختم راْی دهی در مرکز شمارش، اعلان می گردد.
19- نتایج قسمی: ارقامی است که در جریان جمع بندی نتایج ازطرف کمیسیون وقتآ فوقتآ اعلان می گردد.
20- نتایج ابتدائی: ارقامی است که بعد از تکمیل جمع بندی و قبل از رسیدگی به شکایات از طرف کمیسیون اعلان و نشر می گردد.
21- نتایج نهائی: ارقامی است که بعد از بررسی و اتخاذ تصمیم کمیسیون شکایات از طرف کمیسیون تصدیق، اعلان، نشر و تطبیق می گردد.
22- کـوچی: تبعۀ کشـوراست که فاقد مکان ثابت سکونت بوده، پیشۀ اصلی آن مالداری و نظر به شرایط اقلیمی از یک محل به محل دیگر نقل مکان می نماید.
23- مراجعه به ارای عمومی: پروسۀ سیاسی که به منظور ابراز موافقت ویا مخالفت افکار وآراء عمومی مردم افغانستان در قبال موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی واقتصادی مطابق به احکام قانون اساسی در کشور انجام می شود.
24- تقلب: جعل اسناد، کم کردن ویا زیادکردن آراءبه نفع ویاضرر کاندیدان حین شمارش وثبت نتایج آراء و ایجاد تغییر در نتایج انتخابات است.
حق شرکت درانتخابات مادۀ پنجم:
(1) اتباع واجد شرایط رأی دهی اعم از زن و مرد حق دارند، به حیث رأی دهنده یا کاندید ثبت نام نموده و در انتخابات شرکت نمایند.
(2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1)
این ماده از حق ثبت نام یا حق انتخاب کردن ویا انتخاب شدن محروم گردند، حق دارند به مرجع ذیصلاح مربوطه شکایت نمایند.
(3)هر رأی دهنده حق دارد به یک مرکز رأی دهی جهت اعمال رأی خود دسترسی داشته باشد.
(4) رأی دهندگان واجد شرایط، در انتخابات دارای حق رأی مساوی بوده که به صورت مستقیم ازآن استفاده به عمل می آورند. اعـمال هرنوع محدودیت مستقیم یا غیر مستقیم بالای رأی دهند گان و کاندیدان به ارتباط زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفوی ویا معلولیت ممنوع می باشد.
(5) کوچی ها، مهاجرین، کارکنان نمایندگی های سیاسی مقیم خارج کشور، منسوبین نظامی و محبوسین واجد شرایط، حق دارند درصورت امکان در مراکز رأی دهی جداگانۀ که از طرف کمیسیون ایجاد می گردد، در انتخابات شرکت نمایند.
 مکلفیت رأی دهنده مادۀ ششم:
(1) رأی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رأی دهی، تذکرۀ تابعیت و یا کارت رأی دهی دارای ثبت که توسط کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص گردیده است، ارائه نماید.
(2) در صورت که مبنی تذکره تابعیت باشد، ادارۀ ثبت احـوال نفوس مکلف است لست اشخاص دارنده تذکره تابعیت الکترونیکی را که در روز انتخابات سن (۱۸) سالگی را تکمیل کرده باشند به مصرف کمیسیون الی سه ماه قبل از برگزاری انتخابات تکمیل و در اختیار کمیسیون قرار دهد.
(3) هر رأی دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی بوده که می تواند آنرا بلاواسطه برای کاندید مورد نظر استعمال نماید.
(4) هرگاه رای دهنده جهت پیداکردن کاندید مورد نظر نیاز به راهنمایی داشته باشد از شخصی مورد اعتماد خود تقاضای کمک کرده می تواند.
مکلفیت کمیسیون مادۀ هفتم:
(1) کمیسیون، انتخابات مندرج این قانون را اداره ونظارت می نماید.
(2) کمیسیون مکلف است مراکز رأی دهی را با در نظرداشت موقعیت رأی دهندگان ایجاد نماید.
(3) کمیسیون مکلف است فهرست رأی دهنده گان را قبل از برگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی ثبت و نشر نماید.
(4) کمیسیون مکلف است مواد مورد ضرورت انتخابات را قبل از روزبرگزاری انتخابات در مراکز رأی دهی آماده و سهولت های ممکنه را جهت اشتراک و استعمال حق رأی دهندگان و کاندیدان فراهم نماید.
 مکلفیت ادارات مادۀ هشتم:
(1) ادارات دولتی و غیردولتی، احزاب و ائتلاف احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مکلف اند در روند انتخابات با کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها همکاری نموده، تصامیمی راکه مطابق احکام این قانون از طرف آنها اتخاذ می گردد، رعایت وتعمیل نمایند.
(2) ریاست عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه مکلف است درمدت تعیین شده توسط کمیسیون، جدید ترین ارقام دقیق رسمی نفوس هر ولایت، شهر، ناحیه، ولسوالی وقریه را به شمول کوچی ها در اختیار کمیسیون قرار دهد.
عدم مداخله مادۀ نهم:
(1) اشخاص حقیقی و حکمی نمی توانند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در امور انتخابات مداخله نمایند.
(2) استفاده ازهرنوع دارائی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید یا کاندیدان مشخص ممنوع می باشد.
استفادۀ مساوی از منابع و تسهیلات دولتی وعامه، مطابق احکام این قانون به نفع عموم کاندیدان از این حکم مستثنی است.
 
فصل دوم: حوزه های انتخاباتی تعیین حوزه های انتخاباتی مادۀ دهم:
حوزه های انتخاباتی به منظور بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ها قرار ذیل تعیین می گردد:
1- برای انتخابات ریاست جمهوری، تمام کشور یک حوزۀ انتخاباتی.
2- برای اعضای ولسی جرگه، ولایت.
3- برای اعضای شورای ولایتی، ولایت.
4- برای اعضای شورای ولسوالی، ولسوالی.
5- برای انتخابات شورای قریه، هر قریه یک حوزۀ انتخاباتی.
6- برای شاروال، شهر.
7-برای کرسی های مجالس شاروالی ها، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی وشهرهای که به نواحی منقسم نگردیده باشد، شهرمربوط یک حوزۀ انتخاباتی.
تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مادۀ یازدهم:
(1) تعیین سرحدات حوزه های انتخاباتی مربوط ادارۀ ارگان های محل می باشد.
(2)ادارۀ ارگان های محل مکلف است تا (180) روز قبل از برگزاری انتخابات سرحدات حوزه های انتخاباتی را مشخص ساخته و به کمیسیون رسماً اطلاع دهد.
 
 
 
فصل سوم: شرایط راْی دهندگان و کاندیدان شرایط رأی دهندگان مادۀ دوازدهم:
راْی دهنده واجد شرایط ذیل می باشد:
1-تابعیت افغانستان را داشته باشد.
2- سن(18) سالگی را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد.
3- به حکم قانون یا محکمۀ ذیصلاح از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
4- اسم وی در لست راْی دهندگان ثبت شده باشد.
شرایط کاندید ریاست جمهوری مادۀ سیزدهم:
(1) شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
1- تبعۀ افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد.
2- در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد.
3- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت ویا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
4- هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد.
(2) معاونین رئیس جمهور نیز دارای شرایط مندرج فقره (1) این ماده می باشند.
شرایط و اوصاف کاندید شورای ملی مادۀ چهاردهم:
(1) شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود،علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد شرایط و اوصاف ذیل می باشد:
1- تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.
2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.
3- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانو جرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل نموده باشند.
شرایط کاندید عضویت شورای ولایتی و شورای ولسوالی مادۀ پانزدهم:
شخصی می تواند خود را به عضویت شورای ولایتی یا شورای ولسوالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد:
1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شدن اکمال نموده باشد.
2- حد اقل دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد.
شـرایط کاندید عضویت شورای قریه مادۀ شانزدهم:
شخصی می تواند خود را به عضویت شورای قریه کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد:
1- حداقل سن بیست وپنج سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد.
2- حد اقل خواندن و نوشتن را بداند.
شرایط کاندید شاروالی مادۀ هفدهم:
شخصی می تواند خود را به حیث شاروال کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده، دارای شرایط ذیل نیز باشد:
1- حداقل سن سی سالگی را در روز کاندید شـدن تکمیل نموده باشد.
2- کاندید مرکز ولایت حد اقل دارای تحصیلات لسانس وکاندید سایر شهرها دارای سند فراغت صنف دوازدهم باشد.
3- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد.
شرایط کاندید عضویت مجالس شاروالی مادۀ هجدهم:
شخصی می تواند خود را به عضویت مجلس شاروالی کاندید نماید که علاوه بر شرایط رأی دهنده دارای شرایط ذیل نیز باشد:
۱- داشتن تابعیت افغانستان.
۲- عدم محکومیت به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی توسط محکمۀ با صلاحیت. 
۳- حد اقل سن (۲۵) سالگی را در روز کاندیدشدن تکمیل نموده باشد.
4- داشتن حد اقل سند تعلیمی بکلوریا.
5- حد اقل پنج سال قبل از روز کاندید شدن در شهری که خود را کاندید می نماید، سکونت داشته باشد.
محدودیت برای کاندید شدن مادۀ نزدهم:
(1) اشخاص آتی نمی توانند قبل از استعفاء ازوظایف شان، خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید نمایند:
1- رئیس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات.
2- لوی څارنوال، څارنوالان و اعضای مسلکی ادارۀ څارنوالی.
3- وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسای عمومی ریاست های مستقل، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل، والی ها ومعاونین آنها، ولسوالان،سفراء و کارکنان نمایندگی های سیاسی کشور مقیم
خارج.
4- منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی.
5- کارکنان خدمات ملکی.
6- کارکنان مؤقت یا دایمی کمیسیون.
7- استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی واعضای کادرعلمی اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان.
(2) هرگاه اشخاص مندرج فقرۀ (1) این ماده در انتخابات موفق نشوند، مطابق احکام قانون مجدداً مقرر شده می­توانند. در این صورت عواقب استعفاء بالای ذوات بند (5 و 7) فقره (1) این ماده تطبیق نمی شود.
(3) هرگاه یکی از اعضای کرسی های انتخابی بشمول اعضای انتصابی مشرانوجرگه بخواهد به کرسی دیگر انتخابی خود را کاندید نماید، مکلف است از عضویت خویش ازکرسی موجود استعفاء دهد.
اعضای شورای ولایتی وشورای ولسوالی که به عضویت مشرانو جرگه و یا اعضای مشرانو جرگه خود را به شورای ولایتی و یا شورای ولسوالی کاندید می نمایند، از این حکم مستثنی می باشند.
(4) هیچ شخص نمی تواند در عین زمان در بیش از یک حوزۀ انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخابی خود را کاندید نماید.
 
فصل چهارم: انتخابات ریاست جمهوری   انتخاب رئیس جمهور مادۀ بیستم:
(1) رئیس جمهور با کسب بیش از پنجاه فیصد آراء رای دهندگان از طریق رای گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می گردد. 
(2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج نهائی انتخابات، برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، مکلف اند شرکت نمایند.
(3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو نفر کاندیدانی که عالیترین معيار ها را دارا باشند، به حیث کانـدیـدان دور دوم تعیین می گردند. عالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- درجۀ علمی.
3- تجربۀ کاری درادارات دولتی و غیر دولتی.
4- داشتن نشان، مدال ولقب افتخاری.
(4) در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آراء را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود. درصورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندید برنده براساس عالیترین معيارهای مندرج فقرۀ (3) این ماده به حیث رئیس جمهور تعیین می گردد.
(5) هرگاه یکی از کاندیدان ریاست جمهوری درجریان دوراول یا دوم رأی گیری و یا بعد از انتخابات وقبل ازاعلام نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد میان کاندیدان باقیمانده حداکثر در خلال مدت (۳۰) روز، مطابق احکام این قانون بر گزار می گردد.
(6) شخص برنده، سی روز بعد از اعلام نتایج و با بدست آوردن وثیقه از جانب کمیسیون به حیث رئیس جمهور به کار آغاز می نماید.
 

فصل پنجم: انتخابات اعضای ولسی جرگه  تعداد اعضای ولسی جرگه  مادۀ بیست ویکم:
ولسی جرگه دارای (249) کرسی می باشد که (239) آن بادرنظرداشت تناسب نفوس به ولایات و (10) کرسی باقی ماندۀ آن به کوچی ها (جمعیت غیر ساکن کشور) اختصاص داده می شود.
اختصاص کرسی ها به ولایات مادۀ بیست ودوم:
(1) کمیسیون (239)کرسی را برای ولایات به ترتیب ذیل اختصاص می دهد:
1- مجموع نفوس ولایات بر(239) کرسی تقسیم می گردد تا سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین گردد.
2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم می گردد تا تعداد کرسی های هر ولایت معین گردد.
3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شده مندرج جزء (2) این فقره اختصاص می یابد.
4- کرسی هایی که در جزء(3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شده جزء(2) این فقره صورت می گیرد.
5- هرگاه در نتیجه این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت دو کرسی اختصاص داده می شود.
6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که برای آنها کرسی های اضافی به اساس جزء (5) این فقره اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2 و 5) این فقره تذکر رفته است، تکرار میشود.
(2) کمیسیون مکلف است محاسبات مورد استفاده در تخصیص کرسی های مندرج این ماده را نشرنماید.
حق رای ، کاندید شدن و اختصاص کرسی به کوچی ها مادۀ بیست وسوم:
(1) برای کوچی ها تمام کشور به هفت زون طوری تقسیم می شود که حضور و گشت و گذار کوچی ها در آن رعایت گردد.
(2) در هر زون انتخاباتی کوچی یک کرسی برای مردان اختصاص داده می شود و هر آن سه کاندید زن که در سطح زون های کوچی بیشترین آرای رأی دهنده ها را کسب کنند, برنده شناخته می شوند.
(۳) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای کرسی اخیر, کاندیدی برنده اعلان می شود که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل, دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد.
تفویض کرسی ها به کاندیدان مادۀ بیست و چهارم:
(1) درهر ولایت کرسی ها به شمول کرسی کوچی ها به کاندیدانی تفویض می گردد که بیشترین آرای قانونی راکسب نموده اند.
(2) در صورت تساوی آراء میان دو نفر کاندیدان برای احراز کـرسـی اخیـر، شخص بـرنده بانظرداشت عالیترین معيار ها تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی.
(۳) هرگاه عضو منتخب ولسی جرگه نتواند کرسی خود را احرازنماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کار ولسی جرگه ترک، وفات یا اسـتعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طـوری معلـول یا معیوب گـردد که به طور دایم مانع اجرای وظیفه شـود، در صـورتی که بیشـتر از یکسال به میعاد ختم کارولسی جرگه باقی مانده باشد، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث) تعلق می گیرد.
 
اختصاص کرسی به کاندیدان زن مادۀ بیست وپنجم:
(۱) کرسی ولسی جرگه برای کاندیدان زن به منظور تحقق مقتضیات مادۀ هشتاد و سوم قانون اساسی به ترتیب ذیل اختصاص می یابد:
1- مجموع نفوس کل ولایات به تعداد کرسی های تخصیص یافته برای کاندیدان زن تقسیم گردیده ودر نتیجه، سهمیۀ نفوس برای یک کرسی معین می گردد.
2- نفوس هر ولایت بر سهمیۀ کرسی تقسیم گردیده و در نتیجۀ تعداد کرسی های هر ولایت معین می گردد.
3- برای هر ولایت تعداد کرسی مساوی با عدد تام حاصله از تقسیم انجام شدۀ مندرج جزء( 2) این فقره اختصاص می یابد.
4- کرسی هایی که در جزء (3) این فقره اختصاص نمی یابند، اختصاص شان به اساس ترتیب نزولی عدد اعشاری باقیمانده از تقسیم انجام شدۀ جزء (2) این فقره صورت می گیرد.
5- هرگاه در نتیجۀ این محاسبه به یک یا چند ولایت کمتر از یک کرسی برسد، به آن ولایت یک کرسی اختصاص داده می شود.
6- مجموع کرسی و ارقام نفوس ولایاتی که کرسی های اضافی به اساس جزء(5) این فقره به آن اختصاص یافته، از مجموع نفوس ولایات کسر می گردد. برای باقیماندۀ ولایات یک سهمیۀ جدید، اختصاص کرسی محاسبه شده و تخصیص کرسی برای این ولایات به نحوی که در اجزای (2و5) این فقره تذکر رفته است، تکرار می­شود.
(2) کاندید که در حوزۀ انتخاباتی مربوط بیشترین آرای قانونی را کسب نماید، کرسی اختصاص یافته را احراز می نماید.
(۳) هرگاه در لست کاندیدان، تعداد کافی زن وجود نداشته باشد که کرسی اختصاص یافته را احراز نماید، کمیسیون طبق طرزالعمل جداگانه تدابیری را اتخاذ می نماید تا کرسی ها ی اختصاص یافته به زنان، خالی باقی نماند.
 فصل ششم: انتخابات اعضای مشرانو جرگه ترکیب مشرانو جرگه مادۀ بیست وششم:
تعداد اعضای مشرانو جرگه، سه چند تعداد ولایات کشور می باشد، که طبق حکم مندرج مادۀ هشتاد وچهارم قانون اساسی افغانستان انتخاب وتعیین می گردند.
انتخاب عضو شورای ولایتی به عضویت مشرانو جرگه مادۀ بیست وهفتم:
(1) کمیسیون در خـلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولایتی به منظور انتخاب عضو مشرانو جرگه، انتخابات داخلی شورای ولایتی هر ولایت را مطابق احکام این قانون و طرز العمل کمیسیون تدویر می نماید.
(2) نصاب جلسه شورای ولایتی برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولایتی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود. هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود.
(3) در صورت تساوی آراء میان بیش از دو کاندیدیکه بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند،دو نفر کاندیدانی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو نفر کاندیدانیکه دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند.
(4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود.
(5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را در دورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کمیسیون مـطابق احـکام این ماده انتخابات میان اعضای شورای ولایتی را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده تدویر می کند.
 
انتخاب عضو شورا های ولسوالی ها به عضویت مشرانوجرگه مادۀ بیست وهشتم:
(1) کمیسیون در خلال مدت پانزده روز بعد از ایجاد شوراهای ولسوالی ها، به منظور انتخاب عضو مشرانوجرگه انتخابات را در میان اعضای شوراهای ولسوالی ها در مقرشورای ولایتی ولایت برگزار می نماید.
(2) نصاب شوراهای ولسوالی ها برای تدویر این انتخابات حضور حداقل دو ثلث کل اعضای شورای ولسوالی می باشد، شخصی که بیش از نصف آرای اعضای حاضر را کسب نماید، به حیث عضو مشرانو جرگه شناخته می شود.
هرگاه کاندیدی بیش از نصف آراء را بدست آورده نتواند، انتخابات مجدد بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را کسب نموده باشند، صورت می گیرد. در این صورت کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورد، برنده شناخته می شود.
(3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدانی که بیشترین آراء را در دور اول بدست آورده اند، دو کاندیدی که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشند و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دو کاندیدی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشند به حیث کاندیدان دور دوم شناخته می شوند.
(4) در صورت تساوی آراء میان دو کاندید، در دور دوم انتخابات شخصی از میان این دو نفر برنده شناخته می شود که بالترتیب دارای بالاترین درجۀ تحصیل باشد و در صورت تساوی درجۀ تحصیل شخصی که دارای بیشترین تجربۀ کاری باشد برنده شناخته می شود.
(5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کارمشرانو جرگه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، در اين صورت کمیسیون، انتخابات میان اعضای شوراهای ولسوالی های مربوطه را جهت انتخاب عضو مشرانو جرگه برای مدت باقیمانده دایر می کند.
 
 
فصل هفتم: انتخابات اعضای شورای ولایتی  شورای ولایتی مادۀ بیست ونهم:
هر ولایت دارای یک شورای ولایتی می باشد که اعضای آن توسط رأی­دهندگان همان ولایت برای چهارسال انتخاب می گردند.
تعیین کرسی به شورای ولایتی مادۀ سی ام:
(1) کرسی های شورای ولایتى متناسب به تعداد نفوس هر ولایت به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- ولایتی که الی پنجصد هزار نفوس دارد، (9)کرسی.
2- ولایتی که بیش از پنجصد هزار الی یک میلیون نفوس دارد، (15)کرسی.
3- ولایتی که بیش از یک میلیون الی دو میلیون نفوس دارد، (19)کرسی.
4- ولایتی که بیش از دو میلیون الی سه میلیون نفوس دارد، (23)کرسی.
5- ولایتی که بیش از سه میلیون الی چهار میلیون نفوس دارد، (29)کرسی.
6- ولایتی که بیش از چهار میلیون نفوس دارد، (33) کرسی.
(2) حد اقل 20 فیصد کرسی ها ، در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.
(3) کوچی می تواند در هر ولایت منحیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید.
 
کسـب عضـویت شـورای ولایتی مادۀ سی و یکم:
(1) کاندیدی که بیشترین آراء را در ولایت مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولایتی شناخته می شود. 
(2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را دارا باشد، به حیث عضو شورای ولایتی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- تجربۀ کاری در ادارات دولتی وغیر دولتی.
3- سابقه سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه.
(3) هرگاه عضو شورای ولایتی به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی شورای ولایتی را اشغال نماید ویا بنا بر دلایلی کرسی را در دوره تصدی شورای ولایتی ترک، وفات یا استعفاء نموده ویا مطابق به احکام قانون به وظیفۀ رسمی دیگر اشتغال ورزد و یا به حکم قانون عضویت خویش را از دست بدهد و یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبه کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکوریا اناث ) تعلق می گیرد.
 
فصل هشتم: انتخابات اعضای شورای ولسوالی شورای ولسوالی  مادۀ سی ودوم:
هرولسوالی دارای یک شوری
می­باشد که اعضای آن توسط رای دهندگان همان ولسوالی برای سه سال انتخاب می گردند.
  تعیین کرسی به شورای ولسوالی
مادۀ سی وسوم:
(1) کرسی های شوراى ولسوالی متناسب به تعداد نفوس هر ولسوالی به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- ولسوالی که الی بیست هزار نفوس دارد، (5) کرسی.
2- ولسوالی که بیش از بیست هزار الی چهل هزار نفوس دارد، (7) کرسی.
3- ولسوالی که بیش از چهل هزار الی شصت هزار نفوس دارد، (9) کرسى.
4- ولسوالی که بیش از شصت هزار الی هشتاد هزارنفوس دارد، (11) کرسی.
5- ولسوالی که بیش از هشتاد هزار الی یکصد هزار نفوس دارد، (13) کرسى.
6- ولسوالی که بیش از یکصد هزار نفوس دارد، (15) کرسی.
(2) کوچی می تواند در هر ولسوالی به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای ولسوالی شرکت نماید.
 
کسب عضویت شورای ولسوالی مادۀ سی و چهارم:
(1) کاندیدانی که بیشترین آراء را در ولسوالی مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی شناخته می شود.
(2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای ولسوالی تعیین می گردد.
عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- تجربۀ کاری در اداره.
3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه.
(3)هرگاه عضو شورای ولسوالی به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب شود یا نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شورای ولسوالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد ویا طورى معلول یا معیوب شود که بطور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندیدی بعدی دارای بیشترین آراء از عین جنس (ذکور یا اناث ) تعلق می گیرد.
 
فصل نهم: انتخابات اعضای شورای قریه شورای قریه مادۀ سی و پنجم:
هر قریه دارای یک شوری می باشدکه اعضای آن توسط رأی دهندگان همان قریه برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
 تعیین کرسی مادۀ سی و ششم:
(1) کرسی برای اعضای شورای قریه متناسب به تعداد نفوس هر قریه به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- قریۀ که از صد الی سه صد نفر نفوس دارد ، (3) کرسی.
2- قریۀ که بیش ازسه صد الی پنجصد نفر نفوس دارد، (5) کرسی.
3- قریۀ که بیش از پنجصد الی هفتصد نفرنفوس دارد، (7) کرسى.
4- قریۀ که بیش از هفتصد الی یکهزار نفر نفوس دارد، (9) کرسی.
5- قریۀ که بیش از یکهزار نفر نفوس دارد، (11) کرسی.
(2) کوچی می تواند در هرقریه به حیث راْی دهنده یا کاندید در انتخابات شورای قریه شرکت نماید.
 
کسب عضویت شورای
قریه مادۀ سی وهفتم:
(1) کاندیدیکه بیشترین آرای قانونی را درانتخابات شورای قریۀ مربوط به دست آورده باشد، به حیث عضوء شورای قریه شناخته می شود.
(2) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان برای احراز کرسی اخیر، کاندیدیکه عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو شورای قریه تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- د رجۀ تعلیم یاتحصیل.
2- تجربۀ کاری در اداره.
3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه.
(3) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید، یا بنا بردلایلی کرسی خود را دردورۀ کارشورای قریه ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طورى معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.
  فصل دهم: انتخابات شاروال ها  طرزانتخاب شاروال مادۀ سی وهشتم:
(1) برای هر شهر یک شاروال انتخاب می شود. شاروال با کسب بیشترین آرای رای دهندگان همان شهر برای مدت چهار سال کامل انتخاب می گردد.
(2) هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آراء را کسب نماید، انتخابات برای دور دوم در خـلال دوهفته از تاریخ اعلام نتایج انتخابات، برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر از کاندیدان که بیشترین آراء را
در دور اول بدست آورده اند، شرکت می نمایند و شخصی که بیشترین آراء را کسب نماید برنده شناخته می شود.
(3) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث شاروال تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- تجربۀ کاری دراداره.
3- اقامت بیشتر در شهر مربوط.
(4) کاندید برنده در خلال مدت ده روز بعد از اعلام نتایج انتخابات به کار آغاز می کند.
تعیین شاروال جدید  مادۀ سی ونهم:
هرگاه شاروال منتخب نتواند، کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود را دردورۀ کار شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگرمقرر یا به حکم قانون از وظیفه عزل گردد ویا طورى معلول یا معیوب شود که به طور دایم مانع اجرای وظیفه گردد، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می گیرد.
  فصل یازدهم: انتخابات مجلس شاروالی مجلس شاروالی مادۀ چهلم:  
اعضای مجلس شاروالی توسط راْی دهندگان حوزۀ شهر مربوط برای مدت چهار سال انتخاب می­گردند.
تعداد کرسی مادۀ چهل و یکم:
(1) مجلس شاروالی حد اقل دارای سه کرسی می باشد.
(2) شاروالی که به دوناحیه تقسیم شده باشد، هرناحیه یک حوزه برای انتخابات هریک از کرسی های آن بوده، برای کرسی سوم تمام شهر یک حوزۀ انتخاباتی می باشد.
(3) برای مجلس شاروالی که بیش از دو ناحیه دارد، از هر ناحیه یک نفر انتخاب می گردد.
(4) شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، مجلس آن بصورت مجموعی با در نظرداشت تعداد نفوس وانجام خدمات شهری حسب احوال دارای (3) الی (5) کرسی می باشد.
(5) تعداد کرسی های مجالس شاروالی ها با در نظرداشت تعداد نواحی آنها به اساس معلومات ریاست عمومی ادارۀ ارگان های محلی توسط کمیسیون معین می گردد.
(6) تعداد کرسی های مجلس شاروالی کابل با در نظرداشت تعداد نواحی آن به اساس معلومات شاروالی کابل توسط کمیسیون معین می گردد.
 
اختصاص کرسی ها مادۀ چهل و دوم:
(1) شاروالی که دارای نواحی باشد، هرناحیه یک حوزۀ انتخاباتی قبول شده و از هرکدام آن یک عضو به مجلس شاروالی انتخاب می گردد. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان حوزه سکونت داشته وثبت نام نموده اند، دارای حق رأی در حوزۀ مذکور می باشند.
(2)شاروالی که به نواحی تقسیم نشده باشد، تمام محدودۀ شاروالی یک حوزۀ انتخاباتی شناخته می شود. رأی دهندگان واجد شرایط رأی دهی که در همان شاروالی سکونت داشته و ثبت نام نموده اند، دارای حق رأی می
باشند.
(3) کاندیدی که بیشترین آرای قانونی را در انتخابات مجلس شاروالی مربوط بدست آورده باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی شناخته می شود.
(4) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان، کاندیدی که عالیترین معيار ها را داراء باشد، به حیث عضو مجلس شاروالی تعیین می گردد. عـالی ترین معیارها بالترتیب عبارت اند از:
1- درجۀ تحصیل.
2- تجربۀ کاری در اداره.
3- سابقۀ سکونت در حوزۀ انتخاباتی مربوطه.
(5) هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را احراز نماید یا بنابر دلایلی کرسی خود رادر دورۀ کارمجلس شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا مطابق احکام قانون به وظیفۀ دیگر مقرریا به حکم قانون عضویت خویشرا از دست بدهد و یا طـورى معلول یا معیوب گردد که به طـور دایم مانـع اجرای وظیفه شود، کرسی وی طبق لست مرتبۀ کمیسیون به کاندید بعدی دارای بیشترین آراء تعلق می­گیرد.
 فصل دوازدهم: تدویر انتخابات تاریخ انتخابات مادۀ چهل وسوم:
(1) کمیسیون ، تاریخ بر گزاری انتخابات را حد اقل (180) روز قبل از روز انتخابات ، اعلام می نماید. برگزاری انتخابات فرعی از این امر مستثنی است.
(2) کمیسیون تقویم انتخابات را حد اقل (120) روز قبل از روز انتخابات نشر می نماید.
فهرست رای دهندگان مادۀ چهل و چهارم:
کمیسیون اسامی رای دهندگان را که در انتخابات شرکت می نمایند، تصدیق ودر مطابقت به تقویم انتخاباتی در مراکز رای دهی که توسط کمیسیون تعیین می گردد، به دسترس عامه قرار می دهد.
 درخواست کاندیدی  مادۀ چهل وپنجم:
(1) اشخاصی که خود را به کرسی های انتخابی مندرج این قانون کاندید می نمایند، مکلف اند در زمان تعیین شده، در خواست کتبی کاندیدی خود را غرض ثبت نام به کمیسیون ارائه نمایند.
(2) درخواست ثبت نام حاوی مطالب ذیل می باشد:
1- اسم و آدرس مشخص.
2- کاپی سندی که معرف هویت وی باشد.
3- کاپی تائید شدۀ اسناد تعلیمی مندرج این قانون.
4- معلومات در مورد عدم محکومیت، سـن، حالـت صحی، دارائی های منقول وغیرمنقول، محل سکونت اصلی وفعلی، آخرین محل وظیفه و سایر موارد مندرج این قانون.
5- لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام و نشان انگشت راْی دهنده ساکن حوزۀ انتخاباتی مربوطه که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تأیید نماید و به ترتیب ذیل می باشد:
- برای کاندید ریاست جمهوری، یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد.
- برای کاندید ولسی جرگه، یکهزار رأی دهنده.
- برای کوچی، یکهزار رای دهندۀ کوچی.
- برای کاندید شورای ولایتی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از دوصد الی ششصد رأی دهنده.
- برای کاندید شورای ولسوالی، با درنظرداشت تعداد نفوس حسب احوال از یکصد الی سه صد رأی دهنده.
- برای کاندید شورای قریه، ده رأی دهنده.
- برای کاندید شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول دو هزار، ولایات درجه دوم یک هزار و در ولایات درجه سوم پنجصد و برای سایر شاروالی ها دو صد و پنجاه راْی دهنده.
- برای کاندید مجلس شاروالی، در مرکز ولایات درجه اول یک هزار، ولایات درجه دوم پنجصد ودر ولایات درجه سوم دو صدو پنجاه و برای مجلس سایر شاروالی ها یکصد و بیست و پنج راْی دهنده.
6- ارائۀ سند رسمی مبنی بر استعفاء از وظایف دولتی مطابق احکام قانون.
(3) کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، همزمان با کاندید شدن خود به کمیسیون ارائه می نماید.
(4) کاندیدان مکلف اند، پول پیش شرط را به ترتیب ذیل تأدیه نمایند:
1- کاندید ریاست جمهوری، مبلغ یک ميلیون افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل ده فیصد آرای قانونی اجراء شده در دور اول انتخابات به کاندید اعاده می گردد.
2- کاندید ولسی جرگه ،مبلغ سی هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد.
3- کاندید شورای ولایتی، مبلغ بیست هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد.
4- کاندید شورای ولسوالی، مبلغ ده هزارافغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حداقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد.
5- کاندید شورای قریه، مبلغ پنج هزار افغانی. این مبلغ در صورت برنده شدن یا کسب حد اقل دو فیصد آرای قانونی اجراء شده به کاندید اعاده می گردد.
6- کاندید شاروالی ولایات درجه اول، مبلغ یکصد هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ پنجاه هزار افغانی، کاندید شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ بیست و پنج هزار افغانی وکاندیدان سایر شاروالی ها مبلغ دوازده هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کـسب حـد اقل پنج فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه دوم، دو فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید شاروالی ولایات درجه سوم و یک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید سایر شاروالی ها اعاده می گردد.
7- کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول مبلغ بیست هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم مبلغ ده هزارافغانی، کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم مبلغ پنج هزار افغانی و کاندید مجلس سایر شاروالی ها
مبلغ دو هزار و پنجصد افغانی. این مبالغ در صورت برنده شدن یا کسـب حـد اقل چهارفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه اول، سه فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه دوم، دوفیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس شاروالی ولایات درجه سوم ویک فیصد آرای قانونی اجراء شده برای کاندید مجلس سایر شاروالی ها اعاده می گردد.
(5) کمیسیون مکلف است پول پیش شرط کاندیدانی را که فیصدی آرای قانونی مندرج فقرۀ (4) این ماده را بدست نیاورده اند، به حساب واردات دولت تحویل بانک نماید. 
فهرست کاندیدان مادۀ چهل وششم:
(1) کمیسیون مکلف است، بعد از ختم دوره کاندیدی، به اسرع وقت فهرست ابتدائی کاندیدان را به نشر برساند.
(2) اشخاصی که در مورد فهرست ابتدائی کاندیدان اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را درخـلال مدت حد اکثر دو هفته بعد ازنشرآن به کمیسیون شکایات ارائه نمایند.
این اعتراضات مطابق طرزالعمل مربوط مورد رسیدگی قرار گرفته و این تصمیم نهائی می­باشد.
(3) فهرست نهایی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمیسیون شکایات، از جانب کمیسیون به نشر می رسد، این فهرست غیر قابل تغیير است.  
(4) کمیسیون مکلف است در روز برگزاری انتخابات فهرست نهایی کاندیدان را در مراکز رأی دهی نصب نماید.
انصراف از کاندیدی مادۀ چهل وهفتم:
(1)هرگاه کاندید ازکاندیدی خود منصرف شود، مکلف است قبل از تاریخ معینه درتقویم انتخاباتی، موضوع را کتباً به کمیسیون اطلاع دهد.
(2) هرگاه کاندید بعد از تاریخ معینه در تقویم انتخاباتی، از کاندیدی خود انصراف یا وفات نماید، یا اسم وی از طرف کمیسیون شکایات از فهرست کاندیدان حذف گردد، حین شمارش آراء، آرای مربوط به وی قابل محاسبه نمی باشد.
(3) صرف پول پیش شرط کاندیدیکه طبق تقویم انتخاباتی انصراف کند و یا فوت شود، قابل اعاده می باشد.
میعاد مبارزات انتخاباتی مادۀ چهل وهشتم:
میعاد مبارزات انتخاباتی برای کاندیدان به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
1- انتخابات ریاست جمهوری 60 روز.
2- انتخابات ولسی جرگه 30 روز.
3- انتخابات شورای ولایتی 30 روز.
4- انتخابات شورای ولسوالی 20 روز.
5- انتخابات شورای قریه 10 روز.
6-انتخابات شاروال و مجالس شاروالی ها 20 روز.
این مدت (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات، ختم می شود.
حدود مصارف انتخاباتی مادۀ چهل ونهم:
(1) کاندیدان کرسی های انتخابی نمی توانند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بیش از مبلغ (10000000) ده ملیون افغانی ، در ولسی جرگه بیش از مبلغ (1000000) یک میلیون افغانی ، در شورای ولایتی بیش ازمبلغ (500000) پنجصد هزار افغانی ، در شورای ولسوالی بیش از مبلغ (100000) یکصد هزارافغانی ، در شورای قریه بیش از مبلغ (10000) ده هزار افغانی، در شاروالی بیش ازمبلغ (1000000) یک میلیون افغانی و در مبارزات انتخاباتی مجلس شاروالی بیش ازمبلغ (100000) یکصد هزار افغانی به مصرف برسانند.
(2) کاندیدان مندرج فقرۀ (1) این ماده نمی توانند از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان مساعدت های مالی و تخنیکی را قبول یا دریافت نمایند.
 
پخش و نشر اهداف کاندیدان مادۀ پنجاهم:
(1) در جریان مبارزات انتخاباتی، تلویزیون، رادیو، روزنامه ها ، جراید و سایر رسانه های همگانی می توانند مرامنامه ها، نظریات و اهداف کاندیدان را مطابق طرزالعمل وضع شده توسط کمیسیون، طورمنصفانه و بیطرفانه پخش و نشر نمایند.
(2) رسانه های همگانی دولتی مکلف اند نظریات، اهداف و مرامنامۀ کاندیدان را بادرنظرداشت طرزالعمل کمیسیون، طورمنصفانه وبیطرفانه پخش ونشر نمایند.
(3) رسانه های همگانی مکلف اند (48) ساعت قبل از آغاز روز انتخابات پخش ونشر فعالیت های مربوط به مبارزات انتخاباتی را متوقف سازند.
(4) طرز مبارزات انتخاباتی و چگونگی امور مالی آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
بر داشتن مواد تبلیغاتی مادۀ پنجاه و یکم:
کمیسیون، (48) ساعت قبل از روز انتخابات جهت برداشتن مواد تبلیغاتی که درصد متری مراکز راْی دهی به نمایش گذاشته شده باشد، دستور می دهد.
منع حمل سلاح در مراکز راْی دهی مادۀ پنجاه ودوم:
هیچ شخص نمی تواند سلاح ناریه یا جارحه را در مراکز راْی دهی و ماحول آنها حمل نماید. مسئولین امنیتی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون از این امر مستثنی می باشند.
حفاظت رأی مادۀ پنجاه وسوم:
کمیسیون مکلف است، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ورق راْی، صندوق و سایر مواد انتخاباتی قبل و بعد از روز راْی دهی تدابیری را که شامل بسته بندی، مهر، علامه گذاری، طرز بستن، انتـقال، نگهداری و چگونگی باز نمودن آن در حضور داشت ناظرین و مشاهدین می­باشد، طبق طرزالعمل جداگانه اتخاذ نماید.
ورق راْی مادۀ پنجاه وچهارم:
(1)کمیسیون، مطابق به تقویم انتخاباتی به تهیۀ اوراق راْی دهی اقدام می نماید.
(2) ورق راْی دهی دارای علامات خاص بوده که از طرف کمیسیون تعیین می گردد.
(3) شکل و تعداد ورق رأی دهی و سایر مشخصات آن توسط کمیسیون طوری تعیین می گردد که رأی دهنده بتواند، رأی خویشرا به کاندید مورد نظر به سهولت و بدون اشتباه استعمال نماید.
(4) ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان و تصویرآنها در ورق راْی دهی وتوزیع نشانه های انتخاباتی برای کاندیدان توسط قرعه از طرف کمیسیون تنظیم می گردد.
(5) کمیسیون مهلت تصحیح مشخصات کاندید را در تقویم انتخاباتی تعیین می نماید.
حقوق و مکلفیت ناظر و مشاهد مادۀ پنجاه وپنجم:
(1) ناظر و مشاهد داخلی دارای حقوق ذیل می باشند:
1- بدست آوردن اعتبار نامه.
2- حضور در روند انتخابات، مراکز و محلات راْی دهی و شمارش آراء.
3- دسترسی به معلومات مطابق طرزالعمل مربوط.
4- تقدیم اعتراض یا شکایت ازطرف ناظر به مرجع مربوط درصورت بروز تخلف.
5- تهیۀ گزارش ازروند انتخابات توسط مشاهد.
(۲) مشاهدین و ناظر ین بین المللی حق دسترسی به معلومات در مورد روند انتخابات را داراء می باشند.
(۳) مشاهدین و ناظرین بین المللی می توانند درموعد معینه از روند انتخابات طوربیطرفانه گزارش تهیه و آنرا به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفترملل متحد ورسانه ها ارائه نمایند حق اعتراض وشکایت را به کمیسیون شکایات داراء می باشند.
(4) ناظر و مشاهد دارای مکلفیت های ذیل می باشند:
1- رعایت احکام این قانون، سایراسناد تقنینی نافذه وطرزالعمل های مربوط.
2- رعایت اصل واقعیت حین تهیۀ گزارش توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر.
3- خود داری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج.
4- رعایت سایر موارد پیشبینی شده در طرزالعمل های مربوطه.
 
میعاد رأی دهی مادۀ پنجاه وششم:
(1) آغازوختم رأی دهی مطابق به تقویم انتخابات، از طرف کمیسیون تعیین می گردد.
(2) رئیس محل راْی دهی مکلف است بعد از پایان یافتن ساعت تعیین شده، آخر صف راْی دهندگان را نشانی و به آنها اجازۀ استعمال راْی را بدهد.
(3) چگونگی راْی دهی در مطابقت به طرزالعمل کمیسیون صورت می گیرد.
(4) کمیسیون می تواند در صورت ضرورت، میعاد رأی دهی را در یک یا چندین مرکز و یا حوزه، حد اکثر الی دوساعت تمدید نماید.
(5) در صورت وقوع شورش، تشدد، طوفان، سیلاب یا سایر حوادث غیر مترقبه در محلات ومراکز انتخاباتی که جریان رأی دهی را نا ممکن یا دشوار سازد، رئیس مرکز رأی دهی مکلف است راْی دهی را متوقف و به اسرع وقت طالب هدایت از کمیسیون گردد.
(6) هرگاه بنا به هر دلیلی از جمله تمام شدن اوراق رای دهی، جریان رای دهی متوقف شود، کارکنان کمیسیون و مقامات امنیتی مسئول نمی توانند ناظرین و مشاهدین را از بالای صندوق های رای دهی دور نمایند.
شمارش آراء مادۀ پنجاه وهفتم:
(1) شمارش آراء در محل رأی دهی صورت می گیرد.
(2) کمیسیون مکلف است نتایج شمارش آراء را با تفکیک محل ، مرکز و حوزه اعلام نماید.
(3) نحوۀ شمارش آراء توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
قرنطین مادۀ پنجاه وهشتم:
(1) کمیسیون مکلف است درصورت موجودیت شکایت مؤجه یا علائم مشهود مبنی بر تقلب در رابطه به صندوق های حاوی ورق رأی، صندوق های مذکور را قرنطین نماید.
(2) کمیسیون مکلف است، صندوق های قرنطین شده را درحضور ناظرین، مشاهدین، رسانه ها و نمایندگان کاندیدان بررسی نماید. صندوق های قرنطین شده بعد از بررسی شامل روند شمارش آراء شده و یا بنا به دلایل مؤجه از شمارش خارج می گردد.
(3) ناظر وکاندید می تواند الی (24) ساعت بعد از ابلاغ تصمیم کمیسیون در رابطه به صندوق قرنطین شده، شکایت نماید.
کمیسیون شکایات مکلف است طی مدت (48) ساعت به شکایت رسیدگی نموده وبنا به دلایل مؤجه تصمیم نهایی اتخاذ نماید.
(4) کمیسیون مکلف است نحوۀ بررسی صندوق قرنطین شده، موارد شمارش یا عدم شمارش آراءوسایر امور مربوط به قرنطین را درطرزالعمل توضیح نماید.
تصدیق و اعلام نتایج مادۀ پنجاه ونهم:
(۱) کمیسیون و کمیسیون شکایات می توانند دراحوالی که روند شمارش آراء، مورد اعتراض قرار گیرد، قبل از تصدیق نتایج نهایی، دستور شمارش مجدد تمام اوراق راْی دهی ویا بخشی از آن را در حوزۀ انتخاباتی صادر نمایند.
(2) میزان پائین اشتراک مردم در برخی حوزه های انتخاباتی و یا مراکز رأی دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی باشد.
(3) کمیسیون مکلف است، بعد از آنکه شمارش آراء تکمیل و کلیه شکایات در ارتباط به رأی دهی و شمارش آراء توسط کمیسیون شکایات مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهائی انتخابات را اعلام و نشر نماید.
(4) در صورتی که کمیسیون، فیصله های کمیسیون شکایات را غیر عادلانه تشخیص دهد می­تواند در خـلال 24 ساعت بعد از دریافت فیصله های کمیسیون شکایات، نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت بعد از سمع اعتراض کمیسیون فیصلۀ کمیسیون شکایات با ذکر دلایل مؤجه نهائی می باشد.
(5) اختصاص بیش از (80) درصد آراء در یک صندوق به نفع یک کاندید به تنهائی دلیل تقلب شده نمی تواند. مگر این که اعتراض با دلایل و شواهد مؤجه مبنی بر تقلب موجود باشد.
وثایق انتخاباتی مادۀ شصتم:
(1) کمیسیون مکلف است، بعد از اعلان نتایج نهائی انتخابات، برای رئیس جمهور، اعضای ولسی جرگه، اعضای انتخابی مشرانو جرگه، شاروال و اعضای مجالس شاروالی مرکز وثیقه انتخاباتی صادر و تفویض نماید.
(2) دفاتر ولایتی کمیسیون مکلف اند، برای اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ولسوالی، اعضای شوراهای قریه، شاروال ها و اعضای مجالس شاروالی ولایات وثایق انتخاباتی صادر و تفویض نمایند.
کمیسیون رسانه ها  مادۀ شصت و یکم:
(1) کمیسیون رسانه ها حد اقل (90) روز قبل از روز راْی دهی، به منظور نظارت از گزارش دهی و نشر منصفانه وبیطرفانۀ مبارزات انتخاباتی و رسیدگی به تخلفاتی که با اهداف، پالیسی ها و طرزالعمل های رسانه های همگانی مربوط می شود، توسط کمیسیون ایجاد می گردد.
(2) راْی دهنده، کاندید، ناظر، احزاب یا ائتلاف احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و سایر اشخاص می توانند از تخلف رسانه ای به کمیسیون رسانه ها یا کمیسیون، طورکتبی شکایت نمایند.
(3) کمیسیون رسانه ها می تواند در صورت تثبیت تخلف رسانه ای حسب احوال یکی از اقدامات ذیل را اتخاذ نماید:
1- صدور اخطاریه و امر به اصلاح تخلف.
2- وضع جریمه حسب احوال از پنج هزار الی یک صد هزار افغانی.
3- معرفی متخلف غرض تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح بعد از تائید کمیسیون.
(4) وظایف و صلاحیت های کمیسیون رسانه ها توسط کمیسیون تنظیم می گردد.
(5) کمیسیون رسانه ها به منظور تنظیم امور مربوط طرزالعمل های را وضع می­نماید که بعد از تائید کمیسیون مرعی الاجراء می باشد.
(6) کمیسیون رسانه ها بعد از انجام کلیه وظایف محـوله حد اکثــر در خـلال مـدت (45) روز بعد از اعلام نتایج نهایی منحل و تمام امور مربوط به آن به کمیسیون محـول می­گردد.
 فصل سیزدهم: تخطی وتخلف انتخاباتی طرز رسیدگی به شکایات انتخاباتی مادۀ شصت و دوم:
(1) کمیسیون شکایات می تواند بدون موجودیت اعتراض وشکایت، به محض آگاهی یافتن از ارتکاب تخطی، تقلب ویا تخلف موضوع را تحت رسیدگی قرار دهد.
(2) طرزرسیدگی به اعتراضات و شکایات طبق طرزالعمل تهیه شده از جانب کمیسیون شکایات صورت می گیرد.

درج و ثبت اعتراض و شکایت مادۀ شصت و سوم:
(1) شخصیت های حکمی و حقیقی می توانند، در خلال مدت 48 ساعت بعد از نشر فهرست ابتدایی کاندیدان، در رابطه با عدم واجد شرایط بودن آنان اعتراض درج نمایند.
(2) کاندید و یا نمایندۀ آن می تواند حین رای دهی و شمارش آراء و یا 48 ساعت بعد از روز برگزاری انتخابات، در مرکز و ولایات، شکایت درج نماید. کمیسیون های ولایتی شکایات مؤظف اند در خـلال 10 روز بعد از روز برگزاری انتخابات، نتایج بررسی­های خویش را نسبت به این شکایات نهایی و نشر نمایند.
(3) در صورتی که کاندید شاکی به فیصلۀ کمیسیون ولایتی شکایات قناعت نداشته باشد در خلال 72 ساعت ، بعد از نشر فیصله، شخصاً و یا توسط نمایندۀ با صلاحیت خویش کتباً در کمیسیون مرکزی شکایات اعتراض درج کرده می تواند.
(4) کمیسیون مرکزی شکایات مؤظف است، موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را به رویت اسناد و مدارک ، بررسی مجدد نموده، فیصلۀ نهایی صادر نماید.
(5) کمیسیون مرکزی شکایات نمی تواند، بررسی شکایات وارده و موارد اعتراض بر فیصله های کمیسیون های ولایتی خویش را بیشتر از یک ماه، بعد از روز برگزاری انتخابات به تاًخیر اندازد.
(6) در صورتی که زمان معینه فقره های (2،1و3 ) این ماده با ایام تعطیلی مصادف شود ، ساعات ایام تعطیلی از زمان تعیین شده کسر می گردد. 
صلاحیت های کمیسیون شکایات مادۀ شصت و چهارم:
(1) کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات دارای صلاحیت های ذیل می­باشند:
1- رسیدگی به موارد اعتراض برفهرست کاندیدان و رأی دهندگان و شرایط و اوصاف کاندیدانی که در جریان انتخابات مطرح می­شوند.
2- رسیدگی به شکایات ناشی از تخلفات انتخاباتی، مشروط بر اینکه، شکایت طبق احکام این قانون در زمان معینه آن ثبت گردیده باشد.
3- توصیه، اخطار و دستور به اقدام اصلاحی به شخص یا ادارۀ که مرتکب تخلف گردیده است.
4- وضع جریمه های نقدی حسب احوال مطابق احکام این قانون.
5- اقدام به شمارش مجدد آراء در مراکز راْی دهی مشخص، قبل از تصدیق و اعلام نتایج انتخابات.
6- بی اعتبار شناختن اوراق رأی دهی فاقد شرایط لازم.
(2) کمیسیون شکایات در صورتی کاندید را از فهرست نهایی کاندیدان حذف کرده می تواند که به رویت اسناد معتبر ثابت گردد که مطابق احکام این قانون واجد شرایط کاندید شدن نبوده است.
ابطال رأی مادۀ شصت و پنجم:
(1) آرای کاندید در یک محل، یا مرکز رای دهی در موارد ذیل بطور کامل باطل شمرده می شود:
1- استفاده از زور که باعث سلب آزادی یا مجروحیت شدید کارکن انتخاباتی گردد.
2- هر گاه کاندید و یا اقارب درجه اول وی مواد و صندوق های انتخاباتی را با استفاده از زور بگونه ای تصرف کند که سایرین نتوانند از آن استفاده
نمایند.
3- استفاده از سلاح ناریه یا جارحه بخاطر کسب منفعت یا مختل ساختن روند انتخابات.
4- موجودیت مدارک اثباتیۀ مبنی بر پیشنهاد یا دادن رشوت.
5- استفاده از کارت های رای دهی افراد بطور دسته جمعی در غیابت صاحبان کارت.
(2) احکام فقره (1) این ماده باعث ابـطال آرای سایر کاندیدان، در عین مرکز یا محل رای دهی نمی گردد.
مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی  مادۀ شصت وششم:
(1) کمیسیون ولایتی شکایات، مرجع اولیۀ رسیدگی به شکایات انتخاباتی می باشد. درحالات استثنایی، کمیسیون مرکزی شکایات می تواند مرجع اولیۀ بررسی شکایات انتخاباتی باشد.
(2)کمیسیون می تواند در صورت مداخله یا اعـمال نفوذ کارکن دولتی در امور انتخابات، عزل یا مجازات وی را مبتنی بر دلایل مستند از مرجع ذیصلاح مطالبه نماید.
(3) در صورت بروز تخلف از طرف کارکن انتخاباتی، کمیسیون شکایات حسب احوال یکی از تصامیم ذیل را اتخاذ می نماید:
1- توصیه یا اخطار.
2- جریمۀ نقدی که بیشتر از معاش سه ماهۀ کارکن متخلف نباشد.
3- عزل از وظیفه به حیث کارکن انتخاباتی.
(4) تصمیم کمیسیون شکایات دررابطه به رسیدگی به اعتراضات وشکایات انتخاباتی ونتایج آن نهایی و قابل تطبیق می باشد. مگر این که در این قانون طوری دیگر تصریح شده باشد.
تخطی مادۀ شصت وهفتم:
(1) تخطی شامل اعمالی می گردد که غیر قصدی وسهواً از طرف رای دهنده، کاندید، کارکن انتخابات، ناظر، مشاهد، رسانه وسایر شاملین در روند انتخابات واقع می گردد.
(2) تخطی های انتخاباتی می تواند از طرف کمیسیون، کمیسیون های مرکزی و ولایتی شکایات با در نظر داشت طرزالعمل مربوط رسیدگی شود.
(3) رسیدگی به تخطی رسانه ئی توسط کمیسیون رسانه ها صورت می گیرد. 
(4) نوعیت تخطی وچگونگی رسیدگی به آن توسط طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
تخلف وتقلب مادۀ شصت وهشتم:
(1) رسید گی به موارد تخطی، تخلف و تقلب که در این قانون ذکر گردیده است از وظایف کمیسیون شکایات می باشد. کمیسیون شکایات موارد جرمی را به مراجع عدلی و قضائی ارجاع می دهد.
(2) تحقیق و صدور حکم در موارد جرمی مرتبط با پروسۀ انتخابات توسط ارگان های عدلی و قضائی به رأی کاندید و نتیجۀ انتخابات تغییر ایجاد نمی کند.
(3) اعمال ذیل تخلف وتقلب انتخاباتی شمرده می شود:
1- ارائۀ معلومات نادرست و غیر واقعی به کمیسیون، کمیسیون شکایات و کمیسیون رسانه ها.
2- ثبت نام بیشتر از یکبار در یک انتخابات.
3- فریب در ثبت نام، حصول کارت رای دهی ویا اسناد انتخاباتی.
4- داشتن بیشترازیک تذکرۀ تابعیت و یا سند رای دهی دیگر.
5- رأی دهی یا کوشش برای رأی دهی، با استفاده از اسناد جعلی.
6- راْی دهی با استفاده از سند یا کارت شخص دیگر.
7- راْی دهی یا تلاش برای رأی دهی بیش از یک مرتبه در یک انتخابات.
8- تغییریا تبدیل اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا تحریف و جعل اسناد.
9- حریق، محو یا سرقت اسناد انتخاباتی بدون مجوز و یا سرقت آن.
10- پنهان کردن اسناد انتخاباتی به منظور کتمان حقایق.
11- استفاده و نگهداشت فهرست، کارت، ورق رأی، فورمه و سایر مواد انتخاباتی از طرف اشخاص غیر مسئول.
12- استفاده ازسمبول، رنگ، شعار و سایر علائم مربوط به کاندید در مراکز رأی دهی.
13- استفاده از سمبول و سایرعلائم مربوط به کمیسیون و ادارات دولتی در مواد تبلیغاتی.
14- دخالت در مواد و لوازم انتخاباتی یا صندوق رأی بدون مجوز.
15- اخـلال کار مؤظفین انتخابات.
16- نقض اصول رفتار کاندیدان، ناظرین، مشاهدین و کارکنان انتخابات.
17- نقض اصول رفتار رسانه ها.
18- اعمال فشار، ممانعت از دسترسی به معلومات وایجاد محدودیت غیر قانونی و غیر اصولی علیه ژورنالستان که از رویدادهای انتخاباتی گزارش تهیه می نمایند.
19- استفاده از امکانات و وجوه مالی از منابع غیر قانونی.
20- دریافت یا قبول مساعدت های مالی وتخنیکی از اتباع یا دول خارجی ویا نمایندگی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان.
21- تهدید، تخویف، هتک حرمت، تشدد و اعـمال فشار علیه راْی دهنده، کاندید، ناظر، مشاهد، رسانه و کارکن انتخابات.
22- اغوا، تحریک یا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف.
23- تقلب دررأی دهی یا شمارش آراء یا سایر امور مربوط به انتخابات.
24- پیشنهاد و یا اخذ رشوت به قصد اعمال نفوذ در مراحل انتخابات یا هر منظور دیگر.
25-عدم رعایت احکام این قانون، لوایح وطرزالعمل های کمیسیون، کمیسیون شکایات وکمیسیون رسانه ها.
26- ممانعت ناظرین ومشاهدین ملی وبین المللی از نظارت بر روند انتخابات.
27- کم کردن ویا زیاد کردن آراء در جریان شمارش وثبت نتایج به نفع ویا به ضرر کاندید ویا کاندیدان که بر نتایج نهایی تاْثیر نکرده باشد.
28- اعمال تشدد تواْم با استفاده از سلاح ناريه، جارحه و يا ضاربه به ضرر یا نفع شخص يا اشخاص در مرکز رأی دهی.
29- حرکت دسته جمعی قهر آميز و خشونت بار كه منجر به تشنج و اخلال نظم اجتماعی و بر هم خوردن جريان انتخابات گردد.
30- جلوگيری از مشاركت واجدين شرايط رأی دهی، کانديدان، ناظرین، مشاهدين و اصحاب رسانه ها در روند انتخابات با استفاده از نيروی فيزيکی و مسلحانه.
31-سوء استفاده از وسايل، لباس و علايم نظامى اعم از اردو، پوليس و امنيت ملی به منظور ترسانيدن ويا تحت تأثير قرار دادن راى دهنده، كانديد و يا ناظر و مشاهد به نفع یا ضرر کانديد.
 
مجازات مادۀ شصت ونهم:
مرتکبین تخلفات مندرج مادۀ شصت وهشتم این قانون، حسب احـوال به مجازات مندرج این ماده محکوم می گردند:
1- مرتکب تخلف مندرج جزء (1) فقرۀ (3) مادۀ شصت وهشتم به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل:
- رأی دهنده، مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی.
- ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی.
-کاندید، مبلغ (80000) هشتاد هزار افغانی.
2- مرتکب تخلف مندرج جزء (2) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل:
- راْی دهنده، مبلغ ( 12000) دوازده هزار افغانی.
- کاندید، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی.
3- مرتکب تخلف مندرج جزء (3) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل:
- راْی دهنده ، مبلغ (20000) بیست هزار افغانی.
- ناظر، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی.
- کاندید، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی.
4- مرتکب تخلف مندرج اجزای (4، 6 و7) به پرداخت مبلغ (12000) دوازده هزار افغانی.
5- مرتکب تخلف مندرج جزء (11) از(12000) دوازده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی.
6- مرتکب تخلف مندرج اجزای (12و13) به پرداخت جریمۀ نقدی ذیل:
- کاندید مستقل، مبلغ (50000) پنجاه هزار افغانی.
- کاندید حزب یا ائتلاف احزاب سیاسی، مبلغ (100000) یکصد هزار افغانی.
7- مرتکب تخلف مندرج اجزای (14و16)از(12000) دوازده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی.
8- مرتکب تخلف مندرج اجزای (17و18) از(10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی.
9- مرتکب تخلف مندرج جزء (19) از(10000) ده هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی.
10- مرتکب تخلف مندرج جزء (26) از(100000) یکصد هزار الی (500000) پنجصد هزار افغانی.
11- مرتکب تخلف مندرج جزء (28)، بار اول توصیه، بار دوم اخطار وبارسوم از (10000) ده هزار الی (60000) شصت هزار افغانی.
12- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (8، 9، 25، 27 و29) از (50000) پنجاه هزار الی (100000) یکصد هزار افغانی.
13- آرای کاندید مرتکب تخلفات مندرج جزء (24) در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد.
14- مرتکب تخلفات مندرج اجزای (5، 10، 22، 23، 30 و 31) به جریمۀ نقدی از ( 40000) چهل هزار الی (80000) هشتاد هزار افغانی محکوم و تمام آرای کاندید مربوط در محلات و مراکز ذیربط باطل می­گردد.
1۵- درصورت نوسانات ارزش پول افغانی کمیسیون با در نظر داشت ارزش پول ملی در زمان تصویب جریمۀ متناسب تعیین می کند.
اغوا و تحریک به تخلف مادۀ هفتادم:
هرگاه تخلف یا تخلفات مندرج مادۀ شصت و هشتم این قانون به اثر اغوا و تحریک صورت گرفته باشد، اغوا کننده و محرک ، به پرداخت دو چند جریمۀ پیشبینی شده برای فاعل اصلی محکوم می شود.
 فصل چهاردهم: انتخابات داخلی نهاد ها نهادهای انتخابی مادۀ هفتاد و یکم:
(1) کمیسیون به منظور گزینش هیئت اداری شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی ها، ومجالس شاروالی ها، انتخابات داخلی آنها را اداره ونظارت می نماید.
(2) انتخابات داخلی شورای قریه برای انتخاب هیئت اداری، توسط خود آنها صورت می گیرد.
هیئت اداری شورای ولایتی مادۀ هفتاد و دوم:
(۱) هیئت اداری شورای ولایتی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد.
(۲) کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل شورای ولایتی و سالانه بعد از آغاز اجلاس آن، به منظور تعیین هیئت اداری انتخابات داخلی شورای ولایتی را برگزار می نماید.
(۳) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولایتی ، مطابق به احکام این قانون وقانون شورای ولایتی طرزالعمل وضع می نماید.
(۴) انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد.
کاندیدی که بیشتر از نصف آرای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتراز نصف اراء را بدست آورد، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد.
(5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود.
هیئت اداری شورای ولسوالی مادۀ هفتاد وسوم:
(1) هیئت اداری شورای ولسوالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد.
(2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعداز اعلان نتایج نهائی شورای ولسوالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس شورای ولسوالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی شورای ولسوالی را برگزار می نماید.
(3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری شوراهای ولسوالی ها مطابق به احکام این قانون و قانون شورا های ولسوالی ها طرزالعمل وضع می نماید.
(4) انتخابات هیئت اداری شورای ولسوالی با حضور داشت حد اقل دو ثلث کل اعضای آن برگزار می گردد.
کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد ، برنده محسوب میگردد. هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد ، انتخابات در دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشند برگزار می گردد، در دور دوم هریک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد.
(5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدی که دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود.
هیئت اداری مجلس شاروالی مادۀ هفتاد وچهارم:
(1)هیئت اداری مجلس شاروالی برای مدت یکسال به انتخاب مستقیم اعضای آن تعیین می گردد.
(2)کمیسیون حد اکثر بیست روز بعد از تشکیل مجلس شاروالی وسالانه بعد از آغاز اجلاس مجالس شاروالی ، به منظور تعیین هیئت اداری آن انتخابات داخلی مجلس شاروالی را برگزار می نماید.
(3) کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی مطابق به احکام این قانون و قانون شاروالی ها طرزالعمل وضع می نماید.
(4) انتخابات هیئت اداری مجلس شاروالی با حضور داشت حد اقل دوثلث کل اعضای آن برگزار می­گردد.
کاندیدی که بیشتر از نصف آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد، هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتوانند در دور اول بیشتر از نصف آراء را بدست آورد، انتخابات به دور دوم میان دو کاندیدی که بیشترین آراء را داشته باشد برگزار می گردد، در دور دوم هر یک از کاندیدان که اکثریت آرای اعضای حاضر را بدست آورد، برنده محسوب می گردد.
(5) در صورت تساوی آراء میان کاندیدان در دور دوم، کاندیدیکه دارای بلند ترین درجۀ تحصیل و در صورت تساوی درجۀ تحصیل دارای بیشترین تجربۀ کاری در اداره باشد، برنده اعلان می شود.
انتخابات در سایر نهاد ها ماده هفتاد و پنجم:
(1) نهاد های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر نهاد ها و اجتماعات که دارای مجوز قانونی باشند و می­خواهند توسط برگزاری انتخابات هیئت اداری و رهبری خود را تعیین نمایند، می توانند حد اقل یک ماه قبل­ از تاریخ برگزاری انتخابات، از کمیسیون تقاضای همکاری نمایند.
(2) کمیسیون با فراهم آوری تسهیلات ممکنه، انتخابات آنها را اداره و نظارت می­نماید.
(3) همکاری با چنین نهاد ها مطابق تفاهم نامه میان کمیسیون و هر نهاد که در مخالفت با این قانون نباشد صورت می­گیرد.
(4) رسیدگی به شکایات ناشی از انتخابات نهاد ها، مطابق طرزالعمل جداگانه، توسط کمیسیون مرکزی شکایات درزمان معین صورت می گیرد.
(۵) کمیسیون مکلف به پرداخت مصارف این انتخابات نمی باشد.
   
 
فصل پانزدهم: مراجعه به آرای عمومی طرز مراجعه به آراى عمومى مادۀ هفتاد و ششم:
(1) رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
(2) هرگاه رئیس جمهور درمورد مراجعه به آرای عمومی تصمیم اتخاذ نماید، موضوع حداقل سه ماه قبل از مراجعه به آرای عمومی، به کمیسیون راجع می­گردد.
(3) کمیسیون مکلف است در مدت معینه با در نظرداشت موضوع مراجعه به آرای عمومی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
(4) همه پرسی درسراسرکشوردریک روزدائرشده وازروند برگزاری آن ناظرین ومشاهدین احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، رسانه های آزاد وسازمان های بین المللی نظارت می نمایند.
(5) طرز برگزاری مراجعه به آرای عمومی با در نظرداشت موضوع آن در طرزالعمل جداگانه تنظیم می گردد.
 فصل شانزدهم: احکام متفرقه  انتخابات فرعی مادۀ هفتاد و هفتم:
(۱) هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و مجلس شاروالی به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برای دورۀ باقیمانده، تدویر می گردد، مشروط بر اینکه حداقل یکسال
به ختم دورۀ کاری باقی مانده باشد.
(۲) هرگاه شاروال به قتل برسد، انتخابات در سطح حوزۀ انتخاباتی مربوط برگزار می شود.
تعهد نامه مادۀ هفتاد وهشتم:
کاندیدان، احزاب وائتلاف احزاب سیاسی، رسانه ها، ناظرین و مشاهدین مکلف اند که تعهدنامۀ تهیه شده از جانب کمیسیون را امضاء نمایند.
 
وضع ونشرلوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها مادۀ هفتاد ونهم:
(1) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند به منظور تطبیق بهتراحکام این قانون، هر یک به سهم خویش لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های جداگانه را وضع و نشر نمایند.
(2) کمیسیون و کمیسیون مرکزی شکایات مکلف اند لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود های مندرج این قانون را حداقل (90) روز قبل از روز برگزاری انتخابات نشر نمایند.
انفاذ مادۀ هشتادم:
(1) این قانون از تاریخ توشیح، نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد.
(2) هرگاه موضوعات مرتبط به انتخابات در قوانین دیگر با مفاد مواد این قانون در مخالفت قرار گیرد، احکام این قانون مدار اعتبار می باشد.
(3) با انفاذ این قانون تمام قوانین، فرامین تقنینی، تعدیلات وضمایم نافذۀ قبلی در رابطه به انتخابات ملغی می گردد.
-------------------------
دانلود نسخه پی‌دی اف قانون جدید انتخابات افغانستان
کد مطلب: 26184
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/RHlsBA
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل