فرمان كرزی در خصوص تخفيف و عفو مجازات عده‏ای از زندانيان در سالروز ميلاد حضرت محمد (ص)

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ دلو ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۰۶
فرمان كرزی در خصوص تخفيف و عفو مجازات عده‏ای از زندانيان در سالروز ميلاد حضرت محمد (ص)
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی صدور حكمي فرمان تخفیف و عفو مجازات عده ای از زندانيان را به مناسبت روز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطابق حکم فقره (18) ماده (64) قانون اساسی افغانستان صادر كرد كه مفاد آن به اين شرح می باشد:
تخفیف مجازات اعدام به حبس دوام ماده اول: محکومینی که به مجازات اعدام محکوم گردیده اند، مگر مدعی حق العبد براساس وثیقه شرعی بلابدل یا در مقابل بدل صلح یا اخذ دیه یا اسقاط حلف به محکوم علیه ابراء و یا از دعوی حق العبدی خویش انصراف بعمل آورده باشند مجازات اعدام آنها به حداکثر حبس دوام تخفیف داده شود.
عفو مجازات حبس باقیمانده زنان. ماده دوم:
(1) زندانياني که به جزای حبس دوام محکوم گردیده و از تاریخ صدور این فرمان بیش از سه سال از مجموع مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد از حبس رها گردند.
(2) زندانياني كه به جزاي حبس طولاني مدت از 10 الی 15 سال محکوم گردیده باشند به شرط آن که از تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال از مجموع مدت حبس محکوم بهای شان باقی نمانده باشد، از حبس رها گردند.
(3) زندانياني كه به جزاي حبس طولاني مدت الی 10 سال محکوم گردیده باشند به شرط آن كه  از تاریخ صدور این فرمان بیش از یکسال از مجموع مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد، رها گردند.
(4) زندانياني كه به جزاي حبس متوسط محکوم گردیده باشند به شرطی از حبس رها گردند که الی تاریخ صدوراین فرمان حداقل دو ثلث (2بر3) مدت محکوم بها را در محبس سپری نموده باشند.
(5) زندانياني كه به حبس قصیر محکوم گردیده باشند به شرطی رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان حداقل نصف مجازات بهای خویش را درحبس سپری نموده باشند.
تخفیف مجازات حبس زنان ماده سوم: زندانياني كه از مزایای عفو مندرج حکم ماده دوم این فرمان مستفید شده نمی توانند باالترتیب در مدت حبس باقیمانده شاملین فقره
(1) سه سال، شاملین فقره (2) دوسال ، شاملین فقره (3) یک سال، شامین فقره (4) شش ماه و شاملین فقره (5) سه ماه تخفیف بعمل آید.
عفو مجازات حبس باقیمانده مردان ماده چهارم:
(1) زندانياني كه به جزاي حبس دوام محکوم گردیده و از تاریخ صدور این فرمان بیش از دو و نیم سال از مجموع مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد از حبس رها گردند. (2) زندانياني كه به جزاي حبس طولاني مدت از 10 الی 15 سال محکوم گردیده باشند به شرط آن كه از تاریخ صدور این فرمان بیش از یک و نیم سال از مجموع مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد از حبس رها گردند. (3) زندانياني كه به جزاي حبس طویل الی 10 سال محکوم گردیده باشند، به شرط آن که از تاریخ صدور این فرمان بیش از یکسال از مجموع مدت حبس محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد از حبس رها گردند. (4) زندانياني كه به جزاي حبس متوسط محکوم گردیده باشند به شرطی از حبس رها گردند که از تاریخ صدور این فرمان حداقل دو ثلث (2بر3) مدت محکوم بها را در محبس سپری نموده باشند. (5) زندانياني كه به حبس قصیر محکوم گردیده باشند به شرطی رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان حداقل نصف مجازات حبس محکوم بهای خویش را در محبس سپری کرده باشند.
تخفیف مجازات حبس مردان ماده پنجم: زندانياني كه از مزایای عفو مندرج حکم ماده چهارم این فرمان مستفید شده نمی توانند بالترتیب درمدت حبس باقی مانده شاملین فقره (1) دونیم سال، شاملین فقره (2) یک و نیم سال، شاملین فقره (3) یکسال، شاملین فقره (4) شش ماه و شاملین فقره (5) سه ماه تخفیف به عمل آید.
عفو مدت حجز باقیمانده اطفال ماده ششم: (1) محجوزینی که به جزاي حجزالی ده سال محکوم گردیده اند و از تاریخ صدور این فرمان بیش از سه سال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد از حجز رها گردند. (2) محجوزینی که به جزاي حجز6 الی 8 سال محکوم گردیده باشند به شرطی که از تاریخ صدور این فرمان بیش از دو سال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد رها گردند. (3) محجوزینی که به جزاي حجز 4 الی 6 سال محکوم گردیده باشند به شرطی که از تاریخ صدور این فرمان بیش از یکسال از مجموع مدت حجز محکوم بهای آنها باقی نمانده باشد رها گردند. (4) محجوزینی که به جزاي حجز 2 الی 4 سال محکوم گردیده باشند به شرطی از حبس رها گردند که الی تاریخ صدور این فرمان حداقل یک و نیم سال را درمرکز اصلاح و تربیت اطفال سپری نموده باشند. (5) محجوزینی که به حجز الی دوسال محکوم شده باشند به شرطی رهاگردندکه الی تاریخ صدور این فرمان حداقل نصف مجازات محکوم بهای خویش را در مرکز اصلاح و تربیت اطفال سپری کرده باشند.
تخفیف مجازات حجز باقیمانده اطفال. ماده هفتم: محجوزینی که از مزایای عفو مندرج حکم ماده ششم این فرمان مستفید شده نمی توانند، باالترتیب در مدت حجز باقیمانده شاملین فقره (1) سه سال، شامین فقره (2) دوسال، شاملین فقره (3) یک سال، شاملین فقره (4) شش ماه و شامین فقره (5) سه ماه تخفیف به عمل آید.
موانع استفاده احکام مندرج این فرمان ماده هشتم:
(1)محکومین جرایم خشونت علیه زن و جرایم فساد اداری از مزایای تخفیف و عفو این فرمان و محکومین جرایم مواد مخدر صرف از مزایای عفو آن مستفید شده نمی‏توانند. (2) هرگاه مشمولین عفو این فرمان به مجازات مالی و یا اعاده مال یا جبران خساره نیز محکوم شده باشند زمانی می توانند از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید گردندکه مسوولیت مالی خود را کاملاً اداء نمایند. (3) محکومینی که در طول یکسال قبل از صدور این فرمان در محبس مرتکب جرم خشونت، اشوب گری، تلاش برای فرار از محبس یا به نحوی باعث اخلال امنیت و آسایش دیگران در محلات سلب آزادی گردیده باشند از مزایای مندرج این فرمان مستفید شده نمی توانند. آمرین محلات سلب آزادی به ملاحظه سوابق و دوسیه های محکومین، سلوک آنها را به دقت بررسی و بصورت مستند در زمینه عمل نمایند. (4) محکومینی که در سال جاری از مزایای تخفیف فرامین عفو و تخفیف مجازات رئیس جمهوری به مناسبت روزهای دینی يا ملی مستفید شده باشند از تخفیف های این فرمان مستفید نمی گردند.
کیفیت تعمیل احکام این فرمان: ماده نهم: به منظور تطبیق احکام عفو و تخفیف مندرج این فرمان، مدت بعد از وضع تخفیف مجازات حاصله از تطبیق فرامین قبلی مقام ریاست جمهوری دراین خصوص، مجموع مدت محکوم بها شمرده می شود.
تدارک محل مناسب برای رها شدگان اناث ماده دهم: وزارت امورزنان مکلف است برای آنعده محکومین اناثی که طبق احکام این فرمان رها میگردند ، الی پیدا شدن محرم شرعی آنها، محل مناسب رهایش را درمرکز و ولایات تدارک نماید.
تشکیل کمیسیون ها ماده یازدهم (1) به منظور تعمیل احکام این فرمان درمراکز ولایات کمیسیون های متشکل از نمایندگان وزارت های دفاع ملی، امورداخله و امور زنان، لوی سارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها و ریاست مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت نظر رئیس یا عضو محکمه استیناف همان ولایت تشکیل گردد. (2) کمیسیون های موظف سعی به عمل آورند تا هرچه زودتر درمورد تصمیم اتخاذ و در تحقق اهداف این فرمان از دقت بیشتر کار بگیرند. (3) کمیسیون های موظف، مکلفند گزارش اجراات خویش را با قید تاریخ اجراء پیرامون تعمیل احکام این فرمان و فهرست استفاده کننده گان عفو یا تخفیف را با تفکیک جنس به وزارت عدلیه و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ارائه نمایند.
انفاذ ماده دوازدهم: این فرمان از تاریخ توشیح نافذ می باشد
کد مطلب: 13774
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل