۱
 

قانون اصول محاکمات تجارتی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۷:۰۰
پیام آفتاب: «قانون اصول محاکمات تجارتی» در تاریخ ۱۷ حوت/اسفند ۱۳۴۳ در شماره ۱۷ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید.

باب اول: احکام عمومی
فصل اول: مقدمه
ماده ۱: رسیدگی به تمام اختلافاتی که از معاملات تجارتی نشأت می‌کند. وظیفه محاکم ثلاثه تجارتی بوده و تابع احکام این قانون می‌باشد.
ماده ۲: هیچ‌یک از محاکم تجارتی نمی‌توانند راساً به دعوی رسیدگی کنند مگر اینکه یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را مطابق احکام این قانون درخواست نموده باشد.
ماده ۳: محاکم تجارتی مکلف‌اند به دعاوی تجارتی مطابق اصول نامة تجار و این قانون رسیدگی نمایند.
ماده ۴: هیچ‌یک از مقامات رسمی و ادارات دولتی نمی‌توانند احکام و قرارهای محاکم تجارتی را تغییر دهند یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آرند، مگر محکمه بالاتر و آن هم در مواردی که در این قانون معین شده باشد.
ماده ۵: اگر دعوی به یک محکمه تجارتی محول یا اقامه شود که رسیدگی به آن مطابق احکام این قانون به یک محکمه دیگر یا یک مرجع اداری متعلق باشد محکمه مذکور باید قرار اتخاذ نماید؛ که به رسیدگی آن موظف نمی‌باشد.
فصل دوم: صلاحیت
ماده ۶: با در نظر گرفتن احکام سائر مواد این فصل، دعاوی تجارتی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی مدعی علیه در حوزه قضائی آن واقع باشد. هرگاه مدعی علیه متعدد، موضوع دعوی واحد یا موضوع متعدد ـ ولی به یکدیگر مربوط باشد ـ دعوی در محکمه‌ای که اقامتگاه یکی از مدعی علیهم در حوزه قضائی آن واقع باشد اقامه می‌شود.
ماده ۷: اقامتگاه قانونی عبارت از محلی است که شخصی با اراده خود ـ برای سکونت دائمی خویش ـ اختیار نموده باشد.
ماده ۸: در محکمه‌ای که محل عقد یا اجرا قرارداد در حوزه قضائی آن واقع است می‌توان دعوی را اقامه نمود. مشروط بر اینکه مدعی علیه یا وکیل قانونی او در حین اقامه دعوی در آن حوزه سکونت داشته باشد.
ماده ۹: محکمه‌ای که به رسیدگی اصل دعوی مجاز باشد صلاحیت دارد دربارهٔ دعوی متقابله نیز اصدار حکم نماید.
ماده ۱۰: بر علیه اشخاصی که در افغانستان دارای اقامتگاه قانونی نیستند در محکمه‌ای که این گونه اشخاص در حوزه قضائی آن سکونت دارند دعوی اقامه می‌شود و اگر در افغانستان محل سکونت آنها هم معلوم شده نتواند دعوی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مدعی علیه یا تضمینات آن یا شیء متنازع فیه در حوزه قضائی آن موجود باشد و الا در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل علیه‌شان دعوی اقامه شده می‌تواند.
ماده ۱۱: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی در مواضع مختلفه دارای نمایندگی‌ها باشد دعوی ناشی از معاملات یکی از نمایندگی‌ها در محکمه اقامتگاه خود شخص حقیقی یا حقوقی یا در محکمه‌ای که نمایندگی مذکور در حوزه قضائی آن واقع است دائر شده می‌تواند دعاوی افلاس از این امر مستثنی است.
ماده ۱۲: دعوایی که شرکت‌ها و موسسات تجارتی از رهگذر معاملات خود بر علیه اعضاء یا اعضاء از رهگذر معاملات شرکت بر علیه یک دیگر اقامه می‌نمایند در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی شرکتها و موسسات مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد.
ماده ۱۳: دعاوی جبران خساره که از مقاولات بیمه نشأت می‌کند در صورتی که اموال بیمه شده غیرمنقول باشد، در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد و اگر اموال بیمه شده منقول باشد دعوی ناشی از مقاوله بیمه در محکمه‌ای که در حوزه قضائی آن خساره به وقوع پیوسته یا در محکمه‌ای مقاوله بیمه در یک محل واقع در حوزه قضائی آن خاتمه می‌پذیرد دائر شده می‌تواند.
ماده ۱۴: اگر یکی از طرفین دعوی بر صلاحیت محکمه‌ای که به دعوی مذکور رسیدگی می‌کند اعتراضی داشته باشد باید اعتراض خود را به همان محکمه قبل از اینکه محکمه مذکور به رسیدگی اصل موضوع آغاز نماید، تقدیم کند. در غیر آن چنین محسوب می‌شود که صلاحیت همان محکمه را قبول نموده‌است.
ماده ۱۵: هرگاه در مورد رسیدگی به یک دعوی و شمول آن در صلاحیت قضائی بین محاکم تجارتی اختلاف نظر واقع شود، تعین محکمه صلاحیت‌دار وظیفه محکمه تمیز تجارتی است.
فصل سوم: اسباب رد اعضای محاکم تجارتی
ماده ۱۶: هر یک از اعضای محاکم تجارتی در حالات آتی الذکر از رسیدگی به دعوی رد شده می‌توانند:
۱ـ اگر دعوی به شخص یکی از اعضاء زوجه او یا یکی از اقارب درجه اول یا دوم او مربوط باشد
۲ـ اگر در دعوی به حیث وصی، یا وکیل، یکی مادر، پسر، دختر و نواسه اقارب درجه دوم عبارت‌اند از: اجداد، کاکا، برادر، خواهر و اولاد برادر و خواهر و خسر و خشو و برادر و خواهر زوجه.
۳ـ اگر در دعوی به حیث وصی، یا وکیل یکی از طرفین باشد.
۴ـ اگر در موضوع دعوی به حیث عضو محکم حکم اهل خبره یا شاهد اظهار عقیده کرده باشد.
۵ـ اگر بین عضو محکمه و یکی از اصحاب دعوی در محکمه دیگری دعوی حقوقی یا جزائی دایر باشد یا بر وجود خصومت بین‌شان قراین قاطعه یا دلایل مثبته موجود باشد.
ماده ۱۷: طلب رد باید در یک ورقه‌ای که در آن اسباب رد به وضاحت و صراحت درج باشد از طرف مدعی یا مدعی علیه که طالب رد است با اسناد لازمه به محکمه مربوط علی الاقل ۴۸ ساعت قبل از آغاز اولین جلسه رسیدگی به دعوی تقدیم شود.
این ورقه باید دارای تاریخ بوده و در آن امضای طالب رد یا مهر یا نشان شصت یا تصدیق دو نفر موجود باشد.
ماده ۱۸: طلب رد به مجرد تقدیم آن به محکمه در دفتر محکمه ثبت می‌گردد و فوراً سواد (رونویس) آن به عضوی که ردش طلب گردیده داده می‌شود و اگر عضو مذکور اسباب رد را طبق احکام این قانون یافت مکلف است از اشتراک در رسیدگی به دعوی استنکاف نماید و از استنکاف خود به محکمه اطلاع تحریری بدهد.
در حالی که خود عضو طلب رد را مطابق به قانون نداند هیئت محکمه به استثنای محکمه عضو که ردش طلب گردیده بر طلب رد در نزدیک‌ترین جلسه غور نموده‌اند (حکم) خود را به قبول یا عدم قبول آن صادر می‌کند.
ماده ۱۹: اگر هیئت محکمه بدون عضوی که ردش طلب گردیده نصاب قانونی را تکمیل نمی‌کرد در آن صورت بر طلب رد محکمه بالاتر غور نموده قرار صادر می‌کند.
ماده ۲۰: اگر هیئت محکمه طلب رد را پذیرفت عضوی که رد شده نمی‌تواند در رسیدگی به دعوی مربوط اشتراک ورزد.
ماده ۲۱: اگر هیئت محکمه طلب رد را نپذیرفت طالب رد را به پرداخت جریمه نقدی از یک تا دو هزار افغانی محکوم می‌نماید.
ماده ۲۲: تمام قرارهائی که از طرف محکمه در مورد رد صادر می‌شود قابل مرافعه و تمییز نیست.
فصل چهارم: اهلیت طرفین
ماده۲۳: اشخاص عاقل، بالغ و غیر محجور اهلیت اقامه دعوی را حایزاند و مدعی علیه واقع شده می‌توانند.
ماده ۲۴: هر یک از طرفین که ادعای عدم اهلیت طرف دیگر را می‌نماید مکلف است برای اثبات ادعای خود اسناد و دلایل قانونی لازم را به محکمه تقدیم نماید. در غیر از حالت افلاس تجارتی اسناد قانونی باید مراحل خود را در محاکم عدلی مربوطه طی کرده باشد.
ماده ۲۵: اشخاص حقیقی که خود اهلیت مذکور ماده (۲۳) را ندارند و اشخاص حقوقی به شمول دوائر رسمی و تصدی‌های دولتی، شاروالی‌ها توسط ممثلین قانونی خود صفت مدعی و مدعی علیه را در محاکم احراز می‌کند.
فصل پنجم: وکلای طرفین
ماده ۲۶: هر شخصی که به اقامه دعوی اهلیت دارد می‌تواند دعوی خود را بالذات یا توسط وکیلی که آزادانه انتخاب می‌کند در محاکم تجارتی اقامه و تعقیب نماید.
ممثلین قانونی نیز دارای این حق می‌باشند.
ماده ۲۷: تعمیم صلاحیت وکیل یا تخصیص آن به محکمه، زمان خاص، موضوع و غیره باید در وکالت خط تصریح شده باشد.
صلاحیتی که در یک موضوع به وکیل داده می‌شود عموماً در تمام مراحل محاکموی آن موضوع نافذ است. مگر اینکه خود موکل آن را در وکالت خط به کدام مرحله یا مراحل معین محدود ساخته باشد.
ماده ۲۸: وکیل مکلف است اصل یا مثنی وکالت خط خود را که در محاکم شرعی یا تجارتی اصولاً ترتیب یافته به منظور حفظ در دوسیه دعوی، به محاکم تجارتی مربوط بسپارد.
وکالت خط وکلای دوائر رسمی و موسسات ملی عبارت از همان مکتوب‌های رسمی‌اند که از طرف آمرین صلاحیت‌دارشان امضاء و به محکمه فرستاده می‌شود.
ماده ۲۹: اگر موکل خواسته باشد که وکیل خود را از وکالت کلا یا بعضاً عزل کند یا وکیل بخواهد از وکالت استعفا بدهد. آنها مکلف‌اند موضوع را سه روز قبل از دائر شدن جلسه معینه محکمه به طرف دیگر عقد وکالت و هم به محکمه مربوطه ابلاغ نمایند که در هر دو صورت مسئله عزل و استعفا باید در کتاب ضبط دعوی محکمه قید شود. در غیر این حالت فوق عزل و استعفا تنها وقتی نافذ شمرده می‌شود که رئیس محکمه دلایل عزل و استعفا را معقول دانسته به قید نمودن موضوع عزل یا استعفاء در کتاب ضبط دعوی امر دهد.
ماده۳۰: در صورت عزل یا اسعتفاء وکیل ـ محکمه مربوطه به موکل او ابلاغ می‌نماید ـ تا در ظرف مدتی که تعیین می‌کند شخصاً یا توسط وکیل جدیدی برای تعقیب جریان دعوی آماده گردد و الا در غیابش فیصله صادر شده می‌تواند.
ماده۳۱: در صورت فوت یا منع شدن وکیل از وکالت ـ موکل مکلف است که در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌گردد وکیل جدید انتخاب یا شخصاً دعوی اقامه شده را تعقیب کند.
ماده ۳۲: وکالت خط‌هایی که در خارج افغانستان ترتیب می‌شوند در صورتی مدار اعتباراند که در یکی از نمایندگی‌های سیاسی یا قونسل‌گری‌های افغانی ترتیب شده یا مورد تصدیق آنها حسب اصول قرار گرفته باشد؛ و در هر دو صورت تصدیق شعبه مربوطه وزارت امور خارجه افغانستان لازم است.
ماده ۳۳: دعوی وکلای طرفین یا موکلین‌شان راجع به حق‌الزحمه در محکمه محل سکونت مدعی علیه و محکمه که دعوی اصلی در آنجا دائر شده‌است فیصله شده می‌تواند.
فصل ششم: صلاحیت محکمه و موقعیت طرفین
ماده ۳۴: محکمه مقید به ادعا و دفاع طرفین است و نمی‌تواند از مقدار مدعی به اضافه‌تر یا نسبت به مطلبی که اظهار نشده‌است حکم صادر کند.
نظر به تحقیق موضوع و بر اساس دلایل تقدیم شده اصدار حکم به کمتر از مدعی به جائز است.
ماده ۳۵: محکمه نمی‌تواند طرفین را به خطر اظهاراتشان و خطر دلائل و اسنادی که ارائه می‌دارند. ملتفت سازد ولی می‌توانند دربارهٔ ادعا و دلائلی که مهم به نظر بخورد از طرفین توضیحات بخواهد.
ماده ۳۶: به استثنای حالاتیکه از طرف محکمه مربوطه در آن باره قرار رسیدگی مستعجل صادر می‌شود رسیدگی به قضایا در محاکم تجارتی به اساس نوبت صورت می‌گیرد.
فصل هفتم: اصلاح
ماده ۳۷: طرفین دعوی می‌توانند معاملات متنازع فیه خود را در هر مرحله‌ای که باشد قبل از صدور حکم محکمه مربوطه تماماً یا قسما به صورت مصالحت فیصله نمایند.
ماده ۳۸: طرفین می‌توانند برای صورت گرفتن اصلاح بین‌شان مستقیماً داخل مذاکره شوند یا برای این منظور وکلای اصلاحی انتخاب و به محکمه معرفی نمایند ولی درخواست اصلاح باید به هر صورت از جانب طرفین طور کتبی به عمل آید.
ماده ۳۹: قبول فیصله‌ای که از طرف وکلای اصلاحی مذکوره ماده فوق به عمل می‌آید به موافقه طرفین که در حضور محکمه اظهار نمایند مربوط است مگر اینکه صلاحیت وکلاء از آغاز توکیل عام و کامل باشد.
ماده ۴۰: محکمه مربوطه محض برای یکبار به اصحاب دعوی توصیه اصلاح را می‌نماید در صورتی که طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع مورد اختلاف موفق شوند باید در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین گردیده اصل اصلاح را به محکمه تقدیم نمایند. محکمه مربوطه مکلف است بدون کدام تصرف به استناد اصلاح خط مذکور فیصله رسمی خود را در موضوع مورد اختلاف صادر کند. اگر اصلاح ذریعه وکلای اصلاحی مذکوره ماده (۳۸) به عمل آمده باشد در اصلاح خط که به محکمه سپرده می‌شود امضاء مهر یا نشان شصت وکلای اصلاحی حتمی است.
ماده ۴۱: هرگاه طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع متنازع فیه موافقت نکنند محکمه نباید آنها را بی جهت معطل نماید همین که به مشاهده رسید که طرفین حاضر به اصلاح نیستند باید محکمه عدم موافقت جانبین را به کتاب ضبط دعوی قید و به موضوع رسماً رسیدگی نموده فیصله اصولی خود را صادر نماید.
فصل هشتم: تدابیر احتیاطی و تأمینات
الف: تدابیر احتیاطی
ماده ۴۲: محکمه مجاز است که در اثر تقاضای یکی از طرفین قبل یا بعد از اقامه دعوی نسبت به اتخاذ هر نوع تدابیری که برای حفاظت یک شیء متنازع فیه لازم باشد قرار صادر کند.
ماده ۴۳: هرگاه نزد محکمه واضح باشد که اجرای تدابیر احتیاطی در یک موضع دیگر سهل‌تر یا کم مصرف‌تر یا سریع‌تر می‌باشد. در این صورت می‌توان محکمه تجارتی همان محل را برای اتخاذ قرار و اجرای عملیات تدابیر احتیاطی به حیث نائب تعیین کرد.
ماده ۴۴: مطالبه قرار راجع به تدابیر احتیاطی وابسته به تقدیم درخواست به محکمه می‌باشد در اثر این درخواست طرف مقابل فوراً جلب و اگر حاضر هم نشود قرار لازمه در غیاب وی صادر می‌گردد.
در حالات مستعجل یا در مواردی که باید از حقوق مدعی فوراً حمایت به عمل آید بدون احضار طرف نیز می‌توان دربارهٔ تدابیر احتیاطی قرار صادر کرد.
ماده ۴۵: قرار متعلق به تدابیر احتیاطی در حصه تحت مراقبت گرفتن اموال منقول و غیرمنقول عند الایجاب به استعمال قوه پولیس یا ژاندارم از طرف شعبات اجرائیه دولت به اساس اطلاع محکمه تجارتی مربوطه در معرض اجراء گذارده می‌شود؛ ولی تطبیق و اجرای سائر تدابیر احتیاطی به یکی از اعضاء و مأمورین محکمه یا هر دو به صورت مشترک محول می‌گردد.
ماده ۴۶: طرفی که مطالبه قرار تدابیر احتیاطی را می‌کند مکلف در مقابل خسارات احتمالی طرف مقابل یا اشخاص ثالث مطابق حصه (ب) این فصل تأمینات بدهد و اگر تقاضا کننده تدابیر احتیاطی دوایر رسمی یا تصدی دولت باشد در این صورت دادن تأمینات جداگانه لازم نبوده تعهد کتبی آمر مربوطه کافی است. تعیین مقدار خسارات به نظریه محکمه‌ای است که مطالبه تأمینات را پذیرفته‌است.
ماده ۴۷: هرگاه طرفی که علیه او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده تأمینات بدهد در این صورت تدابیر احتیاطی را می‌توان نظر به ایجاب وضعیت تبدیل یا مرفوع ساخت.
ماده ۴۸: اوراق متعلق به تدابیر احتیاطی در دوسیه دعوی قید می‌گردد.
ب: تأمینات
ماده ۴۹: محاکم تجارتی صلاحیت دارند به منظور جبران خسارات مالی طرف مقابل اشخاص ثالث و تأدیه محصول و مصارف محکمه راجع به اخذ تأمینات عند الایجاب قرار اتخاذ نماید.
ماده ۵۰: تأمیناتی که در یک دعوی داده می‌شود عبارت از پول نقد اسهام، اسناد قرضه، اموال منقول یا غیرمنقول یا ضمانت یک بانک معتبر است که از طرف محکمه تعیین و قبول می‌شود ارائه ضامن به اساس سند قانونی نیز حکم تأمینات را دارد.
ماده ۵۱: مطالبه‌کنندگان تأمینات اعم از اتباع خارجی که در افغانستان اقامتگاه قانونی ندارند نیز مکلف‌اند مطابق ماده ۵۰ تأمینات بدهند.
این حکم دربارهٔ کسانی که در اثنای جریان محاکمه اقامتگاه خود را به ممالک اجنبی، نقل می‌دهند نیز تطبیق می‌گردد.
ماده ۵۲: مطالبه تأمینات به مجرد اقامه دعوی یا در اثنای جریان دعوی تا وقتی که ختم محاکمه اعلام نشده‌است باید به عمل آید.
ماده ۵۳: قبل از اقامه دعوی به شرطی می‌توان درخواست تأمینات نموده که دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ماده ۵۴: اگر در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌شود از طرف مطالبه کننده تأمینات تضمین معینه داده نشود چنان محسوب می‌گردد که شخص مذکور از مطالبه تأمینات منصرف گردیده‌است.
ماده ۵۵: حکم محکمه راجع به تأمینات باید به طرف مقابل ابلاغ و پس از آن اجرا شود مگر در مواردی که ابلاغ فوراً ممکن نباشد یا تأخیر اجرا باعث خساره ویا اتلاف تأمینات مطالبه شده باشد دراین صورت اولا حکم تأمین اجرا و پس از آن عمل ابلاغ صورت می‌گیرد.
ماده ۵۶: در صورتی که علل تأمینات مرتفع شود محکمه مربوط به اساس درخواست تأمینات دهنده حکم رفع تأمینات را می‌دهد و در صورت صدور حکم به بطلان ادعای اصلی مدعی تأمین، تأمینات طبعاً مرفوع می‌گردد.
ماده ۵۷: حکم قبول یا رد تأمینات که از طرف محکمه مربوطه صادر می‌شود مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده ۵۸: در صورتی که درخواست کننده تأمینات به اساس حکم محکمه محکوم به بطلان دعوی شود طرف مقابل می‌تواند خساراتی را که از عمل تأمین بر او وارد شده از جانب مقابل مطالبه کند.
ماده ۵۹: اختلافات متعلق به کافی نبودن یا معتبر بودن یا نبودن تأمینات از طرف محکمه‌ای که موظف به رسیدگی اصل دعوی می‌باشد حل و فصل می‌گردد.
ماده ۶۰: در صورتی که تأمینات مطالبه شده عین معین و تحت مراقبت گرفتن آن ممکن باشد محکمه نمی‌تواند مسائل دیگری را عوض آن تحت مراقبت بگیرد.
ماده ۶۱: در حالی که تأمینات مطالبه شده عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی تحت مراقبت گرفتن آن ممکن نباشد محکمه می‌تواند معادل قیمت تأمینات مطالبه شده را از سائر اموال مدعی علیه یا مدعی تحت مراقبت بگیرد.
ماده ۶۲: ضامنی که جهت تاسسمینات (تأمینات) داده می‌شود ممکن (است) یک یا چند نفر باشند در صورت تعدد ضامن هریک از آنها باید در ضمانت خط صریحاً قید کندکه چه مقدار از تأمینات را ضمانت کرده‌اند، در غیر آن مسئولیت متسلسل دارد.
ماده ۶۳: اشخاص ذیل بدون رضایت طرف مقابل به حیث ضامن قبول شده نمی‌تواند.
۱ـ مأمورین دولت و شاروالی‌ها.
۲ـ اشخاصی که مصونیت وظیفوی دارند.
۳ـ وکلای دعوی برای موکلین‌شان.
ماده ۶۴: شخصی که جهت تأمینات ضامن می‌دهد باید ضامن را در حضور محکمه حاضر کرده یا ضمانت خط اصولی به محکمه تقدیم کند.
ضامن دهنده مکلف است اعتبار مالی ضامن یا ضامنان خود را در محکمه‌ای که ضمانت خط را ترتیب داده ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانکها و شرکتهای تجارتی معتبر ضمانت کند و امضاء یا مهر بانک و شرکت مذکور نزد محکمه معروف باشد حضور نماینده آن در محکمه و تنظیم ضمانت خط اصولی لازم نیست.
ماده ۶۵: ضمانت ضامنی که شخصاً به محکمه حاضر می‌شود به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای او می‌رسد و این ضمانت خط حکم ضمانت خط رسمی را دارد
ماده ۶۶: در صورتی که اموال غیرمنقول از طرف محکمه تحت مراقبت گرفته شود دفتر محکمه مکلف است نام، شهرت و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر خصوصیات اموال تحت مراقبت گرفته شده را با حکم محکمه به مراجع مربوطه در ظرف دو روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم تحریراً اطلاع نماید.
ماده ۶۷: تحت مراقبت گرفتن اموال غیرمنقول به تربیتی باید به عمل آید که در مقررات مربوطه تصریح یافته‌است.
ماده ۶۸: مهر و لاک کردن اموال و اشیاء یا سپردن آن به خود اصحاب دعوی یا شخص ثالث به اساس ضمانت منوط به نظریه محکمه است.
ماده ۶۹: مهر و لاک نمودن حجره تجارتی، اشیاء و اموال منقول که عند الایجاب به موجب قرار محکمه، تجارتی مربوطه صورت می‌گیرد باید توسط یک هیئت سه نفری که عبارت از یک نفر عضو محکمه، منشی آن و مدیر ناحیه مربوطه باشد ترجیحاً بالمواجه طرفین اجرا گردد؛ و الا عدم حضور یک یا دو جانب مانع عملیات سمت شده نمی‌تواند.
ماده ۷۰: مأمورین انضباطی سمت سرای‌دارها و چوکی‌دارها نظر به ایجاب وظیفه موظف به محافظت اشیاء و اموالی که از طرف محکمه مهر و لاک و تحت مراقبت گرفته شده می‌باشند. شکستاندن مهر و لاک آن بدون اجازه محکمه ممنوع است. مرتکب آن علاوه بر اینکه مورد تعقیب جزائی مقامات مربوطه قرار می‌گیرد توسط محکمه تجارتی مربوطه نیز محکوم به جبران خسارات وارده می‌گردد.
ماده ۷۱: تحت مراقبت گرفتن اموال قابل اتلاف ممنوع است باید این اموال توسط هیئت سه نفری ماده مذکور (۶۹) به فروش رسیده و قیمت آن تحت مراقبت گرفته شود.
ماده ۷۲: در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیرمنقول تحت مراقبت گرفته می‌شود و احتمالی موجود باشد ـ که ادامه عمل مراقبت موجب اتلاف مال یا تنزیل قیمت خواهد شد. هر یک از طرفین حق مطالبه فروش مال را دارد؛ ولی هرگاه طرف مقابل موافق به فروش نبوده و ضرری را که ممکن است از عدم فروش مال عاید گردد متحمل شود مطابق نظریه او عمل خواهد شد. در صورت فروش مأمور مربوطه محکمه نظارت داشته و قیمت مال فروش شده به خزانه محکمه یا یک بانک معتبر امانت گذاشته می‌شود. طرف مقابل نیز حق نظارت را در عمل فروش دارد.
ماده ۷۳: هرگاه تأمین دهنده یا ضامن او جهت اجرای حکم تأمینات، مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و نسبت به تحت مراقبت گرفتن آن مال اجراآتی به عمل آید مطالبه کننده تأمینات مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال از رهگذر خساره تنها به شخصی که مال او را به حیث مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
ماده ۷۴: هرگاه اموال یا وجوهی که تحت مراقبت گرفته می‌شود نزد شخص ثالث باشد یا موضوع مراقبت طلبی باشد که تأمین دهنده بر شخص ثالث دارد حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن شخص مذکور ابلاغ و از اصول حکم محکمه از نامبرده رسید اخذ می‌شود و مراتب فوراً به تأمین دهنده ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷۵: هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ حکم مراقبت، مراتب را به محکمه‌ای که حکم را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد شد.
ماده ۷۶: هرگاه درخواست کننده تأمینات ثابت نماید که در حین ابلاغ حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن، طلب یا مال نزد شخص ثالث وجود داشته و خلاف حقیقت منکر شده‌است یا اینکه شخص ثالث از تسلیم مال یا طلب که در نزد اوست امتناع نماید به حکم محکمه مربوطه عین یا معادل مال مطلوبه از اموال شخصی او گرفته خواهد شد در صورتی که دسترسی به اموال نباشد تا زمانی که حقوق ضایع شده طرف را جبران ننماید به حکم محکمه مربوط تجارتی توقیف خواهد شد.
ماده ۷۷: درخواست کننده تأمینات در استفاده طلب خویش از مالی که تحت مراقبت گرفته می‌شود بر سایر طلبکاران حق تقدیم را دارند.
فصل نهم: ابلاغ و احضار
ماده ۷۸: مدعی یا مدعی علیه که در حوزه قضائی محکمه مقیم نباشد مکلف است در حوزه قضائی مذکور اقامتگاه برای خود تعیین نماید تا عمل احضار و ابلاغ به سهولت ممکن شود.
ماده ۷۹: ابلاغ محکمه در مورد کسانی که اهلیت اقامه و مدافعه دعوی را ندارند به ممثلین قانونی آنها به عمل می‌آید.
ماده ۸۰: ابلاغی که به اشخاص حقوقی کرده می‌شود باید به عنوان ممثلین قانونی آنها به عمل آید.
ماده ۸۱: ابلاغ متعلق به یک دعوی‌ای که ناشی از معاملات یک تجارتخانه باشد به شخصی که امور تجارتخانه را اداره می‌نماید کرده می‌شود.
ماده ۸۲: در دعاوی که ذریعه وکیل اقامه می‌گردد ابلاغ به وکیل کرده می‌شود.
ماده ۸۳: در صورت امتناع مبلغ الیه از تسلیمی ورقه ابلاغ، ورق مذکور بار دیگر از طرف خبر رسان محکمه در حضور دو نفر از اهل گذر به مبلغ الیه ارائه می‌گردد و در حال امتناع مجدد، موضوع در ورق ابلاغ درج و بعد از امضاء دو نفر مذکور و خبر رسان محکمه، ورق مذکور به دفتر محکمه سپرده شده و در این صورت مبلغ الیه به اساس امر محکمه از طرف قوه پولیس محلی جلب و احضار می‌گردد.
ماده ۸۴: عمل ابلاغ در یک مملکت اجنبی به سلسله وزارت امور خارجه افغانستان ذریعه مقامات صلاحیت‌دار از همان مملکت صورت می‌گیرد.
ماده ۸۵: ابلاغ به کسانی که اقامتگاه یا مسکن‌شان معین نباشد به صورت اعلان به عمل می‌آید.
ماده ۸۶: ابلاغ به صورت اعلان به موجب قراری که از طرف محکمه مربوط با ذکر اسباب موجه صادر می‌گردد تحت شرایط آتی اجرا می‌شود:
الف: اوراقی که ابلاغ می‌شود الی ختم میعاد اعلان در دیوار محکمه تعلیق می‌گردد.
ب: ورق ابلاغ باید در جریده رسمی داخل حوزه قضائی اعلان گردد تا وقتی که چنین جریده تأسیس می‌گردد ورق ابلاغ در یکی از جراید داخل حوزه قضائی محکمه که از طرف محکمه تعیین گردد اعلان می‌شود.
ماده ۸۷: در اعلان باید اسم و شهرت مکمله طرفین موضوع دعوی، مرجع صدور اعلان و اگر اعلان متضمن امر احضار باشد موضع، روز و ساعت تحریر شود.
ماده ۸۸: در صورتی که طرف مقابل متحمل مصارف اعلان ذریعه رادیو گردد ورق ابلاغ ذریعه رادیو اعلان شده می‌تواند ولی این اعلان محض به غرض تفهیم بوده مدار اعتبار قانونی تنها اعلانی می‌باشد که به طریق مذکور ماده (۸۶) صورت گرفته باشد.
ماده ۸۹: اشخاص غیر از مدعی و مدعی علیه که در خارج حوزه قضائی محکمه در افغانستان مقیم باشد، محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند ورق ابلاغ را توسط محکمه محل اقامت‌شان طبق احکام این قانون به آنها می‌فرستد محکمه صلاحیت دارد ورق ابلاغ را در حالاتی که لازم داند به مصرف و موافقه طرفی که ابلاغ به نفع صورت می‌گیرد توسط تلگرام به اشخاص مذکور ابلاغ می‌نماید.
ماده ۹۰: ورق ابلاغ باید دارای نسخه‌های متعدد باشد که یکی آن به دوسیه مربوطه حفظ و متباقی آن به کسانی که ابلاغ می‌گردد سپرده شود.
ماده ۹۱: ورق ابلاغ باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف: اسم، شهرت مکمله و آدرس مبلغ الیه.
ب: علت احضار به صورت واضح.
ج: روز و ساعت حضور مجلوب
د: اسم و آدرس محکمه
هـ: امضاء رئیس و منشی و مهر محکمه
ماده ۹۲: شخصی که به محکمه جلب می‌گردد باید بالذات حاضر شود یا وکیل قانونی خود را بفرستد و اگر عذر معقول برای عدم حضور داشته باشد باید آن را ۲۴ ساعت قبل از تاریخی که برای حضورش تعیین کردند به اطلاع محکمه برساند در صورتی که محکمه حضور خود شخص را حتمی دانسته و حضور وکیل او را کافی نشمارد باید موضوع را در ورقه احضار تصریح نماید که در آن صورت باید شخص مکلف به حضور خودش به محکمه حاضر گردد.
ماده ۹۳: هرگاه شخص مکلف به حضور در خارج حوزه قضائی محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند مقیم باشد محکمه می‌تواند اظهارات او را به اساس نیابت قضائی طبق احکام این قانون حاصل کند.
فصل دهم: تنظیم جلسات
ماده ۹۴: در محاکم تجارتی محاکمه به صورت علنی اجرا می‌شود.
ماده ۹۵: مراقبت امور اداری و انضباطی و همچنان ترتیب و انتظام جلسات در داخل حدود این قانون از وظیفه رئیس محکمه می‌باشد رئیس محکمه به هر یک از طرفین فرصت اظهار و بیان را اعطا و آنها را از اظهارات بی‌مورد منع می‌دارد و اشخاصی را که مخل انتظام محکمه گردند فوراً از محکمه خارج می‌کند هر گاه شخصی در حضور محکمه مرتکب عمل غیر مناسبی گردد محکمه برای او طبق احکام این قانون جزای انظباطی تعیین می‌کند.
اتخاذ این گونه قرارهای انضباطی قطعی بوده مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده ۹۶: طرفین دعوی یا وکلای‌شان مکلف‌اند صورت ادعا و دفاع خود را در دو نسخه به محکمه تقدیم نمایند و منشی محکمه حسب‌الامر رئیس محکمه آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌نماید در صورتی که طرف ادعا بیش از یک نفر باشند باید به تعداد آنها نسخه‌های اضافی تقدیم شود.
ماده ۹۷: در حین جریان دعوی منشی محکمه هرگونه اوراق متعلق به همان دعوی از قبیل نظریه اهل خبره ـ اظهارات شهود ـ و غیره را به کتاب مربوطه ضبط دعوی ثبت می‌کند.
ماده ۹۸: طرفین دعوی یا وکلای آنها می‌توانند با اجازه رئیس تحت نظارت منشی محکمه دوسیه‌ها و کتب ضبط دعوی متعلق به خود را در خود محکمه مطالعه نمایند.
ماده ۹۹: مدت جواب‌های مدعی و مدعی علیه از جانب محکمه مربوطه تعین می‌شود ولی مدت مذکور از یک ماه تجاوز کرده نمی‌تواند.
ماده ۱۰۰: مدتی که جهت اخذ جواب‌های مدعی و مدعی علیه از طرف محکمه تعیین گردیده بعد از استماع دلایل طرفین از جانب محکمه مربوطه تزئید و تنقیص شده می‌تواند.
ماده ۱۰۱: مدت مذکور ماده ۹۹ و ۱۰۰ از تاریخ ابلاغ قرار مربوطه به آن کسی که مهلت برایش داده شده آغاز می‌گردد.
ماده ۱۰۲: اگر اقامتگاه شخصی که برایش مهلت داده می‌شود خارج حوزه قضائی محکمه واقع باشد نظر به بعد مسافه برای هر ۱۲ میل یک روز مهلت مسافت زیادتر برایش داده می‌شود.
ماده ۱۰۳: مدت جواب مدعی و مدعی علیه که در افغانستان اقامتگاه معین نداشته باشند از طرف محکمه مربوطه از یک الی چهارماه تعیین و از تاریخ نشر آخرین اعلان محکمه ذریعه جراید و رادیو طبق مواد ۸۶ و ۸۸ آغاز می‌گردد.
ماده ۱۰۴: در صورتی که در یک دعوی مدعی و مدعی علیه متعدد باشند طویل‌ترین مدتی که نسبت به یکی از آنها رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.

باب دوم: مرحله ابتدائیه

فصل اول: اقامه دعوی در محاکم ابتدائیه
ماده ۱۰۵: دعوی از تاریخ اتخاذ قرار از طرف محکمه نسبت به دائر گردیدن آن و تأدیه محصول معین دفتر محکمه اقامه شده محسوب می‌گردد.
ماده ۱۰۶: درخواست اقامه دعوی باید به روی عرایض چاپی که برای مراجعه به دوائر رسمی تعین گردیده نوشته شود در غیر آن لازم است تکت (تمبر) صکوکو دو افغانی بر روی درخواست نصب گردد.
ماده ۱۰۷: درخواست اقامه دعوی باید حاوی مطالب ذیل باشد:
۱ـ شهرت مکمل مدعی یعنی:
الف: اسم مدعی و اسم پدر مدعی.
ب: نمره و تاریخ تذکره او.
ج: اقامتگاه او.
د: شغل او
۲ـ شهرت مکمله مدعی علیه یا مدعی علیهم.
۳ـ تعیین مدعا بها.
۴ـ تاریخ درخواست.
۵ـ اصل ادعا.
ماده ۱۰۸: مدعی مکلف است نقل مصدق اوراق و اسناد مربوطه راکه به آن استناد نموده با درخواست اقامه دعوی توأم به دفتر محکمه بسپارد.
در صورتی که محکمه لازم داند راساً یا در اثر تقاضایی مدعی علیه می‌تواند به مدعی امر کند که اصل اسناد را به محکمه ارائه دهد.
ماده ۱۰۹: اگر درخواست اقامه دعوی ذریعه وکیل به محکمه تقدیم گردیده باشد باید وکالت نامه وی نیز ضمیمه آن باشد.
ماده ۱۱۰: منشی محکمه پس از وصول درخواست اقامه دعوی باید بلاوقفه آن را در دفتر محکمه قید کرده رسید محتوی شهرت مکمله طرفین، تاریخ تسلیم و تعداد اوراق منضمه آن را به مدعی بدهد.
ماده ۱۱۱: اگر درخواست اقامه دعوی مطابق تصریحات مواد ـ۱۰۵–۱۰۶ و ۱۰۷ ترتیب نیافته باشد منشی محکمه در ظرف پنج روز از تاریخ وصول آن نواقص موضوع را به نظر رئیس محکمه رسانیده حسب‌الامر رئیس، درخواست مذکور را جهت تکمیل نواقص آن به مدعی اعاده می‌کند.
ماده ۱۱۲: مدعی حق دارد بعد از اقامه دعوی هر وقت که بخواهد دعوی را به اجازه محکمه ترک بنماید.
محکمه مکلف است در صورتی که ترک دعوی او را مبنی بر سوء نیت بداند به او اجازه ترک دعوی را نداده بلکه او را مکلف نماید که یا از ادعا ابرا دهد یا دعوی را ادامه دهد در صورت اجازه ترک دعوی مدعی مکلف است خساره را که به طرف مقابل وارد نموده به شرطی که مطالبه مدعی علیه و حسب تشخیص محکمه جبران نماید محصول ترک دعوی از اقامه آن عیناً مانند محصول ابراء است.
ماده ۱۱۳: مدعی بدون موافقت مدعی علیه نمی‌تواند دعوی را بعد از اقامه آن توسعه دهد.
فصل دوم: اعتراضات ابتدائی
ماده ۱۱۴: اعتراضات ابتدائی عبارت ازاعتراضات ذیل است:
۱: ادعای عدم صلاحیت محکمه.
۲: ادعای عدم صلاحیت یا عدم اهلیت قانونی مدعی جهت اقامه دعوی.
۳: ادعای اینکه دعوی اقامه شده متوجه شخص مدعی علیه نمی‌باشد.
۴: ادعای اینکه دعوی اقامه شده سابقاً بین همان شخص یا کسانی که طرفین دعوی قایم مقام آنها هستند جریان خود را طی و نسبت به آن حکم قطعی محکمه با صلاحیت صادر گردیده‌است.
۵: ادعای اینکه دعوی اقامه شده تحت قید مرور زمان آمده‌است.
۶: ادعای اینکه دعوی اقامه شده در یک محکمه دیگر تجارتی که حایز عین درجه است نیز دایر است.
۷: ادعای اینکه دعوی اقامه شده با یک دعوی دیگری که در یک محکمه دیگر تجارتی دائر گردیده ارتباط دارد و باید قانوناً در آنجا فیصله شود.
ماده ۱۱۵: در صورت اثبات فقرات ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ و ۵ـ ماده (۱۱۴) باید محکمه از رسیدگی به دعوی امتناع نموده قرار رد صادر نماید.
ماده ۱۱۶: در صورت اثبات فقرات (۶ و ۷) ماده (۱۱۴) محکمه باید از رسیدگی به دعوی امتناع ورزد و دوسیه متعلقه را به محکمه مربوطه آن جهت وارسی در ظرف ده روز بعد از صدور قرار خود ارسال نماید مگر اینکه از طرفین طبق حکم ماده (۱۱۷) درخواست استیناف نموده باشد.
ماده ۱۱۷: هر یک از طرفین که قرار محکمه بر علیه او است می‌تواند از تاریخ ابلاغ تحریری قرار محکمه ابتدائیه الی بیست روز مرافعه طلب و اگر به قرار محکمه مرافعه نیز قناعت نشود از تاریخ ابلاغ تحریر قرار محکمه مرافعه در ظرف ده روز تمیز طلبی نماید.
ماده ۱۱۸: هرگاه اعتراضات مندرجه ماده (۱۱۴) قبل از رسیدگی به اصل موضوع دعوی پیش نشده باشد در حین رسیدگی به دعوی و جریان محاکمه قابل سمع نیست.
ماده ۱۱۹: اعتراضات ابتدائیه مدعی علیه در همان مدتی که برای اعتراضات مربوط به اصل موضوع در فصل (سوم) تعیین گردیده به مدعی تبلیغ می‌شود و در ظرف مدت معینه آن از مدعی جواب اخذ می‌گردد.
فصل سوم: اعتراضات مربوط به اصل موضوع
ماده ۱۲۰: اگر مدعی علیه یا وکیل او اعتراضات ابتدائیه را پیش نکرده باشد مکلف است جواب خود را در اصل دعوی در ظرف (۱۵) روز سر از تاریخ ابلاغ یا در ظرف مدتی که به صواب دید محکمه زیادتر از پانزده روز تعیین می‌شود در دو نسخه ترتیب و با کلیه اسناد دست داشته خود که به آن استناد می‌نماید به محکمه تقدیم کند منشی محکمه یک نسخه جواب‌های او را به کتاب ضبط دعوی ثبت نموده و نسخه دیگر را به موجب رسید به طرف مقابل تفویض می‌نماید و اسناد تقدیم شده را به مهر محکمه نشانی نموده محتویات آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن را در مقابل رسیدگی به تقدیم کننده اعاده می‌کندکه عند الضروره به محکمه ارائه نماید.
ماده ۱۲۱: در محاکم ابتدائیه تجارتی ادعا و مدافعه مدعی و مدعی علیه علی الاکثر برای سه مرتبه بین طرفین تعاطی می‌گردد.
فصل چهارم: دعوی متقابل
ماده ۱۲۲: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی مقابلتاً اقامه دعوی نماید و چنین دعوی باید با دعوی اصلی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در دعوی اصلی بر آن مؤثر باشد.
ماده ۱۲۳: دعوی متقابل باید علاوه بر دفع دعوی اصلی، متضمن ادعای جدیدی بر علیه مدعی باشد.
ماده ۱۲۴: دعوی متقابله باید به موجب درخواست علیحده اقامه گردد.
ماده ۱۲۵: در حالی که ادعای مدعی علیه در مقابل مدعی متقابل نمی‌باشد محکمه مربوطه به آن دعوی به صورت علیحده رسیدگی می‌کند و اگر رسیدگی به دعوی مذکور از صلاحیت محکمه خارج باشد محکمه به اساس یک قرار، عدم صلاحیت خود را در زمینه اعلام می‌دارد.
ماده ۱۲۶: در دعوی متقابل راجع به ادعا و مدافعات طرفین حکم ماده (۱۲۰) به این قانون تطبیق می‌گردد.
ماده ۱۲۷: اگر مدعی اصل دعوی خود را طبق احکام ماده (۱۱۲) ترک نمود مدعی دعوی متقابل می‌تواند دعوی خود را طبق احکام این قانون ادامه دهد.
فصل پنجم: رسیدگی به دعوی
ماده ۱۲۸: محکمه در هر مرحله دعوی می‌تواند طرفین یا وکلای آنها را احضار و بالمواجه یکدیگر اظهارات‌شان را دربارهٔ قضیه مورد اختلاف استماع و آن‌ها را با در نظر گرفتن ماده (۴۰) به صلح تشویق نماید.
ماده ۱۲۹: بعد از اینکه بین طرفین صورت ادعا و مدافعه طبق ماده (۱۲۱) تعاطی گردید اگر نزد محکمه ثابت شودکه دعوی به اندازه کافی مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته و می‌توان در آن باره حکم صادرکرد ختم رسیدگی را با آنها ابلاغ می‌نماید. در عکس حال، طرفین را عند الایجاب احضار و دربارهٔ قسمت‌های ناتکمیل توضیحات می‌خواهد.
ماده ۱۳۰: حداکثر مدتی راکه محکمه برای احضار طرفین تعیین می‌کند ده روز است در مورد بعد مسافه محکمه یک مدت اضافی را طبق احکام این قانون بر اصل مدت علاوه می‌کند. در حالات فوق‌العاده محکمه می‌تواند مستقیماً یا در اثر تقاضای یکی از طرفین مدت احضار را تمدید نماید.
فصل ششم: شهادت
ماده ۱۳۱: هر یک از طرفین دعوی که به شهادت شهود تمسک می‌کرد مکلف است در حین تقدیم ادعای خویش به محکمه لست متضمن اسم یا اسمای شهود خود را با شهرت مکمله، آدرس و تعداد آنها به محکمه تقدیم نماید. تمسک کننده مذکور نمی‌تواند هنگام رسیدگی، شهود جدیدی یا شهود دیگری غیر از آنانی که اسمای‌شان را قبلاً به محکمه تقدیم نموده معرفی نماید. محکمه در وقت رسیدگی به دعوی طرف متمسک به شهادت را مکلف می‌دارد همه یا بعضی از شهود معرفی شده را که محکمه انتخاب نموده به تاریخی که تعیین می‌کند احضار نماید. در صورت لزوم خود محکمه نیز می‌تواند شاهد و با شهودی که معرفی شده جلب و احضار نماید.
ماده ۱۳۲: در حالی که شاهد درحوزه قضائی محکمه دیگری اقامت داشته باشد محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند می‌تواند از محکمه محل اقامت او تقاضا کند که شهادت را به اساس نیابت قضائی استماع و اظهارات شهود را ثبت نموده نتیجه را به محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند رسماً اطلاع نماید.
ماده ۱۳۳: شاهد باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف: عاقل باشد.
ب: عمر او کمتر از ۱۸ سال نباشد.
ج: قبل از ادای شهادت مرتکب جنایت نگردیده باشد.
هـ: با کسی که به مفاد او ادای شهادت می‌کند علاقه زوجیت، قرابت درجه اول یا دوم نداشته، خادم یا مخدوم نبوده و تأمین معیشتش به دوش او نباشد.
و: با کسی که علیه او ادای شهادت می‌کند چنان سابقة خصومت نداشته باشد که بر وجود آن دلیلی در دست باشد.
ز: بین او و شخصی که علیه او ادای شهادت می‌کند در حین ادای شهادت دعوی حقوقی یا جزائی در کدام محکمه دائر نباشد.
ماده ۱۳۴: هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به اساس فقرات هـ ـ و ـ زـ ماده ۱۳۳ شاهد را رد نماید.
ماده ۱۳۵: طرفی که می‌خواهد شاهد را رد کند باید درخواست رد را قبل از ادای شهادت به محکمه تقدیم نماید و دلائل خود را نیز ارائه کند در حالی که علت، مورد تصدیق محکمه واقع گردد شهادت شاهد را سمع کرده نمی‌تواند.
ماده ۱۳۶: در صورت تعدد شهود، محکمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهود دیگر منفرداً استماع می‌کند.
ماده ۱۳۷: شهود باید قبل از ادای شهادت، اسم، شهرت مکمله و آدرس خود را اظهار نماید و تعهد کندکه تمام حقایق را بدون کم و کاست بیان می‌نماید.
ماده ۱۳۸: رئیس محکمه باید قبل از ادای شهادت مجازاتی را که قانون برای شاهد زور (ناحق) مقرر نموده به شاهد خاطر نشان نماید.
ماده ۱۳۹: اظهارات شاهد لازم است که به خط و کتابت خودش در کتاب ضبط دعوی محکمه قید و به امضای او برسد و اگر شاهد سواد نداشته باشد اظهارات او عیناً از طرف منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی قید و در ذیل آن مهر یا نشان شصت و به تصدیق دو نفر گرفته می‌شود.
ماده ۱۴۰: تشخیص درجة اهمیت ارزش وتاثیر شهادت در حل و فصل و اثبات دعوی تجارتی به صلاحیت محکمه مربوطه است. در موردی که از طرف اصحاب دعوی نسبت به ادعایش سند مدار اعتبار ارائه می‌گردد دفاع طرف مقابل بدون داشتن سند مدار اعتبار و ارائه آن به محکمه محض به وسیله شهود قابل سمع نیست.
ماده ۱۴۱: هیچ‌یک از طرفین دعوی نمی‌تواند بیانات و اظهارات شاهد را در حین ادای شهادت تحسین یا تقبیح نماید. طرفی که علی الرغم اخطار رئیس محکمه به چنین امر مبادرت ورزد از محکمه اخراج می‌گردد.
ماده ۱۴۲: هرگاه شاهد زبان پشتو یا فارسی را نداند ذریعه ترجمان استجواب می‌شود.
ماده ۱۴۳: در محاکم تجارتی حداقل نصاب شهادتی که مبنای حکم محکمه قرارگرفته بتواند، دو نفر می‌باشد.
فصل هفتم: اهل خبره
ماده ۱۴۴: در مواردی که رسیدگی به یک دعوی وابسته به معلومات فنی باشد محکمه می‌تواند به اساس درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها یا راساً قرار صادر کنند که از اهل خبره استشار به عمل آید. در قرار محکمه تصریح موضوعی که عقیده اهل خبره نسبت به آن لازم است قید شده و مدتی که اهل خبره باید در داخل آن اظهار عقیده کند ضروری است.
ماده ۱۴۵: در حالی که طرفین دربارهٔ تعیین اهل خبره توافق نظر نداشته باشند اهل خبره از طرف محکمه انتخاب می‌شود ممکن است اهل خبره یک نفر یا بیشتر تعیین شود.
ماده ۱۴۶: کسانی باید به حیث اهل خبره انتخاب شوند که در موضوع مربوطه دارای معلومات فنی لازم باشند. اهل خبره‌ای که طبق ماده (۱۴۵) از طرف محکمه راساً تعیین می‌شوند رعایت شروط مذکور ماده (۱۳۳) فصل شهادت این قانون نیز ضروری است.
ماده ۱۴۷: هیچ‌کس مجبور کرده نمی‌شود بدون موافقتش به حیث اهل خبره اظهار عقیده کند.
ماده ۱۴۸: بعد از اینکه محکمه اظهارات طرفین را استماع کرد سوالاتی را که باید از اهل خبره پرسیده شود تعیین می‌کند استجواب و استکتاب اهل خبره از طرفین دعوی در حضور محکمه و در حال حاضر بودن طرفین دعوی صورت می‌گیرد.
ماده ۱۴۹: در صورتی که راجع به حق الزحمة اهل خبره قبلاً موافقه به عمل نیامده باشد با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت موضوع وقت و اهمیت زحمتی که اهل خبره متحمل شده‌است از طرف محکمه حق‌الزحمه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۵۰: در حالی که رجوع به اهل خبره به موجب درخواست یکی از طرفین به عمل آمده باشد تأدیه حق‌الزحمه به عهده همان طرف است.
هرگاه رجوع به اهل خبره به اساس درخواست طرفین یا به موجب نظریه محکمه راساً صورت گرفته باشددر این حالت حق‌الزحمه بالمناصفه پرداخته می‌شود در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از مبادرت اهل خبره به وظیفه در دسترس محکمه مربوطه گذارده شود.
ماده ۱۵۱: اهل خبره مکلف‌اند در اوقاتی که از طرف محکمه تعیین می‌شود به محکمه حاضر و راجع به موضوعاتی که نظریة آنها خواسته می‌شود مطالعات لازمه به عمل آورده و در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین می‌شود نتیجه را شخصاً به محکمه تقدیم دارند.
ماده ۱۵۲: محکمه می‌تواند به غرض تکمیل و توضیح نقاطی که در راپور اهل خبره ناقص و مبهم به نظر برسد از اهل خبره مجدداً استفسار نمایند.
توضیحات شفاهی اهل خبره در کتاب ضبط دعوی قید یا به امضاء آنها رسانیده می‌شود.
ماده ۱۵۳: اساساً باید نظریة اهل خبره طور سری مورد رسیدگی محکمه قرار گیرد ولی در حالات مقتضی محکمه می‌تواند نظریه اهل خبره را در حضور طرفین دعوی مورد بحث قرار دهد.
ماده ۱۵۴: نظریات اهل خبره به اساس کثرت آراء اتخاذ گردیده و نظریات مذکور در حل و فصل دعاوی تجارتی به حیث قرینه شناخته می‌شود.
ماده ۱۵۵: در صورتی که محکمه نظریة اهل خبره را اعتبار ندهد می‌تواند برای یکبار دیگر اهل خبره جدیدی طبق احکام این فصل تعیین نماید.
فصل هشتم: اسناد
ماده ۱۵۶: در صورتی که قانون برای اثبات یک ادعا در محاکم تجارتی کدام نوع معین دلیل را به صراحت تخصیص داده باشد اثبات آن به انواع دیگر دلائلی صورت گرفته نمی‌تواند.
ماده ۱۵۷: مسائلی که اثبات آن به موجب موافقه تحریری قبلی طرفین ذریعة دلائلی معین قبول شده باشد برای اثبات آن دلائل دیگر قبول شده نمی‌تواند. مشروط بر اینکه موافقه طرفین مخالف احکام قانونی نباشد.
ماده ۱۵۸: با در نظر گرفتن احکام جعلیت مذکور این قانون مدافعاتی که در مقابل ادعای مستند به سند به عمل می‌آید باید مستند به سند باشد.
ماده ۱۵۹: در حالات ذیل در هر صورت می‌توان شاهد اقامه کرد:
الف: ـ درمعاملاتی از قبیل حریق، تصادم که گرفتن سند غیرممکن یا فوق‌العاده مشکل باشد.
ب: ـ اموری که نظر به ایجاب یا وضعیت طرفین، تنظیم سند در آن از اقتضاء و تعامل و عرف نباشد.
ج: ـ در حال وقوع حیله و اکراه
ماده ۱۶۰: اگر دلائل و قراین قناعت بخشی دربارهٔ ضایع شدن سند در اثر یک حادثه ناگهانی یا اسباب مجبره یا مفقود شدن سند موجود باشد می‌توان ذریعة شهادت دعوی را به اثبات رسانید.
ماده ۱۶۱: اسنادی که از طرف مقاماتی که قانوناً صلاحیت ترتیب آن را دارند اصولاً ترتیب و تصدیق می‌شود نزد محاکم تجارتی تا وقتی اعتبار دارد که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد؛ ولی اگر محکمه آن را مشبوه بداند مثنی آن را رسماً از مقامی که آن را ترتیب نموده راساً مطالبه می‌نماید: همچنان اگر اشتباه در تصدیق سند موجود باشد محکمه می‌تواند تصدیق آن را رسماً و راساً از مقام تصدیق کننده بخواهد.
ماده ۱۶۲: اسنادی که در خارج افغانستان ترتیب شده باشد وقتی مدار اعتبار شمرده می‌شود که طبق حکم ماده (۳۲) ترتیب یافته و به تصدیق رسیده باشد.
ماده ۱۶۳: اسناد غیررسمی که در محاکم به صحت آن اعتراف می‌شود ماهیت سند رسمی را حائز می‌گردد.
ماده ۱۶۴: برآمده‌گی‌ها یا عباراتی که بالای خط گرفتگی‌ها در متن یا حاشیه یک سند باشد اعتبار ندارد. مگراینکه آن قسمت‌ها جداگانه به تصدیق و امضای سند دهنده رسیده باشد یا درمحضر محکمه برسد.
ماده ۱۶۵: عباراتی که از طرف داین در روی یا ظهر یک سند دائر به رسید کلی یا قسمتی دین تحریر می‌گردد در صورتی معتبر است که دائن به صحت آن معترف باشد.
ماده ۱۶۶: اسناد غیررسمی که بین تجار معمول و مروج باشد نزد محاکم تجارتی مدار اعتبار است.
ماده ۱۶۷: ورقه تلگرام تا زمانی که مخالف آن با اصل به اثبات نرسد نزد محاکم تجارتی اعتبار دارد در حال اختلاف اصل آنکه از طرف فرستنده امضاء شده مدار اعتبار قرار داده می‌شود مگر اینکه طرف مقابل ثابت کند که تلگرام جعلی است.
ماده ۱۶۸: اعتبار محتویات دفاتر تجارتی طبق احکام قانون تجارت محفوظ است.
ماده ۱۶۹: طرفی که اصل سند آن نزد مقامات رسمی بوده و از ارائه آن عاجز باشد می‌تواند توسط محکمه آن را مطالبه کند. مصارف لازمه یک سندی که به غرض ملاحظه و تطبیق به محکمه خواسته می‌شود بر عهده طرفی است که بر سند مذکور استناد نموده‌است.
ماده ۱۷۰: طرفی که یک سندی به لسان اجنبی را به محکمه ارائه می‌نماید مکلف است که ترجمه مصدق آن را نیز توأم سند به محکمه تقدیم کند در صورتی که ترجمه سند مذکور طرف قناعت جانب مقابل یا محکمه واقع نگردد. رسماً از جانب محکمه به ترجمه آن به مصرف ارائه کننده مبادرت می‌شود.
ماده ۱۷۱: ادعا کننده مکلف است نقل مصدق یا در صورتی که از طرف محکمه امر شود اسناد ذیل را به محکمه ارائه دهد:
الف: تمام اسنادی که در دعوی خود به آن استناد نموده‌است.
ب: اوراق و تلگرام‌هایی که متعلق به موضوع دعوی باشد.
ماده ۱۷۲: در صورتی که از طرف محکمه امر شود ابراز اصل یا نقل مصدق دفاتر و حسابات تجارتی نیز لازم می‌باشد.
ماده ۱۷۳: اسنادی که در محکمه ارائه می‌گردد اگر طرف مقابل ارائه کننده، به آن استناد ورزد، ارائه کننده سند مصرف حق ندارد آن را پس بگیرد یا از محکمه مطالبه نماید که سند را کان لم یکن فرض کند.
ماده ۱۷۴: رسیدگی به حساب و دفاتر تجارتی در حضور مجلس محکمه به عمل می‌آید در صورتی که اسناد کتبی و دفاتر تجارتی در محل خارج حوزه قضائی می‌باشد. رسیدگی به آن از طریق «نیابت قضائی» نیز به عمل آمده می‌تواند.
ماده ۱۷۵: محکمه می‌تواند رسیدگی به حسابات را در صورت لزوم توسط اهل خبره به عمل آورد.
ماده ۱۷۶: اگر سند ارائه شده به شخصی که علیه او بر آن سند استناد شده منسوب نباشد شخص مذکور می‌تواند آن را رد کند ولی رد سند باید در اولین جوابی که نسبت به سند ارائه شده داده می‌شود به عمل آید.
ماده ۱۷۷: در برابر رد اگر صاحب سند ـ سند خود را به موافقه طرف مقابل استرداد نماید محکمه دیگر نمی‌تواند در دعوی مورد رسیدگی به آن سند استناد نماید ولی هرگاه صاحب سند ـ سند خود را استرداد نکند و سند در دعوی مؤثر باشد محکمه می‌تواند به اساس آن رسیدگی به عمل آورد.
ماده ۱۷۸: در صورتی که در نتیجه تحقیقات محکمه راجع به منسوبیت یک سند به منکر، قرار صادر کند منکر از یک هزار الی دو هزار افغانی به جزای نقدی و همچنان در حال درخواست طرف نسبت به تأخیر دعوی به جبران خسارات وارده طرف مقابل که از جانب محکمه تشخیص می‌شود محکوم می‌گردد.
ماده ۱۷۹: ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل جریان دعوی می‌توان نمود هرگاه ادعای جعلیت در اثنای جلسه محاکمه به عمل آید لازم است که چگونگی آن به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای ادعا کننده برسد.
ماده ۱۸۰: صورت ادعای مدعی جعلیت به طرف مقابل او ابلاغ می‌گردد. طرف مقابل مکلف است در ظرف ده روز تحریراً جواب بدهد که سند ارائه شده را مسترد می‌دارد یا با استفاده از آن دوام می‌دهد. در صورت استرداد موافقت طرف مقابل شرط است.
ماده ۱۸۱: استرداد سند به ذات خود دلیل جعلیت آن نیست.
ماده ۱۸۲: در صورتی که ارائه کننده سند آن را استرداد کند یا در ظرف مدت مقرره جواب ندهد محکمه با در نظر گرفتن حکم ماده ۱۷۱ سند مذکور را از جمله دلایل خارج می‌کند؛ و در حالی که ارائه کننده سند با استفاده از سند دوام دهد منشی محکمه در ظرف سه روز به ادعا کننده جعلیت اعلام می‌دارد که الی ده روز دلایلی را که در مورد جعلیت به آن استناد می‌ورزد تحریراً به محکمه تقدیم نماید.
ماده ۱۸۳: محکمه بعد از وصول دلایل جعلیت در صورتی که رسیدگی دعوی جعلیت را در اصل دعوی مؤثر بداند قرار رسیدگی به ادعای جعلیت را صادر می‌نماید.
منشی محکمه در ظرف سه روز قرار محکمه را به طرفین ابلاغ و دلائل تحریری دعاوی جعلیت را به ارائه کننده سند ارجاع و به او تفهیم می‌نماید که در ظرف ده روز جواب خود را تحریراً به محکمه تقدیم کند و بعد از وصول جواب مطلوب، تاریخ رسیدگی به دعوی جعلیت ذریعه منشی محکمه به طرفین ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱۸۴: ارائه کننده سند اصل سندی راکه مورد ادعای جعلیت واقع شده باید در همان موقعی که ادامه استفاده از سند را به محکمه اطلاع می‌دهد در مقابل رسید به دفتر محکمه بسپارد. سند مذکور توسط منشی به ملاحظه و نشانی شد رئیس و اعضای محکمه رسانیده شده محفوظاً در محکمه نگهداشته می‌شود.
ماده ۱۸۵: در صورتی که ادعا کننده جعلیت در ظرف مدت معینه دلایل جعلیت را به محکمه تقدیم نکند ادعای جعلیت بی اثر می‌گردد و اگر ارائه کننده سند دربارهٔ ادعای جعلیت که از جانب مقابل ابراز گردیده جواب ندهد، برای رسیدگی به دعوی جعلیت از طرف محکمه تاریخ تعیین می‌گردد.
ماده ۱۸۶: محکمه در مورد رسیدگی به ادعای جعلیت اسناد رسمی احکام مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ را رعایت می‌نماید و در مورد ادعای جعلیت سائر اسناد احکام مواد از ۱۸۹ تا آخر ۱۹۶ این قانون را در نظر گرفته در صورتی که دلائل جعلیت را مقنع یابد به جعلیت سند حکم صادر می‌کند و الا خیر. هرگاه محکمه قرار خود را به جعلیت سند صادر نماید سند مذکور را از جمله دلائل خارج می‌کند.
ماده ۱۸۷: در حالی که محکمه به جعلیت سند حکم نکند طرفی که ادعای جعلیت نموده از پنجصد الی سه هزار افغانی به جزای نقدی و همچنان در حال مطالبه طرف مقابل به تأدیه تمام خسارات وارده به جانب مقابل که نزد محکمه به اثبات برسد محکوم می‌گردد.
ماده ۱۸۸: بعد از اصدار حکم در مورد ادعای جعلیت اسناد و نوشته‌جاتی که مورد ادعای جعلیت واقع شده به ارائه کننده آن یا مراجعی که اسناد مذکور از آن به دست آورده شده با در نظر گرفتن احکام مواد ۱۸۷ و ۱۹۹ در مقابل رسید اعاده می‌گردد.
ماده ۱۸۹: هیچ‌یک از مأمورین و کارکنان محاکم تجارتی حق ندارند از اسناد و نوشته‌جاتی که دربارهٔ آنها دعوی جعلیت به عمل آمده به اشخاص مثنی بدهند مگر با اجازه رئیس محکمه مربوطه که در این صورت نیز باید در حاشیه مثنی تحریر و تصریح شود که دربارهٔ سند مذکور ادعای جعلیت به عمل آمده‌است.
ماده ۱۹۰: در صورتی که ادعای جعلیت یک سند در محاکم تجارتی به اثبات برسد متهم و همکاران آن جهت تعقیبات جزائی به مراجع مربوطه آن محول می‌گردد.
ماده ۱۹۱: راجع به اعتبار سند در موضوع ادعای جعلیت قرار ذیل رسیدگی به عمل می‌آید:
الف: دقت در خط ـ امضاء، مهر و نشان شصت از نقطه نظر گل و تراشیدگی و امثال آن.
ب: مطابقت خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسناد مماثلی که اصالت‌شان مورد اعتماد محکمه است.
ج: تحقیق از شهود و مطلعین که از اطلاعات و معلومات آنها بتوان صحت و سقم سند را تشخیص نمود.
د: تطبیق مفاد سند با اسناد و سائر دلایل مربوطه که اصالت آن مورد اعتماد است راجع به تطبیق مفاد سند با سائر اسناد باید اسنادی را انتخاب کرد که مورد قبول طرف مقابل بوده یا صحت آن نزد محکمه ثابت باشد.
ماده ۱۹۲: شهودی که در سند شهادت امضاء نموده‌اند یا اشخاصی که تحریر امضاء یا مهر شدن سند متنازع فیه را دیده‌اند و همچنان اشخاصی که از اطلاعات و معلومات آنها کشف حقیقت ممکن باشد از طرف محکمه احضار شده و اظهارات‌شان استماع می‌شود.
ماده ۱۹۳: در مورد مطابقت خط امضاء و مهر نشان شصت اسناد و نوشته‌جاتی اساس تطبیق قرار داده خواهد شد که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشته‌جات آتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود.
الف: خط، امضاء، مهر، نشان شصت در اسناد رسمی.
ب: خط، امضاء، مهر، و نشان شصتی که در اوراق مربوط به دعوی در حضور محکمه تحریر امضاء مهر یا نشان شصت شده باشد.
ج: تحریر یا امضای اشخاص رسمی و کارکنان مؤسسات ملی در نوشته جات متعلق به امور مربوط.
د: اسناد عادی که به صحت خط ـ امضاء ـ مهر و نشان شصت آن قبلاً اعتراف به عمل آمده باشد.
ماده ۱۹۴: اگر شخصی که خط، امضاء، مهر و سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد جهت استکتاب احضار می‌گردد.
ماده ۱۹۵: هرگاه اوراق و نوشته‌جاتی که اساس تطبیق قرار داده می‌شود در یکی از ادرات دولتی و مؤسسات ملی باشد، ادارات و موسسات مذکور مکلف‌اند که موجب حکم محکمه آنها را به محکمه ارسال دارند البته بعد از حل مطلب اوراق مذکور به مراجع آن از طرف محکمه اعاده خواهد شد.
ماده ۱۹۶: اگر اوراق و نوشته‌جات مذکور خارج حوزه قضائی محکمه واقع بوده و آوردن آن مشکل باشد تطبیقات لازمه در همچو موارد از طریق نیابت قضائی به عمل می‌آید.
ماده ۱۹۷: در صورت لزوم محکمه، تدقیق در سند و تطبیق خط، امضاء، مهر و نشان شصت را به اهل خبره مطابق احکام این قانون ارجاع می‌دارد.
ماده ۱۹۸: در حالی که تراشیدگی و امثال آن در یک سند موجود باشد موضوع درکتاب ضبط دعوی مربوطه قید و به امضای ارائه کننده رسانیده می‌شود و اگر ارائه کننده سند از امضاء خودداری ورزد کیفیت به کتاب ضبط دعوی تحریر و در مورد سند طبق احکام این قانون اجراآت می‌شود.
ماده ۱۹۹: بعد از کسب قطعیت قرار محکمه راجع به جعلی بودن یک سند، خلاصه حکم محکمه در ذیل سند تحریر و سند مذکور از طرف رئیس محکمه به مهر مخصوص ابطال می‌گردد.
فصل نهم: اقرار
ماده ۲۰۰: هرگاه شخصی اقرار به امری بنماید که حقی را بر علیه او تثبیت می‌کند این اقرار او برای اثبات آن حق کافی شمرده می‌شود.
ماده ۲۰۱: اقرار اگر حین جریان دعوی در حضور محکمه یا در یکی از اوراقی که به محکمه تقدیم می‌شود به عمل آید اقرار در محکمه بوده و مدار اعتبار است و اقراری که در خارج محکمه به عمل می‌آید معتبر شناخته شده نمی‌تواند مگر اینکه واقعیت آن طبق احکام این قانون به اثبات برسد.
ماده ۲۰۲: اقرار باید مانند سائر اظهارات مربوط به دعوی از طرف منشی محکمه در کتاب ضبط دعوی قید شود و به امضای مقر برسد.
ماده ۲۰۳: اعتراف وکیل به وجود یک حالتی که حقی را علیه موکل او تثبیت می‌کند مانند اقرار خود موکل طبق احکام این فصل معتبر است، مشروط بر اینکه این صلاحیت در وکالت خط برای وکیل داده شده باشد.
فصل دهم: نیابت قضائی
ماده ۲۰۴: در مواردی که لازم دیده شود رسیدگی به دلائل استماع شهود رجوع به اهل خبره یا کدام اجراات قانونی دیگری در خارج حوزه قضائی محکمه که به رویت اصل دعوی مکلف است انجام یابد محکمه مذکور می‌تواند به محکمه دیگری در آن مورد نیابت دهد که تحقیقات و اجراات لازمه را به عمل آورده صورت مصدق آن را به محکمه نیابت دهنده ارسال دارد.
ماده ۲۰۵: در مواردی که لازم باشد تحقیقات واجراآت لازمه در خارج افغانستان به عمل آید محکمه مربوط می‌تواند بر اساس معاهدات موجوده بین دولت افغانستان و دول خارجه و در عدم آن به اساس مقررات حقوقی بین الدول به محکمه مملکتی که باید تحقیقات واجراآت در خاک آن به عمل آید نیابت دهد تا تحقیقات را اجرا، صورت مصدق آن را به محکمه مربوطه تجارتی افغانی ارسال دارند.
ماده ۲۰۶: محاکم تجارتی افغانی می‌توانند طبق معاهدات موجود بین دولت افغانستان و دول خارجه و در عدم آن بر اساس مقررات حقوقی بین الدول نیابتی را که از جانب محاکم ممالک خارجه راجع به استماع شهود و غیره تحقیقات مربوط به دعوی تجارتی به آنها داده می‌شود قبول کند.
ماده ۲۰۷: طرز رسیدگی در اجرای نیابت قضائی تابع قانون محل تحقیقات است.
فصل یازدهم: حکمیت
ماده ۲۰۸: اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند دربارهٔ حل و فصل اختلافات خود و لو اینکه در محاکم تجارتی اقامه شده یا نشده باشد می‌توانند قبل از اصدار حکم محکمه به حکمیت یک یا چند نفر مراجعه نمایند.
ماده ۲۰۹: طرفین می‌توانند در اصل عقد یا به موجب قرار داد جداگانه متعهد شوند که در حال حدوث اختلاف بین آنها به حکمیت مراجعه کنند.
ماده ۲۱۰: اگر در قرارداد جداگانه که به موجب آن طرفین اساس حکمیت را برای حل اختلافات خود قبول نموده‌اند به کدام حکم یا حکم‌های معین موافقه به عمل آمده باشد. رعایت نکات ذیل در آن مورد ضروری است:
الف: بیان مشخصات هویت طرفین و حکم و حکم‌ها به‌طور واضح.
ب: بیان موضوع متنازع فیه که می‌باید از طریق حکمیت حل و فصل شود.
ماده ۲۱۱: در صورتی که طرفین در اصل عقد یا به موجب قرار داد جداگانه حکم یا حکم‌های خود را قبلاً معین نکرده باشند می‌توانند متعاقباً به موافقت طرفین این عمل را انجام دهند و هرگاه در تعیین حکم اتفاق نظر طرفین حاصل نشود در آن صورت تعیین حکم از صلاحیت محکمه مربوط می‌باشد.
ماده ۲۱۲: در صورتی که به موجب اصل قرارداد یا عقد جداگانه بیش از یک نفر حکم باید انتخاب شود ولی نه عده حکم و نه اشخاص آنها معین شده باشد باید هر یک از طرفین یک نفر حکم تعیین نموده و هر دو حکم یک حکم ثالث انتخاب نمایند. در صورتی که هر دو حکم تعیین شده به انتخاب حکم ثالث در ظرف یک هفته از تاریخ تعیین‌شان موفق نشوند، محکمه حکم ثالث را تعیین می‌کند.
ماده ۲۱۳: تعیین حکم از طرف محکمه مربوطه در موارد ذیل نیز صورت می‌گیرد:
الف: اگر به موجب قرار داد بین طرفین حل اختلافات به حکم واحد راجع شده باشد و جانبین نتوانند در انتخاب حکم مذکور توافق نظر حاصل کنند.
ب: در صورتی که حکم یکی از طرفین مستعفی شود یا فوت نماید یا اهلیت حکمیت را از دست بدهد و طرف مذکور نتواند در ظرف ده روز از تاریخ فوت یا استعفی حکم مذکور عوض آن را تعیین کند.
ج: در تمام مواردی که طرفین به تعیین حکم‌ها موجب اصل عقد یا قرارداد جداگانه یا احکام این قانون مکلف باشند و یکی از آنها نتوانند در ظرف ده روز از تاریخ علم به تعیین حکم طرف مقابل حکم خود را تعیین کند.
ماده ۲۱۴: در مواقعی که محکمه طبق احکام این قانون انتخاب حکم می‌نماید باید اقلاً از بین دو برابر عده که برای حکمیت مورد ضرورت است و محکمه آنها را تعیین می‌کند حکم یا حکم‌ها را به اساس قرعه معین نماید.
ماده ۲۱۵: حکم یا حکم‌ها مکلف‌اند در ظرف مدتی که در اصل عقد یا قرار داد جداگانه تعیین شده قرار خود را صادر کنند و اگر در اصل عقد یا قرار داد جداگانه مدتی برای اصدار قرار حکمیت ذکر نباشد حکم یا حکم‌ها مکلف‌اند در ظرف دو ماه از تاریخی که تمام حکم‌ها قبولی حکمیت را تحریراً اظهار نموده‌اند قرار خود را صادر نمایند.
ماده ۲۱۶: محکمه نمی‌تواند اشخاص آتی را به حیث حکم تعیین نماید مگر به موافقه طرفین:
الف: شخصی که در دعوی ذی‌نفع باشد.
ب: شخصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت درجه اول نسبتی و سببی داشته باشد.
ج: شخصی که وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین دعوی، مباشر امور او است.
د: کسی که وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
هـ: رؤسا و اعضای محاکم ثلاثه تجارتی، مأمورین دولت در حوزه مأموریت آنها.
ماده ۲۱۷: حکمی را که محکمه طبق فقرات (۲–۳) ماده ۱۲۳ این قانون تعیین می‌کند از حکم ماده (۲۱۶) مستثنی است.
ماده ۲۱۸: حکم‌ها پس از قبول حکمیت حق استعفی را ندارند مگر در حال عذر معقول از قبیل مسافرت، مریضی و غیره.
ماده ۲۱۹: اگر حکم‌ها در ظرف مدت معینه رای خود را ندهند صلاحیت حکمیت‌شان خاتمه می‌یابد و در صورت موافقت طرفین حکم‌های جدید انتخاب می‌شود.
ماده ۲۲۰: طرفین بایست اسناد و مدارک دست داشته خود را به حکم‌ها بدهند و حکم‌ها نیز می‌توانند از آنها استیضاحات و استفسارات لازمه را بنمایند.
ماده ۲۲۱: در صورتی که طرفین تحریراً از بین رفتن حکمیت را مشترکاً مطالبه کنند حکمیت از بین می‌رود.
ماده ۲۲۲: اگر یکی از طرفین دعوی فوت کند ورثه قانونی او می‌تواند حکم دیگری در عوض حکم تعیین شده متوفا تعیین نماید.
ماده ۲۲۳: رای حکم باید قاطع و مدلل باشد.
ماده ۲۲۴: در صورت تعدد حکم‌ها رای‌شان به اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد.
ماده ۲۲۵: پس از حصول رای حکمیت، منشی محکمه اصل رای را به ملاحظه رئیس و اعضای محکمه رسانیده و بعد به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌کند محکمه در صورتی که مطمئن شود رای حکمیت طبق احکام این قانون صادر گردیده‌است. آن را در حل اختلافات مورد بحث قاطع دانسته بر اساس آن فیصله خود را صادر می‌کند.
سپس فیصله خط‌ها به طرفین تفویض گردیده اصل رای مذکور در دفتر محکمه حفظ می‌شود.
ماده ۲۲۶: در موارد ذیل رای حکمیت از اعتبار ساقط است:
الف: در حالی که رای حکمیت مخالف قوانین مملکتی باشد.
ب: در صورتی که حکم موضوع حکمیت را گذاشته دربارهٔ مطلبی که موضوع حکمیت نبوده رای داده باشد.
ج: هرگاه رای حکمیت بعد از سپری شدن مدت حکمیت صادر شده باشد.
د: در صورتی که رای حکمیت مخالف محتویات اسناد رسمی باشد که به دفتر قضائی تجارتی به ثبت رسیده‌است.
ماده ۲۲۷: اگر رای حکمیت مشتمل باشد به موضوع حکمیت و بر مطلب دیگری که از موضوع مذکور خارج است در قسمت مطلب خارج موضوع رای حکمیت از اعتبار ساقط است.
ماده ۲۲۸: حق‌الزحمه حکم‌ها طور مناصفه بر ذمه طرفین است مگر اینکه در قرارداد حکمیت ترتیب دیگری جهت تأدیه حق‌الزحمه مقرر شده باشد.
ماده ۲۲۹: دعوی متعلق به امور افلاس و ورشکست قابل ارجاع به حکمیت نیست.
ماده ۲۳۰: در رای و نظر به حکمیت باید نکات آتی مراعات گردد:
الف: توضیح موضوع متنازع فیه.
ب: رای قطعی حکم در مورد اساس دعوی و هر گونه مصارف محصول محکمه.
ج: تاریخ حکم و امضای حکم‌های معینه با تصریح آدرس آنها.
فصل دوازدهم: رسیدگی به دلایل و ختم تحقیقات
ماده ۲۳۱: اثبات، وظیفه کسی است که حق یا حالتی را ادعا می‌کند.
ماده ۲۳۲: اثبات به دلایلی صورت می‌گیرد که در این قانون ذکرگردیده است. با در نظر گرفتن سایر احکام این قانون در مورد اثبات دلایل به ترتیب ذیل رجحان دارد:
الف: اقرار.
ب: سند.
ج: شهادت.
ماده ۲۳۳: در مورد اثبات یک ادعا محکمه می‌تواند در داخل حدود احکام این قانون بر عرف و عادت تجارتی اتکاء کند.
ماده ۲۳۴: محکمه تنها دلایلی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که از جانب طرفین دعوی ارائه شده باشد و نمی‌تواند به یکی از طرفین در مورد ارائه دلیل معینی تلقین نماید. تحقیقاتی را که محکمه برای توضیح موضوع در حین جریان محاکمه لازم می‌داند مثل استماع شهود و غیره تلقین دلیل نمی‌شود.
ماده ۲۳۵: رسیدگی به دلایل در جلسه محکمه به عمل می‌آید در صورتی که حضور طرفین یا یکی از آنها یا اشخاص دیگری در اثنای رسیدگی جهت تشخیص یا تحقیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم باشد به محکمه احضار می‌گردند.
ماده ۲۳۶: تمام اسنادی که طرفین دعوی به محکمه ارائه می‌دارند بعد از ملاحظه محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن در مقابل رسید به صاحبان آن مسترد می‌گردد.
ماده ۲۳۷: بعد ازاستماع دلائل و رسیدگی به آن، محکمه ختم تحقیقات را به طرفین دعوی اعلام می‌نماید. سپس روز و ساعتی را جهت تفهیم و ابلاغ حکم تعیین نموده موضوع را به کتاب ضبط دعوی قید و به اصحاب دعوی ابلاغ می‌دارد.
ماده ۲۳۸: باید که محکمه در ظرف بیست روز بعد از تاریخ اعلام ختم تحقیقات حکم خود را صادر و فیصله خط‌ها را به طرفین دعوی تفویض نماید.
ماده ۲۳۹: در حکم محکمه باید نکات ذیل درج باشد:
الف: اسماء و هویت کامله طرفین دعوی و وکلایشان.
ب: تاریخ حکم.
ج: اسم محکمه صادر کننده حکم.
د: اسماء رئیس و اعضای محکمه در ذیل حکم.
هـ: موضوع دعوی و مطالبه اصحاب دعوی از محکمه.
و: خلاصه دلایل و مستندات هر یک از طرفین دعوی.
ز: دلایل مورد استناد محکمه در اصدار حکم.
ح: توضیح اینکه محصول صکوک و غیره مصارف محکمه بر ذمه کیست.
ماده ۲۴۰: حکم محکمه باید قاطع و واضح باشد.
ماده ۲۴۱: رای محکمه به صورت مخفی اتخاذ و بعد از امضاء از طرف هیئت قضائی صورت حکم را به خود گرفته به‌طور علنی به طرفین تفهیم و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۴۲: رای محکمه بر اساس اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد رئیس محکمه ابتدا از اعضاء به‌طور جداگانه رای گرفته و بعد از همه رای خود را اظهار می‌دارد.
ماده ۲۴۳: رئیس محکمه نیز دارای یک رای است.
ماده ۲۴۴: حکم محکمه با جریانات کتاب ضبط دعوی در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم باید از طرف منشی محکمه به تعداد طرفین در فیصله خط‌های رسمی درج و بعد از امضای رئیس و اعضای محکمه و اخذ محصول مقرره در بدل رسید با تاریخ به اصحاب دعوی تفویض گردد.
ماده ۲۴۵: ابلاغ و تفویض فیصله خط‌ها مطابق قواعدی به عمل می‌آید که در فصل ابلاغ این قانون مقرر است.
ماده ۲۴۶: در صورتی که یکی از طرفین دعوی یا وکلای‌شان بدون داشتن کدام عذر معقول در جلسات معینه محکمه حاضر نشوند یا اینکه حاضر شده بر سوالات محکمه جواب ندهند اعم از اینکه صورت اعتراضات و مدافعات خود را به کتاب ضبط دعوی به ثبت رسانیده یا نرسانیده باشد به موجب درخواست طرف مقابل محکمه نسبت به احضار طرف غائب مدتی را که از دو ماه کم و از چهار ماه متجاوز نباشد تعیین و موضوع را ذریعه رادیو و یکی از جراید محلی اعلان می‌نماید و در حالی که شخص غائب در مدت معینه به محکمه حاضر نشود محکمه صلاحیت دارد به استناد اسناد و دلائل ارائه کرده‌گی طرف و مواد قانونی حکم خود را غیاباً صادر کند.

باب سوم: مرحله مرافعه طلبی

فصل اول: احکام و قرارهای قابل مرافعه طلبی
ماده ۲۴۷: احکام صادره محاکم ابتدائیه تجارتی عموماً قابل مرافعه طلبی است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.
ماده ۲۴۸: احکام آتی محاکم ابتدائیه قابل مرافعه طلبی نمی‌باشد:
الف: احکام محاکم ابتدائیه تجارتی که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از دو هزار افغانی کمتر باشد.
ب: احکامی که مستند بر اقرار در حضور محکمه باشد.
ج: احکامی که بر اساس نظریه اصلاحی یا حکمیت طبق احکام این قانون صادر شده باشد.
ماده ۲۴۹: هیچ قراردادی به تنهائی بدون حکم در اصل موضوع قابل مرافعه طلبی نیست به استثنای آنچه ذیلاً تصریح می‌گردد:
الف: قرار عدم استماع دعوی بر اساس عدم صلاحیت محکمه یا مرور زمان.
ب: قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
ج: قرار عدم قبول مطالبه رد عضو محکمه.
ماده ۲۵۰: مرافعه طلب مکلف است توأم با درخواست مرافعه طلبی خود اصل فیصله خط یا قرار محکمه ابتدائیه را یا مثنی آن را به محکمه مرافعه تقدیم نماید.
فصل دوم: مدت مرافعه طلبی
ماده ۲۵۱: مدت مرافعه طلبی احکام و قرارهای محاکم ابتدائیه از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار دو ماه می‌باشد.
ماده ۲۵۲: اشخاصی که در موقع ابلاغ و تفهیم در محکمه حاضر باشند عمل ابلاغ و تفهیم در کتاب ضبط دعوی صورت گرفته و از ایشان استحضاری گرفته می‌شود دربارهٔ آنچنان اشخاصی که در موقع ابلاغ در محکمه حاضر نباشند عمل ابلاغ طبق احکام ۸۷ ـ ۸۸ ـ ۸۹ این قانون صورت می‌گیرد.
ماده ۲۵۳: در صورتی که درخواست مرافعه طلبی بعد از انقضای معینه در ماده ۲۵۱ تقدیم شده باشد محکمه مرافعه قرار رد درخواست و عدم استماع دعوی مرافعه طلبی را صادر می‌کند.
فصل سوم: رسیدگی مرافعه وی
ماده ۲۵۴: رسیدگی مرافعه وی محتاج به تقدیم درخواست است. این درخواست را مدعی یا مدعی علیه، وکلاء یا نمایندگان قانونی‌شان مستقیماً به محکمه مرافعه تجارتی در کابل تقدیم می‌کنند.
ماده ۲۵۵: منشی محکمه مرافعه باید به مجرد وصول درخواست محتویات آن را در دفتر مربوط ثبت و به تقدیم کننده درخواست رسید مشتمل به اسم مرافعه خواه و طرف مقابل آن و تاریخ وصول درخواست بدهد
و در روی کلیه اوراق وارده مربوط به درخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
این تاریخ ابتدای درخواست مرافعه طلبی محسوب می‌گردد.
ماده ۲۵۶: باید درخواست مرافعه طلبی نکات ذیل قید گردد:
الف: اسم و شهرت مکمله، مرافعه طلب با آدرس او.
ب: اسم و شهرت مکمله و آدرس طرف مقابل.
ج: اگر طرفین یا یکی از آنها وکیل داشته باشند اسم و شهرت مکمله، وکیل با آدرس او.
د: خلاصه حکم یا قراری که در مورد آن مرافعه طلبی به عمل آمده باشد.
هـ: تاریخ ابلاغ حکم یا قراری که محکمه ابتدائیه مربوط که مورد مرافعه طلبی قرار گرفته‌است.
و: اسم محکمه ابتدائیه که حکم یا قرار را صادر نموده‌است.
ز: شرح ادعاهای مرافعه طلبی با توضیح مقدار مدعا به و غیره مشخصات آن.
۸ـ اعتراضات مرافعه وی بر فیصله محکمه ابتدائیه.
ماده ۲۵۷: اوراق ذیل باید به درخواست مرافعه خواهی ضماً به محکمه مرافعه تقدیم شود.
الف: وکالت خط وکیل در صورتی که مرافعه طلب وکیل داشته باشد.
ب: نقل اسنادی که مرافعه طلب به آن استناد می‌نماید.
ج: اصل یا مثنی حکم یا قرار محکمه ابتدائیه مربوط که از آن مرافعه خواهی به عمل آمده‌است.
ماده ۲۵۸: بعد از وصول درخواست مرافعه طلبی و اوراق ضمایم آن حسب نوبت ورود به مجلس محکمه، مرافعه تقدیم می‌شود. اگر مجلس محکمه دعوی را قابل سمع ندانست حکم بر عدم استماع می‌نماید و هرگاه دعوی را قابل سمع بداند درخواست و ضمایم آن از طرف مدعی یا وکیل او تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌گردد. در ذیل آن امضاء، مهر یا نشان شصت مدعی یا وکیل او گرفته می‌شود.
ماده ۲۵۹: بعد از ثبت درخواست و ضمایم آن محتویات کتاب ضبط دعوی بجانب مقابل جهت مدافعه ارائه می‌گردد تا بر آن در داخل محکمه تحت نظارت منشی محکمه علم آورده جوابات خود را تهیه نماید جانب مقابل می‌تواند سواد درخواست و ضمایم را تحت شرایط مذکور این ماده از کتاب ضبط دعوی بگیرد.
ماده ۲۶۰: جانب مقابل یا وکیل او مکلف است مدافعات خود را در برابر اعتراضات وارده مدعی در ظرف ده روز از تاریخی که درخواست و ضمایم ثبت شده کتاب ضبط دعوی به او ارائه می‌گردد. تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و در ذیل آن امضاء یا مهر و نشان شصت خود را نصب نماید.
ماده ۲۶۱: پس از ثبت اعتراضات مدافعات و نقل اسناد دست داشته طرفین به کتاب ضبط دعوی روز و ساعت رسیدگی به قضیه را که از طرف محکمه تعیین گردیده به اصحاب دعوی ابلاغ و از آنها استحضاری گرفته شود تا در روز و ساعت معینه به جلسه محاکمه حاضر شوند.
ماده ۲۶۲: ادعای جدیدی که در مرحله ابتدائی به عمل نیامده باشد در دوران مرافعه قابل سمع نمی‌باشد ادعای بدل اجاره، کرایه، خساره و مصرفی که در حین رسیدگی یا پس از اصدار حکم محکمه ابتدائیه به شخص مرافعه طلب عاید گردیده باشد، ادعای جدید محسوب نمی‌گردد.
ماده ۲۶۳: تمام قواعد محاکماتی که به موجب احکام این قانون در محاکم ابتدائیه تجارتی مرعی الاجرا است در محکمه مرافعه نیز رعایت می‌شود. مگر در مواردی که صریحاً از طرف قانون تکلیف خاصی در این باره معین نشده باشد.
ماده ۲۶۴: اگر محکمه مرافعه در نتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه را موافق به احکام قانون یافت آن را تأیید می‌کند و الا حکم مذکور را نقض نموده و خود در موضوع حکم جدیدی صادر می‌نماید. صلاحیت محکمه مرافعه در مورد رسیدگی شامل احوالی نیز می‌باشد که محکمه ابتدائیه مربوطه در حکم خود راجع به قسمت از ادعای طرفین دعوی مطلب را مسکوت گذاشته یا اینکه وسایل ثبوتیه جدیدی حین جریان رسیدگی مرافعه وی از جانب اصحاب دعوی به محکمه مرافعه ارائه و تقدیم گردد.
ماده ۲۶۵: در صورتی که محکمه مرافعه هنگام رسیدگی مرافعه وی در فیصله ابتدائیه جز سهو حساب یا اشتباه در اعداد یا از قلم ماندن بعضی ارقام و اقلامی که مورد حکم بوده و به اثبات رسیده کدام نقض دیگری که قانوناً باعث نقض فیصله گردد مشاهده نکند حکم را تصحیح و به تأیید آن فیصله صادر می‌کند.
ماده ۲۶۶: بعد از ختم رسیدگی که طبق احکام این باب صورت می‌گیرد در حالی که موضوع متنازع فیه جهت اصدار فیصله واضح و روشن باشد و استیضاحات و تحقیقات مزیدی را از اصحاب دعوی ایجاب ننماید محکمه مرافعه ختم تحقیقات را اعلام نموده روزو ساعتی را جهت ابلاغ حکم تعیین و موضوع را در کتاب ضبط دعوی قید نموده به اصحاب دعوی ابلاغ می‌دارد تا در وقت معینه به محکمه حاضر شوند. ابلاغ باید در ظرف ده روز از تاریخ اعلام ختم تحقیقات صورت بگیرد.
ماده ۲۶۷: در اتخاذ رأی، ابلاغ حکم یا قرار محکمه مرافعه احکام مواد ۲۳۹ تا ۲۴۵ این قانون رعایت می‌گردد.

باب چهارم: تمیز طلبی

فصل اول: احکام و قرارهای قابل تمیز
ماده ۲۶۸: احکامی که از محکمه مرافعه تجارتی صادر می‌شود قابل تمیز طلبی است. مگر در حالاتی که این قانون صریحاً استثنا نموده باشد.
ماده ۲۶۹: احکام ذیل قابل تمیز طلبی نمی‌باشد:
الف: احکام صادره محکمه مرافعه که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از چهار هزار /۴۰۰۰/ افغانی کمتر باشد.
ب: بالعموم احکام صادره محکمه مرافعه که به موجب اقرار در حضور محکمه صورت گرفته باشد.
ج: احکامی که مستند برای یک یا چند نفر مُصلح یا حَکَم بوده و رای مذکور طبق احکام مباحث اصلاح و حکمیت این قانون قاطع شمرده شود.
ماده ۲۷۰: هیچ قراری به تنهائی قابل تمیز طلبی نیست مگر آنچه را که این قانون صریحاً مجزا قرار داده باشد.
ماده ۲۷۱: قرارهای آتی به تنهائی قابل تمیز طلبی است:
الف: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم صلاحیت رسیدگی به دعوی صادر می‌کند.
ب: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی صادر می‌کند.
ج: قراری که محکمه مرافعه در مورد رد دعوی و عدم استماع آن صادر می‌کند.
د: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم قبول اعتراض راجع به رد عضو محکمه صادر می‌کند.
ماده ۲۷۲: تمیز طلب مکلف است توأم با درخواست تمیز طلبی خود اصل فیصله خط یا قرار محاکم ابتدائیه و مرافعه تجارتی مثنی آن را به محکمه تمیز تقدیم کند.
ماده ۲۷۳: تمیز طلب نمی‌تواند در محکمه تمیز اسناد جدیدی ارائه کند.
فصل دوم: مدت تمیز طلبی
ماده ۲۷۴: مدت تمیز طلبی احکام و قرارهای محکمه مرافعه تجارتی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار یک ماه می‌باشد که بعد از مرور مدت مذکور تمیز طلبی به هیچ صورت قابل سمع نمی‌باشد.
ماده ۲۷۵: دربارهٔ ابلاغ حکم ماده (۲۵۳) این قانون مرعی الاجرا است.
ماده ۲۷۶: در مورد درخواست تمیز طلبی و رسیدگی به آن مواد ۲۵۴ الی ۲۵۹ این قانون تا جائی که به احکام این باب نقیض نباشد تطبیق می‌شود.
فصل سوم: رسیدگی در تمیز
ماده ۲۷۷: محکمه تمیز تجارتی در صورتی که حضور طرفین دعوی را لازم بداند آنها را احضار و الا بدون احضار طرفین به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۷۸: در صورتی که طرفین دعوی احضار شده باشند محکمه تمیز از آنها استفسارات محکمه و جوابات طرفین که برای یکبار به عمل می‌آید در کتاب ضبط دعوی قید و به امضای جواب دهنده رسانیده می‌شود.
ماده ۲۷۹: ترتیب رسیدگی اعلام ختم تحقیقات محکمه اتخاذ رای ابلاغ حکم و تفویض فیصله خط‌ها در محکمه تمیز به طریقی اجرا می‌گردد که طبق احکام این قانون در محاکم ابتدائیه و مرافعه تجارتی مقرر است.
ماده ۲۸۰: مقصد از رسیدگی تمیز تشخیص این امر است که احکام یا قرارهای صادره‌ای محاکم ابتدائیه و مرافعه که نسبت به آن تمیز طلبی به عمل آمده توافق مواد قانونی صادر شده‌است یا نه. در صورتی که احکام و قرارهای محکمه ابتدائیه و محکمه مرافعه به تأیید هم مطابق قانون صادر شده باشد ازطرف محکمه تمیز تأیید می‌گردد و در حالی که احکام و قرارهای صادره محکمه دوگانه مذکور با هم متناقض باشد همان قرار و حکمی که مطابق مواد قانونی صادر شده از طرف محکمه تمیز تأیید گردیده به موضوع خاتمه داده می‌شود.
ماده ۲۸۱: در صورت‌های ذیل محکمه تمیز قرار یا حکم محکمه مرافعه را نقض نموده امر تصحیح آنها را می‌دهد:
الف: اگر حکم یا قرار برخلاف مواد قوانینی صادر شده باشد که محاکم تجارتی به تطبیق آن مکلف اند.
ب: اگر مواد قرار داد منعقده بین طرفین را محکمه مرافعه غلط تفسیر نموده باشد.
ج: اگر احکام و قرارهائی که در یک موضوع از طرف محکمه مرافعه صادر شده با هم متضاد باشند.
د: اگر دلائلی را که یکی از طرفین جهت اثبات دعوی ارائه کرده بدون اسباب قانونی رد شده باشد.
ماده ۲۸۲: هر فیصله و قراری که از محکمه تمیز تجارتی صاد می‌شود قطعی می‌باشد.
ماده ۲۸۳: در صورت‌های مذکور ماده (۲۸۱) حکم یا قراری که نسبت به آن تمیز طلبی به عمل آمده نقض می‌شود اگرچه تمیز طلب به آن سببی که طبق ماده (۲۸۱) موجب نقض است استناد نکرده باشد.
ماده ۲۸۴: محکمه تمیز تجارتی در صورتی که بنابر علل مذکوره ماده (۲۸۱) یک قرار یا حکم را نقض نماید دعوی را به محکمه مرافعه تجارتی جهت رسیدگی مجدد و تصحیح حکم یا قرار ارجاع می‌دارد و محکمه مرافعه بر موضوع غور مجدد نموده اگر اعتراضات محکمه تمیز را وارد یافت فیصله جدید صادر می‌نماید که این فیصله اصولاً قابل تمیز طلبی است، ولی در صورتی که محکمه مرافعه به صحت قرار یا حکم سابقه خود اصرار ورزد اعتراضات محکمه تمیز را با دلایل رد می‌نماید و محکمه تمیز دوباره موضوع را مورد رسیدگی قرار داده در ماهیت دعوی متنازع فیه خودش اصدار حکم می‌نماید.
ماده ۲۸۵: در صورتی که محکمه تمیز در مورد صلاحیت یک محکمه راجع به رسیدگی یک دعوی حکم صادر نماید دعوی را به محکمه مربوطه جهت رسیدگی می‌فرستند.

باب پنجم: محصول فیصله خط‌ها، قیمت وثایق و مصارف محاکم تجارتی

فصل اول: محصول فیصله خط‌ها
ماده ۲۸۶: محصول فیصله خط‌های محاکم تجارتی بر اساس قیمت محکوم به، ترتیب ذیل اخذ می‌گردد:
الف: از فیصله خاط‌های صادره محاکم ابتدائیه تجارتی فیصد هشت (۸) محکوم به از محکوم علیه بنام محصول فیصله اخذ می‌گردد.
ب: فیصله خط‌ها محکمه مرافعه تجارتی فیصد شانزده (۱۶) محکوم به از محکوم علیه به نام محصول فیصله گرفته می‌شود.
ج: از فیصله خط‌های محکمه تمییز تجارتی فیصد بیست و دو(۲۲) محکوم به از محکوم علیه به نام محصول فیصله اخذ می‌گردد.
ماده ۲۸۷: هرگاه در محاکم ابتدائیه ادعای مدعی بر مبلغ زیاد بود و در محکمه یک قسمت آن به اثبات برسد از مبلغ مثبته طبق فقره(۱) ماده ۲۸۶ از محکوم علیه محصول فیصله اخذ و از مدعی که محکوم علیه نیست فیصد (۱) مبلغ متباقی که مورد ادعای اصلی او بوده و به اثبات نرسیده به نام محصول عدم اثبات اخذ می‌گردد؛ و در صورتی که مدعی نتواند هیچ جزئی از مبلغ مورد ادعایی خود را به اثبات برسانند از او یک فیصد تمام مدعا به نام محصول عدم اثبات گرفته می‌شود.
ماده ۲۸۸: اگر فیصله محکمه ابتدائیه تجارتی در محکمه مرافعه کاملاً تأیید شود به استثنای قیمت وثیقه فیصله خط مبلغ ۵۰ افغانی تکت صکوک که در حین اقامه دعوی اخذ می‌گردد کدام محصول دیگر ندارد. اگر محکمه مرافعه حکم محکمه ابتدائیه را در مورد مبلغ محکوم به قسما تغییر دهد از آن مقدار از مبلغ محکوم به که در حکم محکمه مرافعه تأیید شده دوباره محصول گرفته نمی‌شود ولی از آن مقداری که در حکم محکمه مرافعه لغو شده یک فیصد محصول عدم اثبات از محکم له محکمه ابتدائیه اخذ می‌گردد. هرگاه محکمه مرافعه حکم محکمه ابتدائیه را کاملاً لغو و حکم جدیدی بر علیه محکوم له ابتدائیه صادر کند او مکلف است از مبلغ محکوم به محکمه ابتدائیه محصول عدم اثبات و از محکوم به محکمه مرافعه (۱۶) فیصد محصول بپردازد.
ماده ۲۸۹: احکام ماده (۲۸۸) در محکمه تمیز نیز در مورد احکامی که راجع به فیصله‌های محکمه مرافعه صادر می‌کند با در نظر گرفتن فقره (۳) ماده (۲۸۶) تطبیق می‌گردد.
ماده ۲۹۰: در صورتی که دعوی در محاکم ثلاثه تجارتی به اساس اصلاح یا حکمیت حل و فصل گردد محصول مبلغی که در نتیجه اصلاح یا حکمیت به تأدیه آن موافقه به عمل آمده در محکمه ابتدائیه از قرار هشت(۸) فیصد درمرافعه شانزده(۱۶) فیصد در تمیز بیست و دو(۲۲) فیصد و همچنان از مبالغی که در حالات اصلاح یا حکمیت از آن انصراف به عمل آمده یک فیصد محصول عدم اثبات بالمناصفه از طرفین دعوی اخذ می‌شود.
در حالی که بین طرفین نسبت به تأدیه محصول و غیره مصارف طور دیگری موافقه به عمل آمده باشد طبق آن تعمیل می‌گردد.
فصل دوم: قیمت وثایق محاکم تجارتی
ماده ۲۹۱: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی اقامه دعوی می‌نماید مکلف است ادعای خود را بر روی عریضه رسمی دو افغانیگی و در جائی که عریضه رسمی وجود نداشته باشد به درخواست سفید که دارای تکت صکوک دو افغانیگی باشد به محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده ۲۹۲: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در یک محکمه تجارتی اقامه دعوی می‌نماید مکلف است حین تقدیم درخواست قبل از اینکه دعوی‌شان طبق احکام این قانون دائر گردد (۵۰) افغانی تکت صکوک به محکمه مربوطه حاضر آورد.
ماده ۲۹۳: قیمت هر وثیقه که در محکمه تجارتی ترتیب می‌یابد از قبیل فیصله خط‌ها، حجت، رسید خط، اقرار خط، قرارداد خط، وکالت خط بیست افغانی است.
ماده ۲۹۴: محصول مبلغ مندرج وثایقی که در مورد معاملات تجارتی در محاکم تجارتی ترتیب می‌گردد، طبق آتی است:
الف: حجت خط فیصد دو (۲) مبلغ مندرج.
ب: ابراء خط فیصد سه (۳) مبلغ مندرج.
ج: اجاره خط اموال منقول فیصدسه (۳) مبلغ مندرج.
د: اقرار خط فیصد سه (۳) مبلغ مندرج.
هـ: رسید خط فیصد سه (۳) مبلغ مندرج.
و: قرار داد خط فیصد پنج(۵) پول مبلغ مندرج.
ز: از وکالت خط‌های تجارتی و عموماً از اقرار خط‌هایی که در آن پول داخل نباشد به استثنای بیست افغانی قیمت وثیقه کدام محصول دیگری گرفته نمی‌شود.
ماده ۲۹۵: محصول مندرج وثایق مذکور ماده (۲۹۴) و قیمت وثایق را کسی می‌پردازد که وثیقه به مفاد او ترتیب می‌یابد. تنها وثیقه ابراء خط و رسید خط از این حکم مستثنی است که محصول مندرج و قیمت وثیقه آن را طرفین طور مناصفه می‌پردازند.
در صورتی که طرفین راجع به تأدیه محصول مندرج و قیمت وثایق تجارتی طور دیگری موافقه نموده باشند طبق آن محصول و قیمت وثیقه اخذ می‌گردد.
فصل سوم: حق التصدیق و مصارف محکمه
ماده ۲۹۶: حق التصدیق از دو نوع تصادیق گرفته می‌شود:
الف: از تصدیق مطابقت مثنی با اصل.
ب: از سائر تصادیق.
ماده ۲۹۷: حق تصدیق مطابقت مثنی به اصل برای هر صفحه در محاکم تجارتی بیست افغانی می‌باشد. (۲۵) کلمه یک سطر و (۱۵) سطر یک صفحه محسوب می‌گردد و اگر در سطر کسر موجود باشد تام محسوب می‌شود.
ماده ۲۹۸: حق التصدیق سائر تصادیق که از دفتر محاکم تجارتی داده می‌شود بدون در نظر گرفتن تعداد سطور و صفحات (۲۰) افغانی.
ماده ۲۹۹: مصارف محکمه عبارت است از:
الف: مصارف مقتضیه اتخاذ تدابیر احتیاطی و تأمینات.
ب: مصارف لازمه اهل خبره.
ج: مصارف لازمه احضار شهود.
د: مصارف لازمه اعلان و تبلیغ.
هـ: حق العمل وکیل دعاوی یا مشاور حقوقی.
ماده ۳۰۰: اشخاص حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی طرف دعوی می‌باشند هرگاه در حین جریان دعوی درخواست رجوع به اهل خبره، مطالبه تأمینات و اتخاذ تدابیر احتیاطی را بنماید مکلف‌اند مبلغ (۲۵) افغانی تکت صکوک به نام محصول قرار محکمه توأم با عریضه رسمی به محکمه مربوطه تقدیم کنند.
ماده ۳۰۱: در محاکم تجارتی طرفی که اجرای یک امری را که در فیصله دعوی مؤثر است مطالبه می‌نماید در حالی که مطالبه‌اش از طرف محکمه مربوطه پذیرفته شود مکلف است هرگونه مصارف لازمه اجرای موضوع مطالبه شده را به اساس تشخیص محکمه قبل از شروع به اجراآت نقداً به دسترس محکمه بگذارد. اگر در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین می‌گردد مصارف لازمه را نقداً تأدیه نکرد چنین محسوب می‌گردد که از درخواست خود منصرف شده‌است.
ماده ۳۰۲: در صورتی که محکمه بدون مطالبه یکی از طرفین اجرای یک امری را که در فیصله دعوی مؤثر است لازم دیده و قراری مبنی بر آن صادر کند به تأدیه مصارف لازمه یکی یا طرفین دعوی را مکلف می‌نماید.
ماده ۳۰۳: طرفی که به موجب احکام این فصل مصارف لازمه را تأدیه می‌دارد در حالی که در نتیجه دعوی فیصله محکمه مربوطه بر له او صادر شود به اساس درخواست او جانب مقابل از طرف محکمه به پرداخت مصارف تأدیه شده و حق العملی که به وکیل دعوی یا مشاور حقوقی پرداخته شده باشد مکلف می‌گردد.

باب ششم: تشکیلات محاکم تجارتی

فصل اول: محاکم ابتدائیه تجارتی
ماده ۳۰۴: در هر یک از مراکز ولایات و حکومات اعلی مملکت جهت رسیدی به اختلافات تجارتی یک محکمه ابتدائی تجارتی موجود می‌باشد.
ماده ۳۰۵: رؤسا و اعضاء محاکم ابتدائیه تجارتی تماماً انتصابی بوده و طبق اصول نامه استخدام ترفیع و تقاعد مأمورین ملکی دولت تعیین می‌گردد.
ماده ۳۰۶: تعداد هیئت قضائی محکمه ابتدائیه تجارتی در مرکز و ولایات و حکومات اعلی به شمول رئیس سه نفر می‌باشد.
ماده ۳۰۷: رؤسا محاکم ابتدائیه تجارتی در مرکز کابل رتبه (اول) و در ولایات رتبه (دوم) و در حکومات اعلی رتبه (سوم) می‌باشد.
ماده ۳۰۸: رتبه‌های اعضای محاکم ابتدائیه تجارتی طبق آتی است:
الف: اعضای محکمه ابتدائیه تجارتی کابل به رتبه (دوم)
ب: اعضای محاکم ابتدائیه تجارتی ولایات به رتبه (سوم)
ماده ۳۰۹: در هر محکمه ابتدائیه یک نفر مدیر تحریرات که وظیفه منشی محکمه را نیز اجرا می‌کند و صلاحیت قضائی ندارند موجود می‌باشد که رتبه او در محکمه ابتدائیه کابل (۳) و در محاکم ولایات (۴) می‌باشد.
مأمورین اداری، تاپیست‌ها و مستخدمین محاکم ابتدائی تجارتی طبق تشکیل و بودجه وزارت عدلیه می‌باشد به قدر لزوم استخدام می‌گردند.
فصل دوم: محکمه مرافعه:
ماده ۳۱۰: در کابل یک محکمه مرافعه تجارتی موجود می‌باشد که طبق احکام این قانون به احکام و قرارهای صادره محاکم ابتدائیه تجارتی کابل و ولایات استینافاً رسیدگی می‌نماید.
وزارت عدلیه صلاحیت دارد عند الضروره محاکم مرافعه تجارتی دیگری در نقاط مختلف مملکت تأسیس نماید.
ماده ۳۱۱: هیئت قضائی محکمه مرافعه تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه نفر می‌باشد؛ که طبق ماده (۳۰۵) این قانون تعین می‌گردند و رتبه‌هایشان قرار ذیل است:
الف: رئیس محکمه مرافعه تجارتی به رتبه (۱)
ب: اعضای محکمه مرافعه تجارتی به رتبه (۲)
ماده ۳۱۲: در محکمه مرافعه تجارتی یک نفر مدیر تحریرات که وظیفه منشی محکمه را نیز اجرا می‌کند و صلاحیت قضائی ندارد به رتبه (۳) موجود می‌باشد.
سائر مأمورین اداری، تایپیست‌ها و مستخدمین محکمه مرافعه تجارتی مطابق تشکیل و بودجة وزارت عدلیه به قدر لزوم استخدام می‌شود.
فصل سوم: محکمه تمیز تجارتی
ماده ۳۱۳: محکمه تمیز تجارتی در کابل جهت وارسی و انجام اموری تشکیل یافته‌است که به موجب مواد مصرحه این قانون از وظایف محکمه مذکور شمرده شده‌است.
ماده ۳۱۴: هیئت قضائی محکمه تمیز تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه نفر می‌باشند که طبق ماده (۳۰۵) تعیین و رتبه‌های‌شان طبق آتی است:
الف: رئیس محکمه تمیز به رتبه (۱)
ب: اعضای محکمه تجارتی به رتبه (۲)
ماده ۳۱۵: احکام ماده (۳۱۲) این قانون در مورد محکمه تمیز تجارتی نیز تطبیق می‌گردد.
فصل چهارم: مواد متفرقه
ماده ۳۱۶: محاکم تجارتی در اجرای وظایف‌شان کلا آزاد و از هر گونه مداخله مصون‌اند، تنها بودجه و تشکیلات‌شان به وزارت عدلیه مربوط است.
ماده ۳۱۷: در تعیین رؤسا و اعضای محاکم تجارتی باید قبل از همه اهلیت علمی و معلومات مسلکی اشخاص در نظر گرفته شود و وزارت عدلیه مکلف است که در مورد بودجه محاکم تجارت خصوصیت دستگاه و مقام محاکم تجارتی را در نظر داشت باشد و در راه تسهیل و اجرای وظایف‌شان هر گونه وسایل مورد ضرورت را فراهم و تدابیر لازمه اتخاذ نماید.
ماده ۳۱۸: قوماندانی‌های امنیة کابل و ولایات مکلف‌اند احکام و اوامر محاکم تجارتی را که طبق احکام این قانون صادر می‌گردد اجرا نماید.
ماده ۳۱۹: محاکم ثلاثه تجارتی صلاحیت دارند در مواردی که لازم ببینند از معلومات مسلکی، تجار خبیر، و با تجربه حوزه قضائی مربوطه و اطاقهای تجارت در مورد تثبیت و توضیح عرف و عادت تجارتی استفاده نمایند.
ماده ۳۲۰: تا زمانی که محکمه محصول فیصله خط‌های صادر را اخذ و تکت صکوک را به کتاب مربوطه آن نصب و باطل شد ننمایند مجاز نیست فیصله خط را به یکی از طرفین دعوی یا هر دوی‌شان تفویض نماید.
ماده ۳۲۱: تکت‌های صکوک که به کتاب ثبت محکمه نصب می‌گردد باید روی تکت‌های مذکور به مهر باطل شد ممهور گردد.
ماده ۳۲۲: در محاکم تجارتی اصحاب دعوی در هر مرحله اعم از ابتدائیه، مرافعه و تمیز می‌تواند از ادعای خود منصرف شونددر این حال هرگاه رسماً دعوی دائر و به جریان نیفتاده و به کتاب ضبط دعوی ثبت نگردیده باشد ایجاب اخذ کدام محصول را نمی‌نماید و باید موضوع از آجنده محکمه خارج و به دوسیه مربوط خاتمه داده شود و الا اگر محصول دائر گردیدن دعوی تأدیه و اصل دعوی به جریان افتاده و به کتاب مربوطه ثبت گردیده باشد از طرفی که از ادعای خود صرف نظر نموده مطابق مواد این قانون محصول معینه عدم اثبات اخذ و فیصله خط رسمی محکمه در موضوع صادر می‌گردد، در حالی که به مقابل ادعای مدعی ـ مدعی الیه دعوی متقابل به محکمه اقامه نموده و با شخص ثالث درجریان دعوی شامل گردیده باشد درمورد قبول تقاضای انصراف موافقه مدعی علیه یا شخص ثالث شرط است.
ماده ۳۲۳: وزارت عدلیه مکلف است تشکیلات کافی اداره ثبت اسناد و علائم تجارتی را و همچنان تشکیلات کافی برای امور افلاس و ورشکست که طبق اصولنامه افلاس و ورشکست به محاکم ابتدائیه تجارتی مربوط است در بودجه محاکم تجارتی شامل نماید.
ماده ۳۲۴: این قانون دو ماه بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی مرعی الاجرا است.
یوم چهارشنبه مورخ ۱۰ برج جدی ۱۳۴۳ هـ ش.
مطابق ۱۷ ماه شعبان المعظم ۱۳۸۳هـ ق.
تارخ نشر در جریده رسمی ۱۷ حوت ۱۳۴۳هـ ش.
کد مطلب: 255
 


 
United States
۱۳۹۳-۰۹-۲۲ ۱۴:۰۴:۵۶
قانون محاکمات تجارتی (15081)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل