متن فرمان حامد کرزی در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی

تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ اسد ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۳۴
متن فرمان حامد کرزی در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی
فرمان حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال موسسات امنیتی خصوصی

 ماده اول: با تاسی از حکم فقره های ۳ و ۴ ماده ۶۴ و صراحت بند اول ماده ۶۶ قانون اساسی افغانستان و به منظور مبارزه علیه فساد، تامین مطمئن امنیت جان، مال و نوامیس شهروندان و جلوگیری از بی نظمی های امنیتی و سؤ استفاده از اسلحه، لباس و تجهیزات نظامی توسط موسسات امنیتی خصوصی که سبب حوادث دلخراش و غم انگیز گردیده اند، بعد از ارزیابی های لازم و قانونی انحلال کامل موسسات امنیتی خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در خلال مدت چهار ماه طی مراتب آتی منظور می نمایم.
ماده دوم: افراد داوطلب عضو شرکت های امنیتی در صورت که واجد شرایط باشند می توانند با سلاح، مهمات و سایط وسایر تجهیزات دست داشته و یا بدون داشتن سلاح بعد از راجستر به قطعات پولیس مدغم و وزارت امور داخله مکلف است در خلال مدت تعیین شده ادغام موسسات متذکره را تکمیل و طی مراحل نماید.
ماده سوم: سلاح، مهمات، وسایط و تجهیزات موسسات امنیتی خصوصی خارجی که قبلاً در وزارت امور داخله راجستر گردیده باشند در صورت انتقال سلاح شان در پروتوکول عقد شده اولی به دولت متعلق نگردد بعد از موافقت کمپنی های مذکور از جانب وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی خریداری و ویزه اقامت پرسونل خارجی شان در کشور فسخ گردد.
ماده چهارم: هرگاه کمپنی های مذکور به فروش تجهیزات خویش عدم موافقت خود را ابراز نمایند ویزه اقامت شان در کشور فسخ و میتوانند سلاح، و سایط و سایر ملکیت های منقول خود را حین خروج از کشور با خود حمل نمایند.
ماده پنجم : موسسات امنیتی خصوصی داخلی و خارجی که در وزارت امور داخله راجستر نگردیده و خود سرانه ایجاد شده باشند بحیث موسسات امنیتی غیر قانونی لغو، سلاح، مهمات و سایر وسایل و تجهیزات نظامی شان قانوناً مصادره گردد.
ماده ششم: سفارت خانه های دول متحابه در کابل و قونسلگری های خارجی در ولایات وهمچنان موسسات بین المللی، نهاد های غیر دولتی و موسسات اقتصادی که در کابل و سایر شهر های کشور فعالیت دارند می توانند در تامین امنیت خویش از افراد امنیتی خصوصی متعلق به خود شان در داخل محوطه مربوط، طوریکه درتماس و معروض به بیرون از احاطه قرار نداشته و اجازه گشت و گذار را درخارج محلات مربوط نداشته باشند به اندازه ضرورت که از جانب وزارت امور داخله تعیین و راجستر می گردد استفاده نمایند.
ماده هفتم: وزارت امور داخله مکلف است امنیت بیرونی سفارت خانه ها و کلیه موسسات بین المللی و نهاد های غیر دولتی مقیم درکابل و سایر شهرهای کشور را به صورت مطمئن تامین نموده، تسهیلات لازم را در ثبت، راجستر و اجرای جواز سلاح و تجهیزات مورد نیاز برای افراد امنیت خصوصی موسسات مندرج ماده پنجم این فرمان فراهم و امنیت کلیه نقل و انتقالات لوژستیکی و تامیناتی قوای بین المللی را از مرکز به ولایات و از ولایات به ولسوالی ها به همکای وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی تامین نماید.
ماده هشتم: این فرمان از تاریخ منظوری نافذ و تطبیق آن به عهده وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.
 
کد مطلب: 11771
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/7BVYmf
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل