۱
 

متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی»

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۸۶ ساعت ۰۸:۰۰
متن کامل «قانون رسانه‌های همگانی»
«قانون رسانه‌های همگانی» در تاریخ ۱۰ سنبه/شهریور ۱۳۸۷ توسط مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) تصویب شد. این قانون در تاریخ ۹ سرطان/تیر ۱۳۸۷ توسط «حامد کرزی» رئیس‌جمهور وقت افغانستان توشیح شد. قانون رسانه‌های همگانی در تاریخ ۱۵ سرطان/تیر ۱۳۸۸ در شماره ۹۸۶ جریده رسمی وزارت عدلیه منتشر گردید.

فصل اول- احکام عمومی

مبنی
مادهٔ اول: این قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آ زادی فکر وبیان وتنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور وضع گردیده‌است.

هدف
مادهٔ دوم: اهداف این قانون عبارت اند ا ز: 
۱- حمایت وتضمین حق آزادی فکر وبیان.
۲- حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها.
۳- ترویج و انکشاف رسانه‌های همگانی آزاد، مستقل و کثرت گرا.
۴- فراهم نمودن زمینه مناسب برای اظهار فکر و احساس اتباع کشور توسط گفتار، نوشته، رسم، تصویر، ثبت روی نوار، تمثیل، حرکت وسایر پدیده‌های علمی، ادبی، هنری و طبع ونشر.
۵- رعایت اصل آزادی بیان ورسانه‌های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر بانظرداشت دین مقدس اسلام.
۶- کمک به منظور رشد سالم رسانه‌های همگانی به نحوی که بتوانند وسایل مؤثر نشر ثقافت درکشور بوده، نظریات مردم، را مطابق با معیارها، اصول وارزش‌های (ژورنالیستی صداقت، بی‌طرفی و توازن)، انعکاس دهند.

اصطلاحات
مادهٔ سوم: اصطلا حات آ تی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می‌باشند: 
۱- رسانه: وسیله یا آلهٔ انتقال پیام، معلومات و اطلاعات با استفاده از وسایل آتی می‌باشد: 
- رسانه برقی: رادیو، تلویزیون، شبکه کیبلی و اینترنت.
- رسانه چاپی: روز نامه، جریده (هفته نامه، نشریه پانزد ه روزه، ماهنامه، مجله، گاهنامه، فصلنامه، پوستر وبولتن).
- آژانس خبر رسانی.
۲- رسانه‌های همگانی دراین قانون به انواع ذیل تقسیم می‌گردند: 
- رسانه عامه: رسانهٔ است که متعلق به عامه مردم بوده، از طریق دولت و اعلانات تمویل و تجهیز می‌گردد.
- رسانه خصوصی: رسانهٔ است که متعلق به سازمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده واز طرف آنها تجهیز وتمویل می‌گردد.
- رسانه شخصی: رسانهٔ است که از طرف افراد حقیقی تجهیز وتمویل می‌گردد.
۳- ژورنالیست: شخص حرفه یی و مسلکی است که ازطریق رسانه‌ها، مواد ومحتوای نشراتی را ایجاد وعرضه می‌نماید.
۴- مطبعه: دستگاه اقتصادی و تخنیکی است که به طبع روزنامه، مجله، کتاب، جریده، ابلاغیه، رساله، اعلان، پوستر، تقویم، پست کارت و نظایر آن می‌پردازد.
۵- طابع: شخص حقیقی یا حکمی است که به اساس ملکیت یا نمایندگی ما لک، متصدی بالفعل امور مطبعه باشد.
۶- ناشر: شخص حقیقی یا حکمی است که اجازه طبع و نشر آثار غیر موقوت را دارا می‌باشد.
۷- نشر: عملیهٔ انتقا ل پیام و خبر از طریق رسانه‌های همگانی است.
۸- مؤسسهٔ نشراتی: شخصیت حکمی انتفاعی است که به اساس اساسنامه تأسیس و نشرات رسانه‌های برقی، چاپی، موقوت و غیر موقوت را مطابق به اهدافش نشر و پخش می‌نماید.
۹- نهاد آموزشی ژور نالیزم: نهادی است که به صورت کوتاه مدت یا دراز مدت به آموزش مسلکی ژورنالیزم می‌پردازد.
۱۰- دارالترجمه: مؤسسه حکمی انتفاعی است که طبق اساسنامه، حق دارد مطالب و مضامینی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند.
۱۱- شرکت تبلیغات و اعلانات: شخصیت حکمی تجارتی است که مطابق اساسنامه
به تبلیغات و اعلانات می‌پردازد.
۱۲- کاپی رایت: داشتن حق مالکیت معنوی و امتیاز انتشارات ثبت شده‌است که در مطابقت به معیارهای قبول شده توسط مقرر هٔ جداگانه تنظیم می‌شود.
۱۳- صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حکمی است که به تأسیس و تدویر رسانه‌های برقی، چاپی، آژانس خبر رسانی، نهادهای آموزش ژورنالیزم، مطبعه، مؤسسه نشراتی، 
دارالترجمه و شرکت تبلیغات و اعلانات می‌پردازد.
۱۴- مدیر مسؤول: شخصی است که طور بالفعل، مسؤولیت امور نشراتی مربوط به وسایل مندرج جزء (۱۳) این ماده را به عهده دارد.
۱۵- رادیو: وسیله ارتباط همگانی سمعی است.
۱۶- تلویزیون: وسیله ارتباط همگانی سمعی و بصری است.
۱۷- شبکه کیبلی: رسانه همگانی سمعی و بصری است که برنامه‌های گوناگون اطلاعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و تفریحی ملی وبین المللی را برای مشترکین عرضه کند.

فصل دوم- حقوق و مکلفیت‌ها

آزادی فکر و بیان

مادهٔ چهارم: 
۱- هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب، حصول و انتقا ل معلومات، اطلاعات و نظریات درحدود احکام قانون بدون مداخله ومحدودیت ازطرف مسؤولین دولتی، شامل این حق است. این حق در بر گیرنده فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع و دریافت معلومات نیز می‌باشد.
۲- دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت، تقویه وتضمین می‌نماید.هیچ شخص حقیقی یا حکمی بشمول دولت و ادارات دولتی نمی‌تواند فعالیت آزاد رسانه‌های خبری یا معلوماتی را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده ویا طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همگانی و معلوماتی مداخله نماید، مگر مطابق احکام این قانون.

مطالبه معلومات
مادهٔ پنجم: هر شخص حق دارد، معلومات را طلب و دریافت نماید دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی راکه مطالبه می‌شود، فراهم می‌نماید، مگر این که معلومات مطالبه شده راز محرم بوده، افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد ویا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.

حمایت قانونی
مادهٔ ششم: 
۱- ژورنالیستان در اجرای فعالیت‌های مسلکی مربوط به شمول نشرگزارش‌ها و نظریات انتقادی مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند.
 ۲- ژورنالیستان حق دارند از افشای منابع معلوماتی شان، خود داری نمایند، مگر این که محکم هٔ ذیصلاح در مورد افشای آن حکم نموده باشد.

تشکل صنفی
مادهٔ هفتم: ژورنالیستان و سایر اعضای رسانه‌های همگانی می‌توانند به منظور دفاع از منافع صنفی مربوط مطابق احکام قانون، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها وکانون‌های مستقل
صنفی را ایجاد نمایند.

فعالیت رسانه‌های مؤسسات خارجی
مادهٔ هشتم: 
۱- اتباع کشور می‌توانند رسانه‌های همگانی مندرج ماد هٔ سوم را مطابق احکام این قانون تأسیس نمایند.
۲- نماینده گی های سیاسی خارجی در افغانستان با رعایت موازین دپلوماتیک می‌توانند
به طبع و نشر بلوتن خبری بپردازند.
۳- نماینده گی‌های موسسات بین‌المللی وبین الحکومتی می‌توانند در ساحات کار شان با کسب موافقت وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به نشر و پخش نشرات موقوت و غیر موقوت بپردازند.
۴- مؤسسات غیردولتی خارجی (N.G.O.S) که مطابق احکام قانون تأسیس شده باشند می‌توانند درساحه کار تخصصی شان بعد از کسب اجازه وزارت اطلاعات، فرهنگ
و توریزم به مدیریت مسؤولی اتباع افغانستان، به نشر نشرات موقوت و غیر
موقوت بپردازند.

داشتن اساسنامه
مادهٔ نهم: رسانه‌های همگانی، مطابع، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها، شرکتهای تبلیغات و اعلانات مکلف اند، فعالیت‌های خویش را در اساسنامهٔ مربوط که در بر گیرنده اهداف، وظایف، صلاحیت‌ها، تشکیل، تمویل و منبع مالی باشد، تنظیم نمایند.

امور مالی رسانه‌ها
مادهٔ دهم: منابع تمویل ومصارف رسانه ای همگانی، علنی وشفاف می‌باشد. وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به منظور ثبت عواید و مصارف وسایر امور مربوط آن طرزالعمل جداگانهٔ را وضع می‌نماید.

فراهم نمودن تسهیلات
مادهٔ یازدهم: وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم به منظور تحقق فعالیت آزاد رسانه‌های همگانی د اخلی و خارجی تسهیلات ممکنه را فراهم می‌نماید.

فصل سوم- رسانه‌های چاپی وبرقی

تأسیس رسانه‌های چاپی
مادهٔ دوازدهم: 
۱- اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات غیردولتی داخلی و پناه گزینان کشورهای خارجی، می‌توانند مطابق احکام این قانون رسانه‌های چاپی را تأسیس نمایند.
۲- رسانه‌های چاپی مندرج جز دوم ماد هٔ سوم این قانون بدون ثبت قبلی تْا سیس ونشرشده می‌توانند. درصورتی که نشریه قبل ازثبت، نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز مکلف است در مدت د و هفته نشریه خود راطبق احکام این قانون ثبت نماید.
صاحب امتیاز ومدیر مسؤول
مادهٔ سیزدهم: هر رسانه چاپی مطابق احکام این قانون، دارای صاحب امتیاز و مدیر مسؤول می‌باشد.

داشتن آدرس
مادهٔ چهاردهم: رسانه چاپی، حاوی اسم نشریه، آدرس مشخص، نام ومحل چاپخانه، نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و تاریخ نشر آن می‌باشد.

درج شهرت در اثر
مادهٔ پانزدهم: درج شهرت صاحب اثر و امضای وی در اصل نسخه حتمی می‌باشد.
تأسیس دستگاه‌ها و رسانه‌های برقی
مادهٔ شانزدهم: اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، مؤسسات شخصی، تشبثات خصوصی وادارت دولتی می‌توانند طبق احکام این قانون، دستگاه‌ها ورسانه‌های
برقی را تأسیس نمایند.

فصل چهارم- مطابع

تأسیس مطبعه
مادهٔ هفدهم: اتباع کشور، احزاب سیاسی، سازمان‌های اجتماعی، شرکت‌ها ومؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی وادارات دولتی می‌توانند مطابق احکام این قا نون به تأسیس مطبعه اقدام نمایند، مشروط بر اینکه جو از فعالیت را از وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم کسب نمایند.

انتقال ملکیت
مادهٔ هجدهم: انتقال ملکیت مطبعه مجاز است ملکیت مطبعه به شخصی انتقا ل شده می‌تواند که واجد شرایط مندرج ماده (۲۰) این قانون باشد.
حتمی بودن مدیریت
مادهٔ نزدهم: آغاز فعالیت مط بعه و ادامه کار آن، بدون داشتن صاحب امتیاز و مدیر مسؤول جواز ندارد.

فصل پنجم - شرایط و مکلفیت‌های صاحب امتیاز

شرایط صاحب امتیاز
مادهٔ بیستم: صاحبان امتیاز رسانه‌های همگانی، مطابع، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها وشرکت‌های تبلیغات واعلانات واجد شرایط ذیل می‌باشند: 
۱- اشخاص حقیقی: 
- داشتن سند تابعیت کشور.
- اکمال سن هجده سالگی.
- محروم نبودن از حقوق مدنی وسیاسی به اساس حکم محکمه با صلاحیت.
۲- اشخاص حکمی.
- ثبت وراجستر در ادارات ذیربط دولتی.
- تثبیت هویت افغانی ت وسط ادارات ذیربط مسئوول. اشخاص مندرج فقره‌های (۲ و ۳) ماده هشتم این قانون از این امر مستثنی اند.
- محروم نبودن از حقوق مدنی وسیاسی به اساس حکم محکمه باصلاحیت.

ثبت رسانه‌ها: 
مادهٔ بیست ویکم: صاحبان امتیاز رسانه‌های برقی، آژانس‌ها، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، موسسات نشراتی، مطابع، دار الترجمه‌ها وشرکت‌های تبلیغات واعلانات واجد شرایط مندرج مواد (۲۰ و ۲۵) این قانون مکلف اند، رسانه‌ها ونهادهای خود اعم از برقی وچاپی را مطابق احکام مندرج این قانون در وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم ثبت نمایند.

ارائه معلومات غرض ثبت رسانه‌ها: 
مادهٔ بیست ودوم : 
۱- صاحبان امتیاز رسانه‌ها، مطابع، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها وشرکت‌های تبلیغات واعلانات مکلف اند بیان نامهٔ حاوی معلومات ذیل رابه خاطر ثبت، به وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم تقدیم نمایند: 
۱- شهرت مکمل.
۲- نوع فعالیت.
۳- اسم ومحل فعالیت.
۴- هدف ومرام فعالیت.
۵- منبع تمویل وانداز هٔ سرمایه.
۲- برای ر سانه‌های برقی، مطابع، آژانس‌ها، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، موسسات نشراتی وشرکت‌های تبلیغات واعلانات تثبیت کمیت وکیفیت ماشین آلات وتجهیزات وبرای رسانه‌های چاپی، تیراژ، زبان، نوع محتوای نشراتی، موعد چاپ قطع و صحافت قبل از ثبت، حتمی می‌باشد.

حق مراجعه به محکمه
مادهٔ بیست وسوم: هر گاه صاحب امتیاز، تصمیم وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم را مبنی بر عدم ثبت یا صدور جواز، مغایر احکام قانون بداند، می‌تواند به کمیسیون بررسی شکا یات و تخلفات ازمندرجات قانون رسانه‌های همگانی مراجعه نماید، در صورت عدم قناعت، حق دارد به پیشگاه محکمه اقامه دعوی کند.
انتقال ملکیت وامتیاز
مادهٔ بیست وچهارم: 
۱- انتقال ملکیت وامتیاز فعالیت رسانه‌های همگانی، مطابع، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالتر جمه‌ها وشرکت‌های تبلیغات واعلا نات مجاز است. ملکیت یاحق به شخصی انتقال یافته می‌تواند که واجد شرایط مندرج این قانون باشد.
۲- درصورت وفات یا از دست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز، درمورد ملکیت مادی ومعنوی مطابق احکام قانون مدنی واین قانون اجراآت می‌گردد.
۳- در صورت وفات یا از د ست دادن اهلیت حقوقی صاحب امتیاز، ملکیت معنوی او به شخصی که ورثه به وی توافق داشته وواجد شرایط مندرج احکام مواد (۲۰ و ۲۵) این قانون باشد، انتقال می‌نماید.

فصل ششم - شرایط ومکلفیت‌های مدیر مسؤول

شرایط مدیر مسؤول
مادهٔ بیست وپنجم: شخصی بحیث مدیر مسئوول تعیین شده می‌تواند که واجد شرایط ذیل باشد: 
۱- داشتن سند تابعیت کشور.
۲-اکمال سن هجده سالگی.
۳- داشتن سند تحصیلات مسلکی یا تجربه مسلکی سه ساله.
۴- محروم نبودن از حق وق مدنی به حکم محکمه با صلا حیت.
۵- نداشتن مأموریت رسمی دولتی، مگراین که نشریه مربوط دولت باشد.

مسؤولیت از نشر مضامین
مادهٔ بیست وششم: مدیر مسؤول با نظرداشت احکام این قانون از نشر مضامین
ومحتویات رسانهٔ مربوط مسؤول می‌باشد.
رعایت حقوق انتقاد کننده وانتقاد شونده
مادهٔ بیست وهفتم: مدیر مسؤول مکلف است تساوی حقوق انتقادکننده وانتقاد شونده
را در رسانهٔ مربوط رعایت نماید.

فصل هفتم- ایجاد کمیسیون‌ها

شورای عالی رسانه‌ها
مادهٔ بیست وهشتم: 
۱- به منظور طرح وتدوین پالیسی رسانه ای، شورای عالی رسانه‌ها به تر کیب وزیر مخابرات، نماینده ستره محکمه ودو نفر نماینده از کمیسیون‌های مربوطه پارلمان به ریاست وزیر اطلاعات، فرهنگ وتوریزم برای مدت پنج سال ایجاد می‌گردد.
۲- شورای عالی رسانه‌ها دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد: 
۱- طرح وتصویب پالیسی دراز مدت رسانه ای.
۲- تعیین اعضای کمیسیون‌های رسانه‌های خصوصی و شخصی، رادیو تلویزیون ملی افغانستان وآژانس اطلاعاتی باختر ازمیان شخصیت‌های مسلکی، مستقل و دارای شهرت نیک
 ۳- طرز کار وفعالیت شورای عالی رسانه‌ها توسط طرزالعمل تنظیم می‌گردد.

کمیسیون رسانه‌های خصوصی و شخصی
مادهٔ بیست ونهم: 
۱- به منظور تنظیم بهتر فعالیت رسانه‌های شخصی وخصوصی، کمیسیون رسانه‌های خصوصی وشخصی به ترکیب (۷) نفر عضو از میان شخصیت‌های مسلکی بی‌طرف با نظرداشت ترکیب قومی وجنسیتی برای مدت چهار سال ایجاد گردیده ووظایف ذیل را انجام می‌دهند: 
۱- بررسی درخواست متقاضیان رسانه‌های برقی و ارسال دوسیه‌های آنها غرض ثبت و اعطای جواز به وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم بعد از تعیین فریکونسی به موافقه وزارت مخابرات.
۲- نظارت از اجراآت رسانه‌ها.
۳- رسیدگی به شکایات رسانه‌ها.
۴- احاله تخلفات به کمیسیون بررسی شکایات.
۵- ارائه مشوره‌های تخنیکی به گردانند گان رسانه‌های همگانی خصوصی وشخصی.
۲- اعضای کمیسیون رسانه‌های خصوصی و شخصی مستحق مبلغ حق الحضورمناسب می‌باشند که از بودجهٔ وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم پرداخته می‌شود.
۳- طرز کار وفعالیت کمیسیون رسانه‌های خصوصی وشخصی توسط طرز العمل تنظیم می‌گردد.

کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان
مادهٔ سی ام: 
۱- به منظورتنظ یم بهتر امور رادیو تلویزیون ملی، کمیسیون ملی رادیو وتلویزیون به ترکیب (۹)عضو برای مدت چهار سال ایجادمی گردد.
۲- اعضای کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده بانظرداشت توازن قومی وجنسیت متشکل از یک تن عالم دین، یک تن حقوقدان، یک تن انجینیر مسلکی، دوتن ژورنالیست، دوتن هنرمند، یک تاجر ملی و یک تن نمایندهٔ جامعهٔ مدنی می‌باشد.
۳- رئیس کمیسیون از میان اعضا و توسط خود شان انتخاب می‌شود.
۴- کمیسیون مندرج فقره (۲) این ماده دارای وظایف و صلاحیت‌های ذیل می‌باشد: 
۱- پیشنهاد تقرر وعزل رئیس عمومی رادیو وتلویزیون ملی به مقام ریاست جمهوری.
۲- تأیید مسؤولان ریاست‌های رادیو وتلویزیون ملی به پیشنهاد رئیس عمومی رادیو وتلویزیون ملی.
۳- حفظ استقلال، بیطرفی و حیثیت مسلکی رادیو و تلویزیون ملی.
۴- ترتیب وپیشنهاد بودجه رادیو وتلویزیون ملی.
۵- نظارت بر امور مالی، اداری ونشراتی رادیووتلویزیون ملی.
۶- ارائه گزارش سالانه از فعالیت‌های رادیو وتلویزیون ملی به شورای عالی رسانه‌ها.
۷- مذاکره با حکومت و نهادهای مدنی ومنابع کمک کننده برای جذب کمک‌ها و تکمیل بودجه سالانه.
۸- نظارت از تطبیق احکام اساسنامه رادیو وتلویزیون ملی و قوانین مربوط.
۹- نظارت از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین شده از سوی شورای عالی رسانه‌ها به نحوی که ممثل تنوع قومی، زبانی و فرهنگی همه مردم افغانستان باشد.
۵- اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی افغانستان مستحق معاش مناسب می‌باشند که از بودجهٔ وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم پرداخته می‌شود.

کمیسیون آژانس باختر
مادهٔ سی ویکم: 
۱- به منظور تنظیم بهتر امور آژانس اطلاعاتی باختر، کمیسیونی به ترکیب سه عضو برای مدت چهار سال ایجاد می‌گردد که اعضای آن متشکل از یک تن حقوقدان، یک تن انجینیر مسلکی و یک تن ژورنالیست می‌باشد.
۲- کمیسیون مندرج فقره (۱) این ماده دارای صلاحیت‌های ذیل می‌باشد: 
۱- پیشنهاد تقرر وعزل رئیس عمومی آژانس اطلاعاتی باختر به مقام ریاست جمهوری.
۲- تأیید مسؤولان ریاست‌های آژانس باختر به پیشنهاد رئیس عمومی آژانس.
۳- حفظ استقلال، بیطرفی و حیثیت مسلکی آژانس باختر.
۴- نظارت از امور مالی، اداری ونشراتی آژانس باختر.
۵- ترتیب وپیشنهاد بودجه.
۶- تصویب اهداف نشراتی.
۷- ارائه گزارش سالانه از فعالیت‌های آژانس باختر به شورای رسانه‌ها.
۸- مذاکره باحکومت و نهادهای مدنی ومنابع کمک کننده، به منظور جذب کمک‌ها.
۹- نظارت از تطبیق پالیسی نشراتی تعیین شده از سوی شورای عالی رسانه‌ها.
۳- اعضای کمیسیون آژانس باخترمستحق معاش مناسب می‌باشند، که از بودجهٔ وزارت
اطلاعات، فرهنگ وتوریزم پرداخته می‌شود.

کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای
مادهٔ سی ودوم: 
۱- به منظور بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای، کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای به ترکیب وزیر اطلاعات، فرهنگ و توریزم بحیث رئیس، رئیس پوهنزی[= دانشکده] ژورنالیزم، نماینده وزارت عدلیه، نماینده آکادمی علوم افغانستان، نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نماینده اتحادیهٔ حقوق دانان افغانستان، نماینده صنفی ژورنالیستان، نماینده اتحادیهٔ سینما گران افغانستان ونماینده تشکل‌های صنفی زنان بحیث اعضاء.
۲- اعضای کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای مندرج فقره (۱) این ماده توسط مراکز و نهادهای مربوط معرفی می‌شوند.
۳- کمیسیون، شکایات و تخلفات را رسیدگی می‌نماید.هرگاه تخلف ثابت گردد، کمیسیون می‌تواند حسب الاحوال متخلف رابه عذر خواهی مکلف نموده یا توصیه
کتبی یا اخطاریه رسمی را به وی صادرنماید. در صورتی که تخلف ایجاب تعقیب عدلی را
نماید، موضوع غرض رسیدگی به مراجع عدلی محول می‌شود.
۳- اعضای کمیسیون بررسی شکایات ورسیدگی به تخلفات رسانه ای مستحق مبلغ حق الحضور مناسب می‌باشند، که ازبودجهٔ وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم پرداخته می‌شود.

فصل هشتم - احکام جزایی

نشر مطالب ممنوع
مادهٔ سی وسوم: نشر مطالب ذیل در رسانه همگانی جواز ندارد: 
۱- مطالبی که مغایر با احکام دین مقدس اسلام وتوهین به سایر ادیان ومذاهب باشد.
۲- مطالبی که موجب هتک حرمت و افترا به اشخاص گردد.
۳- تبلیغ خشونت، جنگ وسایر مواردی که مخالف احکام قانون اساسی بوده یا قانون جزا آن را جرم دانسته باشد.
۴- افشای هویت وتصاویر قربانیان خشونت وتجاوز، به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نماید.

مسؤولیت صاحب امتیاز
مادهٔ سی و چهارم: صاحب امتیاز در صورتی مسؤول شناخته می‌شود که مخالف احکام
این قانون عمل نماید.

جریمه‌ها
مادهٔ سی وپنجم: 
۱- اشخاص حقیقی یا حکمی که بدون رعایت احکام این قانون به تأسیس وتدویررسانه‌های همگانی، مطابع، مؤسسا ت نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها و شرکتهای تبلیغات و اعلانات در قلمرو افغانستان بپردازند، طور ذیل جریمه نقدی را پرداخته ودرخلال دوهفته مکلف به ثبت آنها می‌باشد.
۱- هر گاه مؤسس وتدویر کننده شخص حقیقی باشد، به ترتیب ذیل جریمه می‌گردد: 
- تلویزیون، مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی.
- رادیو، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) افغانی.
- آژانس، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) افغانی.
- شبکه کیبلی، مبلغ یکصد هزار(۱۰۰۰۰۰)افغانی.
- نشرات چاپی، مبلغ ده هزار(۱۰۰۰۰) افغانی.
- مطبعه، مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی.
- مؤسسه نشراتی، مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی.
- دارالترجمه، مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) افغانی.
- شرکتهای تبلیغات و اعلانات، مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) افغانی.
- نهاد آموزشی ژورنالیزم مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) افغانی.
- کتاب ورساله مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) افغانی.
۲- هرگاه مؤسس وتدویر کننده شخص حکمی باشد، به ترتیب ذیل جریمه می‌گردد: 
- تلویزیون، مبلغ شصت هزار(۶۰۰۰۰) افغانی.
- رادیو، مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) افغانی.
- آژانس، مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) افغانی.
- شبکه کیبلی، مبلغ یکصدوبیست هزار (۱۲۰۰۰۰) افغانی.
- نشرات چاپی، مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی.
- مطبعه، مبلغ شصت هزار (۶۰۰۰۰) افغانی.
- مؤسسه نشراتی، مبلغ شصت هزار (۶۰۰۰۰) افغانی.
- دارالترجمه، مبلغ سی هزار (۳۰۰۰۰) افغانی.
- شرکتهای تبلیغات و اعلانات، مبلغ یکصدو بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) افغانی.
- نهاد آموزشی ژورنالیزم، مبلغ شصت هزار (۶۰۰۰۰) افغانی.
- کتاب ورساله، مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰) افغانی.
۲- هرگاه اشخاص حقیقی یا حکمی مندرج فقره (۱) این ماده بعد از سپری شدن مدت دوهفته به ثبت اقدام ننماید، رسانه‌های همگانی، مطابع، مؤسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها وشرکت‌های تبلیغات واعلانات مربوط مسدود می‌گردند.

سلب امتیاز
مادهٔ سی وششم: 
۱- اشخاص حقیقی یا حکمی که رسانه ای را در وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم ثبت می‌نمایند، در صورتیکه از تاریخ ثبت الی مدت (۹) ماه فعالیت نشراتی را آغاز ننماید، امتیاز آنها سلب می‌گردد.
۲ - هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز نشرات، فعالیت نشراتی خود را توقف دهد ومدت (۹) ماه، مجدداً به فعالیت نشراتی آغاز ننماید، امتیاز وی سلب می‌گردد. درصورت فعالیت مجدد، مکلف به طی مراحل موارد مندرج مواد (۲۰ و ۲۵) این قانون می‌باشد.
۳- مطابع، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها و شرکتهای
تبلیغات و اعلانات نیز تابع حکم مندرج فقره (۲) این ماده می‌باشد.

فصل نهم - احکام متفرقه

حق تهیه فلم به اتباع خارجی
مادهٔ سی وهفتم: اتبا ع خارجی می‌توانند فلم‌های سینما تو گرافی را در کشور تهیه نمایند، مشرو ط بر این که اجازه قبلی وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم را حاصل نموده باشند.

اطلاع از تغییرات در اساسنامه
مادهٔ سی وهشتم: 
۱- مسؤولین رسانه‌های همگانی، موسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها، مطابع و شرکت‌های تبلیغات واعلانات مکلف اند، هر نوع تغییراتی که درنوع فعالیت، آدرس وسایر مشخصات مندرج در این قانون واساسنامه مربوط وارد نمایند، وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم را درجریان قرار دهند.
۲- مسؤولین رسانه‌های همگانی، مطابع، مؤسسات نشراتی، نهادهای آموزشی ژورنالیزم، دارالترجمه‌ها و شرکت‌های تبلیغات واعلانات مکلف اند بخاطر معلومات احصا ئیوی، در آغاز هر سال از ادامه یا عدم ادامه فعالیت خود، وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم را در جریان قرار دهند.
مکلفیت نمایندگی آژانس‌ها ورسانه‌های خارجی
مادهٔ سی ونهم: 
۱- نمایندگی‌های آژانس‌ها ورسانه‌های همگانی خارجی که قصد فعالیت درداخل افغانستان را دارند، مکلف اند با کسب اجازه فعالیت از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم را کتبًا از کشور مربوط، نوع فعالیت، مدت فعالیت ومحل فعالیت شان مطلع سازند.
۲- آژانس‌ها و رسانه‌های مندرج فقره (۱) این ماده مکلف به رعایت حکم ماده (۳۳) این قانون می‌باشند.

ثبت کتاب و رساله
مادهٔ چهلم: 
کتاب ورساله بعد از نشر توسط ناشر در وزارت اطلاعات، فرهنگ وتوریزم ثبت گرد یده وصاحب امتیاز آن مکلف است از هرکتاب، رساله ونشریه خود دو، دو نسخه به وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم و کتابخانه عامه بفرستند.

پرداخت مالیه
مادهٔ چهل ویکم: از عواید رسانه‌های همگانی طبق احکام قانون مالیه اخذ می‌گردد.
تاریخ انفاذ
مادهٔ چهل ودوم: این قانون از تاریخ نشر درجریده رسمی نافذ بوده و با انفاذ آن، قانون رسانه‌های همگانی منتشره جریده رسمی شماره (۸۲۴) مورخ ۱۵حمل سال ۱۳۸۳ هجری شمسی ملغی شمرده می‌شود.
کد مطلب: 251
 


 
badam
۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۲:۲۳:۲۰
بسیار نوشته کردی خیر بیبنی (19732)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل