نور محمّد تره کی

28 عقرب 1386 ساعت 14:59


نور محمد تره کی در سال ۱۲۹۶ هجری شمسی در منطقه ی ناوه ی ُمقُر از توابع ولایت غزنی متولّد شد و در سال ۱۳۱۱ در شرکت پشتون قندهار به عنوان کارگر مشغول به کار گردید . او در جریان کارش توجه محمّد رسول پشتون رئیس شرکت مذکور را به خود جلب کرد و به نمایندگی این شرکت در بمبئی هند فرستاده شد و در آنجا تحت تأثیر اندیشه ی کمونیستی قرار گرفت . نور محمّد تره کی یکی از اعضای فعّال ویش زلمیان و گرداننده ی اصلی جریده ی انگار بودکه در جهت دهی حزب ویش زلمیان به سوی چپ نقش عمده داشت. پس از سرکوبی حزب ویش زلمیان ، تره کی به واشنگتن اعزام شد و با میوند وال ، که سفیر افغانستان بود به عنوان وابسته ی مطبوعاتی سفارت همکاری  می کرد . طوری که نوشته اند تره کی به اتهام بی لیا قتی به کابل فرا خوانده شد و «دارالتّرجمه ی نور» را تأسیس کرد . او در سال ۱۳۴۳ در کنگره ی مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، به مقام دبیرکلی این حزب بر گزیده شد و پس از کودتای هفتم ثور سال ۱۳۵۷ ریاست دولت و رژیم کمونیستی را به عهده گرفت.  تره کی در سنبله( = شهریور ) ی سال ۱۳۵۸ در جریان تصفیه ی درون گروهی توسط شاگرد وفادارش !! ‌حفیظ الله امین به قتل رسید. تره کی را در شمار نویسندگان نیز قرار داده اندکه بیشتر داستان می نوشت و آثار زیادی از او باقی نمانده است . نوشته های چاپ شده ی او قرار ذیل است :
۱- زندگی نوین ( فلسفه ی مارکسیسم - لنینیسم ) .
۲- دبنگ مسافری .
۳- سِلَه (= خره )
۴- دبرزگرلور ( = داس دهقان ) .
۵- اِسپین ( = سفید ) .
۶- موچی ( = کفش دوز ، پینه دوز ) .


کد مطلب: 140

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/140/نور-محم-د-تره-کی

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com