فصلنامه برگ سبز، شماره ۱۰ و ۱۱

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۰
فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برگ سبز جوان
سال چهارم، شماره ۱۰ و ۱۱، خزان و زمستان ۱۳۹۱
صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگی، اجتماعی برگ سبز
مدیر مسؤول: محمدتقی موسوی
هیأت تحریریه: سکینه احمدی، سید علیرضا کوثری، زکیه توسلی، محمد رضایی، خدیجه حسینیان، موسی محمدی، بتول حسینی، یلدا جعفری، محمدتقی حسینی آقایی، آمنه عالمی، زهرا مرتضوی.
سردبیر: سید محمد نقی موسوی
مترجمان: آمنه عالمی، سید عبدالبصیر حسینی عالمی، یلدا جعفری.
ویراستار و صفحه آرا: ن. م
عس روی جلد: The Lonely Crowd
برای دانلود اینجا کلیک کنید
تعداد صفحات: ۱۰۰
نوع فایل: pdf
حجم: ۳ مگ
کد مطلب: 21335
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل